Förordning (2006:1111) om Antarktis

SFS nr
2006:1111
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2006-09-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:635

Definitioner

1 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma
betydelse som i lagen (2006:924) om Antarktis.

Tillstånd

2 § Polarforskningssekretariatet prövar frågor om tillstånd för
vistelse eller verksamhet i Antarktis enligt lagen (2006:924)
om Antarktis och frågor om dispens från tillståndskravet.

3 § Innan Polarforskningssekretariatet beslutar om tillstånd
eller dispens ska sekretariatet ge Naturvårdsverket och Havs-
och vattenmyndigheten tillfälle att yttra sig.
Förordning (2011:635).

4 § I de fall Polarforskningssekretariatet är huvudman för en
vistelse eller verksamhet får ett tillstånd eller en dispens
ges endast om Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten
har tillstyrkt det. Förordning (2011:635).

Ersättning enligt 20 § lagen (2006:924) om Antarktis

5 § /Träder i kraft I:den dag regeringen bestämmer/
Ersättning enligt 20 § lagen (2006:924) om Antarktis skall
betalas till Polarforskningssekretariatet, som vidarebefordrar
ersättningen till den fond som administreras av
Antarktisfördragets sekretariat.

Ersättningen skall beräknas med uppskattning av kostnaderna för
de rimliga åtgärder som hade behövts för att, efter vad som var
möjligt i det enskilda fallet, snabbt och effektivt undvika,
minimera eller begränsa effekterna av den miljöfarliga olyckan.
I uppskattningen skall alltid ingå vad det skulle ha kostat att
avgöra omfattningen av den miljöfarliga olyckan.

Beredskapsplaner

6 § I en beredskapsplan enligt 7 § andra stycket lagen
(2006:924) om Antarktis skall, när det är relevant med hänsyn
till miljöfarliga olyckor som kan inträffa som en följd av
verksamheten, anges

1. rutiner för att underrätta om olyckor,

2. tillgängliga resurser och hur dessa kan mobiliseras,

3. rutiner för att avgöra olyckors omfattning och andra rimliga
åtgärder som kan vidtas för att snabbt och effektivt undvika,
minimera eller begränsa effekterna av olyckor,

4. rutiner för dokumentation, och

5. de utbildningsåtgärder som aktualiseras av beredskapsplanen.

Tillsyn m.m.

7 § Polarforskningssekretariatet utövar tillsyn över att lagen
(2006:924) om Antarktis, denna förordning samt villkor som har
meddelats med stöd av lagen följs.

Om sekretariatet får kännedom om att någon har brutit mot
sådana bestämmelser eller villkor, skall sekretariatet vidta
åtgärder för att vinna rätttelse och, om det behövs, göra
anmälan till åtal.

8 § Polarforskningssekretariatet skall ta emot information om
miljöfarliga olyckor som har inträffat i Antarktis och skall
vid behov vidarebefordra sådan information till berörda parter
och till andra berörda.

9 § Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ska bevaka
att beslut om tillstånd enligt lagen (2006:924) om Antarktis
överensstämmer med lagens syften. Förordning (2011:635).

Övergångsbestämmelser

2006:1111

Denna förordning träder i kraft den dag regeringen bestämmer i
fråga om 5 § och i övrigt den 1 oktober 2006 då förordningen
(1994:95) om svensk verksamhet i Antarktis skall upphöra att
gälla.