Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

SFS nr
2006:1166
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2006-11-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1060

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller avgifter som ska betalas för
statliga myndigheters och kommunernas kostnader för

1. offentlig kontroll, prövning och registrering enligt
livsmedelslagen (2006:804), de föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen och de EU-bestämmelser som kompletteras av
lagen,

2. offentlig kontroll, kontroll av att produktspecifikationen
följs innan produkten släpps ut på marknaden, uppföljande
kontroll hos producenter av vin samt handläggning av
ansökningar om registrering, ändring av produktspecifikation
och avregistrering enligt lagen (2009:1424) om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel, de
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de
EU-bestämmelser som kompletteras av lagen,

3. sådan offentlig kontroll av ekologisk produktion som avses
i 2 § första stycket lagen (2013:363) om kontroll av
ekologisk produktion utom när det gäller foder, och

4. prövning av ärenden enligt de EU-förordningar som anges i
1 § lagen om kontroll av ekologisk produktion eller de
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Bestämmelser om avgifter för ekologisk kontroll som avser
foder finns i förordningen (2006:1165) om avgifter för
offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter.
Förordning (2013:1060).

2 § Bestämmelser om kontrollmyndigheter och behöriga
myndigheter finns i livsmedelsförordningen (2006:813),
förordningen (2009:1425) om kontroll av skyddade beteckningar
på jordbruksprodukter och livsmedel, lagen (2013:363) om
kontroll av ekologisk produktion och förordningen (2013:1059)
om kontroll av ekologisk produktion.

I förordningen om kontroll av ekologisk produktion finns det
även bestämmelser om avgifter för offentlig kontroll som
utförs av kontrollorgan. Förordning (2013:1060).

Årlig kontrollavgift

3 § En kontrollmyndighets kostnader för annan offentlig
kontroll av livsmedel och ekologisk produktion än den som
avses i artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll
för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd, ska täckas av en årlig avgift. Detta gäller dock
inte en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll
av livsmedelsföretag i primärproduktionen av livsmedel eller
en kontrollmyndighets kostnader för sådan kontroll av en
livsmedelsanläggning som får utföras enligt 25 a §
livsmedelsförordningen (2006:813).

Kostnader för offentlig kontroll av styckningsanläggningar
får dock täckas dels av en årlig avgift, dels av en
bemanningsavgift som tas ut med stöd av 18 §. För offentlig
kontroll av slakterier och vilthanteringsanläggningar får, i
stället för det som sägs i första stycket, en
bemanningsavgift tas ut med stöd av 18 §.

Bestämmelserna i första stycket innefattar skyldighet för en
kommun att ta ut en årlig avgift för att täcka kommunens
kostnader för offentlig kontroll. Förordning (2013:1060).

4 § Avgiften ska betalas av de livsmedelsföretagare och
aktörer inom ekologisk produktion vilkas verksamhet är
föremål för kontroll. Avgiften ska även betalas av den som
bedriver verksamhet i en anläggning för tillverkning av snus
eller tuggtobak eller i en anläggning för
dricksvattenförsörjning. Förordning (2013:1060).

5 § Avgiften skall betalas efter särskilt beslut av
kontrollmyndigheten.

6 § Avgiften fastställs av kontrollmyndigheten.

Om kontrollmyndigheten är en kommun skall avgiften fastställas
av den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en
taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

7 § Avgiften ska beräknas på grundval av den allmänna principen
om tillräckliga finansiella resurser i artikel 26 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Vid
beräkningen ska hänsyn dessutom tas till de kriterier som
föreskrivs i artikel 27.3-7 i samma förordning.
Förordning (2008:1056).

8 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur en
avgift som tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska
beräknas i andra fall än som anges i andra stycket.

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om hur en
avgift som tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska
beräknas för den kontroll som utförs av ekologisk produktion
i fråga om produktion och hantering av jordbruks- och
vattenbruksprodukter som inte är livsmedel.
Förordning (2013:1060).

9 § Den årliga avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp
från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas.
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för
varje påbörjat kalenderår.

Den som enligt 13 § ska betala en avgift för godkännande av
en anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och
med kalenderåret efter det att verksamheten påbörjats.
Förordning (2009:922).

10 § Om det finns särskilda skäl får kontrollmyndigheten sätta
ned eller efterskänka avgiften.

Avgift för extra offentlig kontroll

11 § I artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 882/2004 finns det bestämmelser om avgift för extra
offentlig kontroll på grund av bristande efterlevnad av
regelverket. Bestämmelserna ska även tillämpas vid extra
offentlig kontroll av anläggningar för
dricksvattenförsörjning och för tillverkning av snus eller
tuggtobak samt vid extra offentlig kontroll på grund av
bristande efterlevnad av rådets förordning (EG) nr 1234/2007
av den 22 oktober 2007 om upprättandet av en gemensam
organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda
bestämmelser för vissa jordbruksprodukter i de delar
förordningen kompletteras av livsmedelslagen (2006:804).

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur en avgift
som tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas när
det gäller extra offentlig kontroll, om det inte anges något
annat i tredje stycket.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur en avgift som
tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas när det
gäller extra offentlig kontroll som avser ekologisk
produktion i fråga om produktion och hantering av jordbruks-
och vattenbruksprodukter som inte är livsmedel.
Förordning (2013:1060).

12 § Avgift skall inte betalas för kontroll som föranleds av
klagomål som visar sig vara obefogade.

Avgift för godkännande och registrering av en anläggning

13 § Den som hos en behörig myndighet ansöker om godkännande,
eller anmäler registrering, av en anläggning för att driva
livsmedelsverksamhet eller för att tillverka snus och
tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala en
avgift för myndighetens prövning av frågan om godkännande
eller registrering. Detta gäller dock inte primärproducenter
av livsmedel.

Av bestämmelsen i första stycket följer att en kommun är
skyldig att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för
kommunens prövning eller registrering. Förordning (2013:679).

14 § Avgiftens storlek fastställs av den behöriga myndigheten.

Om myndigheten är en kommun skall avgiften fastställas av den
kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som
kommunfullmäktige bestämmer.

15 § Avgiften skall beräknas på grundval av den allmänna
principen om tillräckliga finansiella resurser i artikel 26 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.
Vidare skall vid beräkningen av avgiften för prövning av frågan
om godkännande hänsyn tas till de kriterier som föreskrivs i
artikel 27.4-7 i samma förordning.

16 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur en avgift
som tas ut av en statlig myndighet skall beräknas.

Avgift för stickprovskontroll för vissa livsmedel

17 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet
att betala avgift för att bekosta kontroll av rester av
bekämpningsmedel, veterinärmedicinska preparat, persistenta
organiska miljöföroreningar och andra främmande ämnen i
livsmedel som producerats i Sverige.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur en avgift som
tas ut för en statlig kontrollmyndighets kontroll skall
beräknas.

Avgift för kontrollmyndighetens bemanning vid slakterier,
styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar

18 § Kontrollmyndigheten får ta ut en avgift för myndighetens
bemanning vid slakterier, styckningsanläggningar och
vilthanteringsanläggningar.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om avgiften för
verkets bemanning vid sådana anläggningar.

Om kontrollmyndigheten är en kommun fastställs avgiften av den
kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som
bestäms av kommunfullmäktige.

Avgift för ansökningar som rör skyddade beteckningar

19 § Den som ansöker hos den behöriga myndigheten om
registrering av en skyddad beteckning, ändring av en
produktspecifikation eller avregistrering ska betala en
avgift för myndighetens handläggning. Avgiften ska betalas
med ett belopp som bestäms av myndigheten.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur en avgift
som tas ut av en statlig myndighet ska beräknas.
Förordning (2009:1465).

Avgift för kontroll av att produktspecifikationen följs

20 § Behörig myndighet ska ta ut avgifter för kostnader för
kontroll av att produktspecifikationen följs innan en produkt
släpps ut på marknaden och för uppföljande kontroll hos
producenter av vin.

Om kontrollmyndigheten är en kommun, ska avgiften fastställas
av den kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en
taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur en avgift
som tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas.
Förordning (2009:1465).

Avgift för prövning av ärenden som avser ekologisk
produktion

20 a § Livsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina
respektive ansvarsområden enligt 1 § förordningen (2013:1059)
om kontroll av ekologisk produktion meddela föreskrifter om
skyldighet att betala avgift för prövning av ärenden hos en
statlig myndighet enligt de EU-förordningar som anges i 1 §
lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion eller de
föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen om
kontroll av ekologisk produktion. Förordning (2013:1060).

Föreskrifter om andra avgifter

21 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om skyldighet
att betala ytterligare avgifter för kontroll eller prövning.

Om Livsmedelsverket har föreskrivit skyldighet att betala
avgift för en statlig myndighets kontroll eller prövning får
verket även meddela föreskrifter om hur avgiften skall
beräknas.

Om Livsmedelsverkets föreskrifter enligt första stycket
innefattar avgift för en kommuns kontroll eller prövning är
kommunen skyldig att ta ut en avgift enligt en taxa som
kommunfullmäktige bestämmer. Förordning (2009:1465).
Föreskrifter om verkställighet

22 § Livsmedelsverket får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2009:1465).

Överklagande

23 § I 31 och 32 §§ livsmedelslagen (2006:804), 19 och 20 §§
lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på
jordbruksprodukter och livsmedel och i 29 och 30 §§ lagen
(2013:363) om kontroll av ekologisk produktion finns det
bestämmelser om överklagande av statliga myndigheters och
kommunala nämnders beslut. Förordning (2013:1060).

Övergångsbestämmelser

2006:1166

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:1110) om
avgift för livsmedelstillsyn, dock med de begränsningar som
följer av punkterna 3, 4 och 6.

3. Äldre föreskrifter får tillämpas till och med utgången av
2006.

4. Om de sammanlagda avgifter som tas ut av en statlig
kontrollmyndighet för att täcka årlig kontroll av en verksamhet
för avgiftsåret 2007 ändras genom denna förordning, utan att
verksamheten har ändrats, skall avgift betalas med det belopp
som är lägst av de belopp som följer av denna förordning och
äldre föreskrifter.

5. Om en kommuns beslut om årlig kontrollavgift för avgiftsåret
2007 grundar sig på en taxa som beslutats efter utgången av
2006 skall avgiften motsvara den del av avgiften som belöper på
resterande del av året sedan taxan trätt i kraft.

Vad som sägs i första stycket gäller även en kommuns avgift för
godkännande av en anläggning.

6. Äldre föreskrifter gäller i fråga om avgifter som har
beslutats före ikraftträdandet av denna förordning.