Förordning (2006:1085) om förbud mot vissa farliga tändare

SFS nr
2006:1085
Departement/myndighet
Finansdepartementet KO
Utfärdad
2006-08-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:684

1 § Förordningen genomför Europeiska kommissionens beslut nr
502/2006/EG av den 11 maj 2006 om en förpliktelse för
medlemsstaterna att förbjuda att leksaksliknande eller icke
barnsäkra tändare släpps ut på marknaden, ändrat genom
Europeiska kommissionens beslut nr 231/2007/EG av den 12 april
2007. Förordning (2007:684).

2 § Endast flergångständare och barnsäkra tändare av
engångskaraktär får släppas ut på marknaden eller
tillhandahållas konsumenter.

Leksaksliknande tändare eller leksaksliknande hållare till
tändare får oavsett sin konstruktion inte släppas ut på
marknaden eller tillhandahållas konsumenter.
Förordning (2007:684).

Flergångständare

3 § Med flergångständare avses en påfyllningsbar tändare som är
utformad, tillverkad och släppt på marknaden på ett sådant sätt
att den

1. kan användas på ett säkert sätt i minst fem år,

2. kan repareras och på ett säkert sätt fyllas på under hela
sin livstid, och

3. medföljs av en skriftlig garanti av tillverkaren som gäller
i minst två år från försäljningsdagen.

För att en tändare skall anses vara påfyllningsbar skall delar,
som inte är avsedda för engångsbruk, kunna bytas ut eller
repareras av en auktoriserad eller specialiserad
kundservicetjänst inom Europeiska unionen efter
garantiperiodens slut.

4 § En tändare som inte uppfyller kraven i 3 § är att anse som
en tändare av engångskaraktär.

Barnsäkra tändare

5 § En tändare skall anses vara barnsäker om den utformats och
säljs på ett sådant sätt att den under normala eller rimligen
förutsebara användningsförhållanden inte kan användas av barn
som är yngre än 51 månader.

En tändare skall inte anses kunna användas av barn på grund av
att det krävs viss kraft för att använda den, på grund av dess
utformning, på grund av skyddet av tändmekanismen, eller på
grund av att det krävs en komplicerad manöver eller en rad
manövrar i följd för att tända den.

6 § En tändare skall anses vara barnsäker om:

1. den överensstämmer med den svenska standarden SS-EN
13869:2002, utgåva 1, när det gäller andra specifikationer än
dem i punkterna 3.1, 3.4 och 5.2.3 i standarden,

2. den överensstämmer med relevanta bestämmelser i länder
utanför Europeiska unionen där barnsäkerhetskrav tillämpas som
motsvarar dem i Europeiska kommissionens beslut enligt 1 §.
Förordning (2007:684).

Leksaksliknande tändare och hållare till tändare

7 § Med leksaksliknande tändare eller leksaksliknande hållare
till tändare avses en tändare eller en hållare som på något
sätt liknar andra produkter som allmänt anses attrahera barn
eller som är avsedda att användas av barn, eller som i
underhållningssyfte producerar ljud-, ljus- eller
rörelseeffekter. Detta inkluderar sådana tändare som anges i
punkt 3.2 i den svenska standarden SS-EN 13869:2002, utgåva 1.

Tändare anses inte som leksaksliknande endast för att de är
försedda med bild, text eller mönster. Förordning (2007:684).

Krav på dokumentation m.m.

7 a § Tillverkare skall på anmodan av Konsumentverket
tillhandahålla:

1. en provningsrapport som visar att den tändarmodell som
släpps ut på marknaden är barnsäker samt ett varuprov av den
provade modellen,

2. ett intyg som visar att alla tändare i samtliga partier som
släpps ut på marknaden överensstämmer med den provade modellen
samt dokumentation om det förfarande som ligger till grund för
detta intyg,

3. en ny provningsrapport, om modellen ändras och det kan antas
att den inte längre uppfyller kraven på barnsäkerhet enligt
denna förordning.

Tillverkare skall fortlöpande kontrollera att tändarna
uppfyller kravet på barnsäkerhet och föra ett
produktionsregister som visar att samtliga tillverkade tändare
överensstämmer med den modell som provats.

Närmare föreskrifter om vad provningsrapporten skall innehålla
får meddelas av Konsumentverket. Förordning (2007:684).

7 b § Provningsrapporten enligt 7 a § skall upprättas av ett
provningsorgan:

1. som uppfyller kraven i den svenska standarden SS-EN ISO/IEC
17025:2005, utgåva 2, ändrad genom SS-EN ISO/IEC
17025:2005/AC:2007, utgåva 1, och som ackrediterats av
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) eller
av en annan medlem av den internationella
ackrediteringsorganisationen ILAC (International Laboratory
Accreditation Cooperation) för att utföra provningar av tändare
eller som på annat sätt godkänts av den behöriga myndigheten i
en medlemsstat inom Europeiska unionen för att utföra denna typ
av arbete, eller

2. vars provningsrapporter accepteras i ett av de länder där
det ställs barnsäkerhetskrav som motsvarar dem i Europeiska
kommissionens beslut enligt 1 §. Förordning (2007:684).

7 c § Distributörer skall på anmodan av Konsumentverket
tillhandahålla sådan dokumentation som behövs för att spåra
tändarnas ursprung. Förordning (2007:684).

7 d § Om tillverkarna och distributörerna inte kan
tillhandahålla de handlingar som anges i 7 a och 7 c §§ inom
den tidsfrist som i det enskilda fallet fastställts av
Konsumentverket skall tändarna dras tillbaka från marknaden.
Förordning (2007:684).

Föreläggande och förbud

8 § Av 27 § produktsäkerhetslagen (2004:451) följer att
Konsumentverket får meddela de förelägganden och förbud som
behövs i ett enskilt fall för att bestämmelserna i denna
förordning skall efterlevas.