Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

SFS nr
2006:1165
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2006-11-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1061

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller avgifter som ska betalas för
statliga myndigheters och kommunernas kostnader för

1. offentlig kontroll, prövning och registrering enligt lagen
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de
EU-bestämmelser som kompletteras av lagen, och

2. sådan offentlig kontroll som avses i 2 § första stycket
lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion i fråga
om ekologiskt foder.

Ytterligare bestämmelser om avgifter för ekologisk produktion
finns i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk
produktion och förordningen (2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel och vissa
jordbruksprodukter. Förordning (2013:1061).

2 § Bestämmelser om kontrollmyndigheter finns i förordningen
(2006:814) om foder och animaliska biprodukter, lagen
(2013:363) om kontroll av ekologisk produktion och
förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk
produktion. Förordning (2013:1061).

Årlig kontrollavgift

3 § En kontrollmyndighets kostnader för annan offentlig
kontroll än som avses i artikel 28 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd ska täckas av en
årlig avgift. Detta gäller dock inte en kontrollmyndighets
kostnader för offentlig kontroll av foderföretag i
primärproduktionen av foder.

Bestämmelsen i första stycket innefattar skyldighet för en
kommun att ta ut en årlig avgift för att täcka kommunens
kostnader för offentlig kontroll. Förordning (2008:1055).

4 § Avgiften ska betalas av foderföretagare och sådana
företagare som befattar sig med animaliska biprodukter vilkas
verksamheter är föremål för kontroll. Förordning (2011:418).

5 § Avgiften ska betalas efter särskilt beslut av
kontrollmyndigheten. Förordning (2011:418).

6 § Avgiften fastställs av kontrollmyndigheten.

Om kontrollmyndigheten är en kommun ska avgiften fastställas av
den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa
som kommunfullmäktige bestämmer. Förordning (2011:418).

7 § Avgiften ska beräknas på grundval av den allmänna principen
om tillräckliga finansiella resurser i artikel 26 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Vid
beräkningen ska hänsyn dessutom tas till de kriterier som
föreskrivs i artikel 27.3-7 i samma förordning.
Förordning (2008:1055).

8 § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om hur en
avgift som tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas
om inte annat anges i 9 §. Förordning (2011:418).

9 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur en avgift
ska beräknas för den kontroll som utförs enligt 13 och 15 §§
förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter.
Förordning (2011:418).

10 § Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp
för varje påbörjat kalenderår.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om undantag från
bestämmel-sen i första stycket när det gäller avgift för
kontroll som utförs enligt 13 och 15 §§ förordningen
(2006:814) om foder och animaliska biprodukter.
Förordning (2009:921).

11 § Om det finns särskilda skäl får kontrollmyndigheten sätta
ned eller efterskänka avgiften.

Avgift för extra offentlig kontroll

12 § I artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 882/2004 finns bestämmelser om avgift för extra
offentlig kontroll som föranleds av bristande efterlevnad av
regelverket.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur avgift ska
beräknas för den kontroll som utförs enligt artikel 28 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.
Förordning (2008:1055).

13 § Avgift ska inte betalas för kontroll som föranleds av
klagomål som visar sig vara obefogade. Förordning (2011:418).

Avgift för godkännande och registrering

14 § Den som anmäler en anläggning för verksamhet med foder
eller animaliska biprodukter för godkännande eller anmäler en
anläggning eller driftansvarig för registrering, ska betala en
avgift för Jordbruksverkets behandling av anmälan.
Förordning (2011:418).

15 § Avgiftens storlek fastställs av Jordbruksverket.

16 § Avgiften ska beräknas på grundval av den allmänna
principen om tillräckliga finansiella resurser i artikel 26 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Vid
beräkningen ska hänsyn dessutom tas till de kriterier som
föreskrivs i artikel 27.4–7 i samma förordning.
Förordning (2011:418).

17 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur avgiften
ska beräknas. Förordning (2011:418).

Föreskrifter om andra avgifter

18 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet att
betala ytterligare avgifter för kontroll eller prövning.

Om Jordbruksverket har föreskrivit skyldighet att betala avgift
för en statlig myndighets kontroll eller prövning får verket
även meddela föreskrifter om hur avgiften ska beräknas.

Om Jordbruksverkets föreskrifter enligt första stycket
innefattar avgift för en kommuns kontroll eller prövning är
kommunen skyldig att ta ut en avgift enligt en taxa som
kommunfullmäktige bestämmer. Förordning (2011:418).

Föreskrifter om verkställighet

19 § Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Överklagande m.m.

20 § I 31 och 32 §§ lagen (2006:805) om foder och animaliska
biprodukter och i 29 och 30 §§ lagen (2013:363) om kontroll
av ekologisk produktion finns det bestämmelser om
överklagande av statliga myndigheters och kommunala nämnders
beslut. Förordning (2013:1061).

Övergångsbestämmelser

2006:1165

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Om de sammanlagda avgifter som tas ut av en statlig
kontrollmyndighet för att täcka årlig kontroll av en verksamhet
för avgiftsåret 2007 ändras genom denna förordning, utan att
verksamheten har ändrats, skall avgift betalas med det belopp
som är lägst av de belopp som följer av denna förordning och
äldre bestämmelser i förordningen (2006:814) om foder och
animaliska biprodukter.

3. Avgift som Livsmedelsverket tar ut för sådan offentlig
kontroll av en verksamhet som utförs enligt 13 och 15 §§
förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter för
2007 skall fastställas på grundval av den verksamhet som
bedrivs under 2007.

4. Om en kommuns beslut om årlig kontrollavgift för avgiftsåret
2007 grundar sig på en taxa som beslutats efter utgången av
2006 skall avgiften motsvara den del av avgiften som belöper på
resterande del av året sedan taxan trätt i kraft.