Förordning (2006:1086) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2007

SFS nr
2006:1086
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-08-31

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda
prisbasbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring till 40 300 kronor respektive 41 100 kronor för år
2007.