Förordning (2006:1204) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2007

SFS nr
2006:1204
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2006-11-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1511
Upphävd
2007-01-01

1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776)
om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på
bränslen till följande belopp för år 2007.

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp

Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt
1. 2710 00 26, Bensin som
2710 00 27, uppfyller
2710 00 29 krav för
eller
2710 00 32

a) miljöklass 1
– motorbensin 2 kr 90 öre 2 kr 16 öre 5 kr 6 öre
per liter per liter per liter
– alkylatbensin 1 kr 30 öre 2 kr 16 öre 3 kr 46 öre
per liter per liter per liter

b) miljöklass 2 2 kr 93 öre 2 kr 16 öre 5 kr 9 öre
per liter per liter per liter

2. 2710 00 26, Annan bensin 3 kr 61 öre 2 kr 16 öre 5 kr 77 öre
2710 00 34 än som avses per liter per liter per liter
eller under 1
2710 00 36

3. 2710 00 51, Eldningsolja,
2710 00 55, dieselbränn-
2710 00 69 olja, fotogen,
eller m.m. som
2710 00 74-
2710 00 78

a) har försetts 750 kr per m³ 2 663 kr per m³ 3 413 kr per m³
med märkämnen
eller ger
mindre än 85
volymprocent
destillat vid
350 °C,

b) inte har 1 057 kr per m³ 2 663 kr per m³ 3 720 kr per m³
försetts med
märkämnen och
ger minst 85
volymprocent
destillat vid
350 °C,
tillhörig
miljöklass 1

miljöklass 2 1 306 kr per m³ 2 663 kr per m³ 3 969 kr per m³

miljöklass 3 1 633 kr per m³ 2 663 kr per m³ 4 296 kr per m³
eller inte
tillhör någon
miljöklass

4. ur
2711 12 11- Gasol som
2711 19 00 används för

a) drift av 0 kr per 1 378 kr 1 378 kr
motordrivet 1 000 kg per 1 000 kg per 1 000 kg
fordon, fartyg
eller
luftfartyg

b) annat 147 kr per 2 801 kr per 2 948 kr per
ändamål än som 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg
avses under a

5. ur
2711 29 00 Metan som
används för

a) drift av 0 kr per 1 133 kr per 1 133 kr per
motordrivet 1 000 m³ 1 000 m³ 1 000 m³
fordon, fartyg
eller
luftfartyg

b) annat 243 kr per 1 994 kr per 2 237 kr per
ändamål än som 1 000 m³ 1 000 m³ 1 000 m³
avses under a

6. 2711 11 00, Naturgas som
2711 21 00 används för

a) drift av 0 kr per 1 133 kr per 1 133 kr per
motordrivet 1 000 m³ 1 000 m³ 1 000 m³
fordon, fartyg
eller
luftfartyg

b) annat 243 kr per 1 994 kr per 2 237 kr per
ändamål än som 1 000 m³ 1 000 m³ 1 000 m³
avses under a

7. 2701, 2702 Kolbränslen 319 kr per 2 317 kr per 2 636 kr per
eller 2704 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg

8. 2713 11 00- Petroleumkoks 319 kr per 2 317 kr per 2 636 kr per
2713 12 00 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg

2 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 4 a § lagen
(1994:1776) om skatt på energi att för fossilt kol i
hushållsavfall skall för år 2007 energiskatt betalas med 152
kronor per 1 000 kilogram fossilt kol och koldioxidskatt med 3
426 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol.

3 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776)
om skatt på energi att energiskatten för år 2007 skall utgöra

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i
industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid
yrkesmässig växthusodling,

2. 20,4 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som
avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap.
4 § lagen om skatt på energi, och

3. 26,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas
i övriga fall.