Förordning (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid

SFS nr
2006:1119
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2006-09-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:319

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar
lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid.

Yttrande från Kriminalvården

2 § Kriminalvårdens yttrande enligt 9 § lagen (2006:45) om
omvandling av fängelse på livstid skall innehålla en
redogörelse för verkställigheten av straffet och för andra
omständigheter som kan vara av betydelse för rättens bedömning.

När Kriminalvården lämnar yttrandet skall även handlingar som
är relevanta för omvandlingsfrågan bifogas.

Yttrandet och övriga handlingar skall lämnas i tre exemplar
till rätten.

Utredning om risk för återfall i brottslighet

3 § Rättsmedicinalverket ansvarar för genomförandet av
utredningar om risk för återfall i brottslighet enligt 10 §
lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid.

När rätten har meddelat beslut om inhämtande av en sådan
utredning, skall rätten underrätta Rättsmedicinalverket om
beslutet och lämna de handlingar i ärendet som behövs för
genomförandet av utredningen.

4 § Utredningen ska innehålla ett utlåtande med bedömning av
risken för att den dömde återfaller i brottslighet och
uppgifter om vilken typ av brottslighet som avses. Om risk för
återfall konstateras ska det även lämnas förslag till åtgärder
för att minska risken.

Ett utlåtande som avses i första stycket avges av en läkare,
psykolog eller någon annan som deltagit i utredningen och som
med hänsyn till utbildning och erfarenhet är lämpad för
uppgiften.

Utredningen ska lämnas i tre exemplar till rätten. Handlingarna
i ärendet ska samtidigt återlämnas till rätten. En kopia av
utredningen ska även lämnas till Kriminalvården.
Förordning (2008:319).

5 § Rättsmedicinalverket får meddela närmare föreskrifter om

1. genomförandet av sådana utredningar om risk för återfall i
brottslighet som avses i 10 § lagen (2006:45) om omvandling av
fängelse på livstid,

2. innehåll och utformning av sådant utlåtande som enligt 4 §
första stycket ska ingå i utredningen, och

3. kompetenskrav för den som enligt 4 § andra stycket får avge
utlåtande om risk för återfall i brottslighet.

Innan Rättsmedicinalverket meddelar föreskrifter enligt första
stycket 3 ska verket samråda med Socialstyrelsen.
Förordning (2008:319).

6 § Kriminalvården svarar för kostnader med anledning av den
dömdes inställelse till Rättsmedicinalverket.

7 § Rätten får inhämta yttrande från Socialstyrelsen över en
utredning om risken för återfall i brottslighet.

Om det behövs skall Socialstyrelsen komplettera utredningen.

Socialstyrelsen skall till den som på styrelsens uppdrag
kompletterar en utförd utredning, betala ersättning av allmänna
medel med belopp som styrelsen bestämmer.

8 § Det som anges i 11 § lagen (2006:45) om omvandling av
fängelse på livstid om utlämnande av uppgifter från verksamhet
där sekretess annars gäller, är tillämpligt även för
Socialstyrelsen i de fall styrelsen kompletterar en genomförd
utredning.

Underrättelser

9 § Rätten skall, när en ansökan om omvandling av fängelse på
livstid har kommit in till domstolen, utan dröjsmål underrätta
Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Regeringskansliet
(Justitiedepartementet) om ansökan.

10 § Rätten skall, när ett beslut enligt 10 § lagen (2006:45)
om omvandling av fängelse på livstid meddelats, underrätta den
dömde, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten om beslutet.

Expediering

11 § Utöver vad som följer av förordningen (1990:893) om
underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m. skall domstolen
samma dag som beslutet meddelades sända en kopia av ett
slutligt beslut i ett ärende om omvandling av fängelse på
livstid till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).