Förordning (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet

SFS nr
2006:1203
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2006-11-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:228

Skyldighet att redovisa med en årsrapport

1 § I denna förordning meddelas ytterligare föreskrifter om
redovisning av fjärrvärmeverksamhet enligt 40 § första och
andra styckena fjärrvärmelagen (2008:263).
Förordning (2008:527).

2 § Om annat inte följer av denna förordning skall årsrapporten
upprättas i enlighet med god redovisningssed som den tillämpas
vid upprättande av årsredovisning enligt årsredovisningslagen
(1995:1554). Detta gäller även om den som bedriver
fjärrvärmeverksamheten inte upprättar någon årsredovisning.

Om fjärrvärmeverksamheten bedrivs av en kommun skall
årsrapporten i stället upprättas i enlighet med god
redovisningssed som den tillämpas vid upprättande av
årsredovisning enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

3 § Årsrapporten skall ge en rättvisande bild av
fjärrvärmeverksamhetens ställning och resultat.

Årsrapportens utformning och innehåll

4 § Årsrapporten skall bestå av

1. en balansräkning för räkenskapsåret och för det föregående
räkenskapsåret,

2. en kostnadsslagsindelad resultaträkning för räkenskapsåret
och för det föregående räkenskapsåret,

3. noter,

4. en förvaltningsberättelse,

5. en finansieringsanalys upprättad enligt en indirekt metod,
om den som bedriver fjärrvärmeverksamheten är skyldig att
upprätta en finansieringsanalys enligt årsredovisningslagen
(1995:1554) eller lagen (1997:614) om kommunal redovisning, och

6. en kopia av årsredovisningen eller årsbokslutet för
räkenskapsåret som upprättats enligt årsredovisningslagen,
lagen om kommunal redovisning eller bokföringslagen
(1999:1078).

5 § Årsrapporten skall avfattas på svenska i vanlig läsbar
eller elektronisk form.

6 § Årsrapporten skall skrivas under av dem som undertecknar
den årsredovisning som upprättas enligt årsredovisningslagen
(1995:1554).

Om fjärrvärmeverksamheten bedrivs av en kommun skall
årsrapporten i stället beslutas av kommunfullmäktige eller av
den som fullmäktige utsett.

Om någon årsredovisning enligt årsredovisningslagen eller lagen
(1997:614) om kommunal redovisning inte upprättas, skall
årsrapporten undertecknas av den som bedriver verksamheten
eller av behöriga ställföreträdare för den som bedriver
verksamheten.

Årsrapporten skall innehålla uppgift om den dag då den
undertecknades.

7 § I balansräkningen skall tillgångar, avsättningar, skulder
och eget kapital som är gemensamma för fjärrvärmeverksamheten
och annan verksamhet redovisas efter en fördelning mellan
verksamheterna.

8 § I balansräkningen skall anläggningstillgångar som
disponeras genom avtal om finansiell leasing redovisas.

9 § I resultaträkningen skall intäkter och kostnader som är
gemensamma för fjärrvärmeverksamheten och annan verksamhet
redovisas efter en fördelning mellan verksamheterna.

10 § Förvaltningsberättelsen skall innehålla

1. en rättvisande översikt över fjärrvärmeverksamhetens
utveckling, ställning och resultat,

2. hänvisningar till eller ytterligare upplysningar om de
belopp som tas upp i andra delar av årsrapporten, när det
behövs för förståelsen av årsrapporten,

3. uppgifter om hur mycket el och värme som har levererats,

4. upplysningar om andra förhållanden som inte skall redovisas
i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är
viktiga för bedömningen av utvecklingen av
fjärrvärmeverksamheten samt utvecklingen av verksamhetens
ställning och resultat, och

5. upplysningar om sådana händelser av väsentlig betydelse för
fjärrvärmeverksamheten som har inträffat under räkenskapsåret
eller efter dess slut.

11 § I noterna skall det, utöver vad som följer av god
redovisningssed, lämnas uppgifter om

1. principerna för den fördelning som avses i 7 och 9 §§,

2. det planenliga restvärdet för varje anläggningskategori, och

3. hur stor andel av räkenskapsårets inköp och försäljningar
som avser koncernföretag eller intresseföretag, med angivande
av principerna för intern prissättning.

Om fjärrvärmeverksamheten bedrivs av en kommun skall
uppgifterna enligt första stycket 3 i stället avse andelen
inköp och försäljningar som avser den egna kommunen eller
sådana juridiska personer som ingår i kommunens sammanställda
redovisning enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning.

Med koncernföretag avses företag som enligt definitionerna i 1
kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) ingår i samma koncern
som det företag i vilket den redovisade fjärrvärmeverksamheten
bedrivs.

Med intresseföretag avses företag som enligt 1 kap. 5 §
årsredovisningslagen har förbindelse med det företag i vilket
den redovisade fjärrvärmeverksamheten bedrivs.

Granskning av årsrapporten m.m.

12 § Den som bedriver fjärrvärmeverksamhet ska senast fem
månader efter räkenskapsårets utgång lämna årsrapporten till en
godkänd revisor för granskning enligt 42 § fjärrvärmelagen
(2008:263).

Om den årsredovisning eller det årsbokslut som upprättas enligt
årsredovisningslagen (1995:1554) eller bokföringslagen
(1999:1078) enligt lag eller annan förordning ska granskas av
minst en auktoriserad revisor, ska årsrapporten i stället
granskas av en auktoriserad revisor.

Om fjärrvärmeverksamheten bedrivs av en kommun ska årsrapporten
i stället granskas av de revisorer som granskar den
årsredovisning som kommunen upprättar enligt lagen (1997:614)
om kommunal redovisning. Förordning (2013:228).

13 § Har upphävts genom förordning (2008:527).

14 § Har upphävts genom förordning (2008:527).

15 § Årsrapporten och revisorns intyg skall bevaras i en form
som anges i 7 kap. 1 § första stycket bokföringslagen
(1999:1078) fram till och med det tionde året efter utgången av
det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Bemyndiganden

16 § Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om

1. de närmare uppgifter som ska finnas med i en
förvaltningsberättelse enligt 10 § 3,

2. hur de uppgifter som avses i 11 § första stycket 2 ska
redovisas,

3. sättet för undertecknande av en årsrapport som upprättas
elektroniskt, och

4. elektronisk överföring enligt 43 § tredje stycket
fjärrvärmelagen (2008:263). Förordning (2008:527).

Övergångsbestämmelser

2006:1203

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 och
tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar närmast
efter den 31 december 2006.