Lag (2006:1209) om hamnskydd

SFS nr
2006:1209
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2006-11-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:742

1 kap. Allmänna bestämmelser

Inledande bestämmelse

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om hur hamnskydd skall
organiseras och bedrivas. Med hamnskydd avses åtgärder som
skall vidtas i hamnar i syfte att skydda människor,
infrastruktur och utrustning i hamnarna mot allvarliga olagliga
handlingar. Åtgärder som vidtas med stöd av denna lag skall
samordnas med åtgärder som vidtas med stöd av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av
den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i
hamnanläggningar (förordning (EG) nr 725/2004) och lagen
(2004:487) om sjöfartsskydd.

Lagens tillämpningsområde

2 § Denna lag gäller alla hamnar i Sverige där det finns minst
en sådan hamnanläggning som omfattas av artikel 3.1-3.3 i
förordning (EG)

nr 725/2004. Med avseende på en sådan hamnanläggning skall dock
bestämmelserna i förordning (EG) nr 725/2004 och lagen
(2004:487) om sjöfartsskydd tillämpas i stället för denna lag.

Lagen skall inte tillämpas på militära anläggningar i en hamn.

Definitioner

3 § I lagen används beteckningar med följande betydelse.

Beteckning Betydelse

Erkänd skyddsorganisation Organisation som har lämplig
kunskap om skyddsfrågor och som
har utsetts med stöd av denna
lag.

Hamn Ett specificerat land- och
vattenområde som består av
anläggningar och utrustning som
underlättar kommersiella
sjöfartstransporter.

Hamninnehavare Fysisk eller juridisk person
som utövar det avgörande
inflytandet över hamnens drift.

Hamnskyddsorgan Organ som ansvarar för
hamnskyddsfrågor i en hamn.

Hamnskyddsplan Dokument som baseras på
hamnskyddsutredningen och som
visar bl.a. hamnens gränser samt
vilka förfaranden som skall
tillämpas, vilka åtgärder som
skall vidtas och vilka insatser
som krävs för var och en av
skyddsnivåerna.

Hamnskyddsutredning Dokument där bl.a. en hamns
gränser liksom svagheter i
skyddshänseende och tänkbara hot
mot olika verksamheter i hamnen
identifieras.

Skyddsnivå Grad av beredskap som skall
intas för att hindra att ett
säkerhetstillbud inträffar.

2 kap. Skyddsnivåer

1 § För varje hamn eller del av hamn skall en av tre
skyddsnivåer alltid råda. Om något beslut enligt 2 § inte
fattas råder den lägsta skyddsnivån (skyddsnivå 1).

Skyddsnivåerna har samma innebörd som enligt regel 2.1.9-2.1.11
i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004.

2 § Polismyndigheten fattar, efter att ha hört
Transportstyrelsen, beslut om vilken skyddsnivå som ska gälla
för en hamn eller del av hamn.

I brådskande fall får Polismyndigheten fatta beslut enligt
första stycket om förändring av skyddsnivån utan att ha hört
Transportstyrelsen. Ett sådant beslut ska dock snarast
omprövas av Polismyndigheten efter att Transportstyrelsen har
hörts. Lag (2014:742).

3 § Den som fattat beslut enligt 2 § får vid skyddsnivå 2 och 3
besluta att ytterligare åtgärder, utöver dem som har angetts i
hamnskyddsplanen, skall vidtas i hamnen eller i del av hamnen.

4 § Hamnskyddsorganet skall för varje hamn eller del av hamn
för den skyddsnivå som råder se till att föreskrivna krav
uppfylls och att de åtgärder som anges i hamnskyddsplanen eller
som har beslutats med stöd av 3 § vidtas.

Varje hamnskyddsorgan får besluta att vidta ytterligare
åtgärder utöver dem som har angetts i hamnskyddsplanen för en
viss nivå.

3 kap. Skyddskrav för hamnar

Hamnskyddsorgan

1 § För varje hamn skall det finnas ett hamnskyddsorgan.
Hamninnehavaren är hamnskyddsorgan. Flera hamnar får ha samma
hamnskyddsorgan.

Hamnskyddsutredning och hamnskyddsplan

2 § En hamninnehavare, inom vars hamns område det finns minst
en hamnanläggning enligt förordning (EG) nr 725/2004, skall
göra en hamnskyddsutredning.

3 § Hamnskyddsorganet ansvarar för att en hamnskyddsplan
utarbetas, upprätthålls, uppdateras och genomförs för varje
hamn.

4 § När det gäller hamnar som ägs eller förvaltas av kommunen
eller av ett av kommunen helägt företag skall hamnskyddsorganet
samråda med kommunen vid utarbetandet av hamnskyddsplanen. När
det gäller övriga hamnar skall hamnskyddsorganet samråda med
länsstyrelsen i det län där hamnen är belägen.

5 § En hamnskyddsutredning och en hamnskyddsplan skall
godkännas på det sätt som följer av 6 kap.

6 § En hamnskyddsplan skall förvaras på ett sådant sätt att
obehöriga inte får tillgång till den.

Hamnskyddsplanen får upprättas och förvaras i elektronisk form.

Hamnskyddschef

7 § Hamnskyddsutredningen och hamnskyddsplanen skall innehålla
uppgift om vem som är hamnskyddschef. Om det är lämpligt får
flera hamnar ha samma hamnskyddschef.

Hamnskyddschefen är kontaktperson för hamnskyddsfrågor.

Hamnskyddsövningar

8 § Hamnskyddsorganet skall se till att hamnskyddsövningar
hålls i varje hamn.

4 kap. Undersökning och kontroll m.m.

Undersökning samt kontroll av identitet

1 § För att förebygga brott som utgör fara för säkerheten inom
hamnen, får väskor som någon bär med sig, övrigt bagage och
gods inom hamnen undersökas. För samma ändamål får identiteten
kontrolleras hos personer som uppehåller sig inom hamnens
område.

Den som vägrar att låta sin egendom undersökas eller vars
identitet inte kan kontrolleras, får avvisas eller avlägsnas
från hamnen.

2 § Undersökning och identitetskontroll skall ske i den
omfattning som anges i hamnskyddsplanen.

Hamnskyddsorganet ansvarar för att undersökningarna och
identitetskontrollerna sker i den omfattning som följer av
hamnskyddsplanen. Undersökningarna och identitetskontrollerna
skall bekostas av hamnskyddsorganet.

3 § Undersökning får utföras av en polisman, en tjänsteman
vid Kustbevakningen eller en särskilt utsedd person som
förordnats av Polismyndigheten. Om egendom undersöks av någon
särskilt utsedd person, ska arbetet utföras under en
polismans ledning. Identitetskontroll får utföras av en
polisman, en tjänsteman vid Kustbevakningen eller den som
hamnskyddsorganet tilldelar uppgiften. Om det behövs ska
hamnskyddsorganet biträda Polismyndigheten eller
Kustbevakningen i det praktiska undersöknings- och
kontrollarbetet.

Kontroll av gods som står under tullövervakning enligt
artikel 37 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12
oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen
ska göras i samråd med Tullverket. Lag (2014:742).

4 § Om det vid en undersökning påträffas föremål som kan komma
till användning vid brott som utgör allvarlig fara för
säkerheten inom hamnen skall, om föremålet inte tas i beslag
enligt bestämmelserna i rättegångsbalken, den som föremålet
påträffats hos uppmanas att förvara föremålet på sådant sätt
att det inte kan användas för brott. Den som inte följer en
sådan uppmaning får avvisas eller avlägsnas från hamnen.

5 § Ett beslut enligt 1 § andra stycket eller 4 § fattas av en
polisman, en tjänsteman vid Kustbevakningen eller den person
som enligt 3 § förordnats att utföra undersökning.

6 § Protokoll skall föras och bevis utfärdas om gjord
undersökning, om den som fått egendom undersökt begär det vid
förrättningen eller om föremål tas i beslag.

Ordning

7 § Utan tillstånd från hamnskyddsorganet får inte någon
beträda en del av hamnen, om det genom stängsel eller skyltar
eller på annat liknande sätt klart framgår att allmänheten inte
har tillträde dit.

En polisman, en tjänsteman vid Kustbevakningen eller den som
enligt 3 § förordnats att utföra undersökning får från hamnens
område eller delområde avvisa eller avlägsna den som

1. obehörigen uppehåller sig där,

2. stör ordningen där, eller

3. äventyrar hamnens skydd.

5 kap. Tillsyn m.m.

Tillsynsförrättningar

1 § Tillsyn enligt denna lag skall om möjligt samordnas med den
tillsyn av hamnanläggningar som sker med stöd av förordning
(EG) nr 725/2004 och föreskrifter meddelade med stöd av lagen
(2004:487) om sjöfartsskydd.

2 § Den som utövar tillsyn eller biträder vid sådan har rätt
att få tillträde till hamnen och att göra de undersökningar där
som behövs, samt att ta del av de handlingar och den övriga
information som finns där. Vid förrättningen skall det om
möjligt undvikas att hamnens verksamhet hindras eller att någon
annan olägenhet uppkommer.

3 § Hamnskyddsorganet ansvarar för att hamnen hålls tillgänglig
för den som utövar tillsynen och för att denne på annat sätt
biträds vid tillsynen.

Hamnskyddsorganet och hamnskyddschefen skall lämna den som
utövar tillsynen det biträde denne behöver och lämna de
upplysningar som tillsynsmyndigheten begär vid tillsynen.

Förelägganden

4 § Om hamnen inte hålls tillgänglig enligt 3 § eller biträde
inte lämnas enligt 3 § får den som utövar tillsyn enligt denna
lag förelägga hamnskyddsorganet att se till att hamnen hålls
tillgänglig för tillsyn eller att biträde lämnas av
hamnskyddsorganet eller hamnskyddschefen.

Om det vid tillsynen konstateras att det i något väsentligt
avseende finns brister i hamnskyddet som gör att föreskrivna
krav eller kraven i hamnskyddsplanen inte uppfylls, får den som
utövar tillsyn enligt denna lag förelägga hamnskyddsorganet att
avhjälpa bristen eller uppfylla kraven inom viss tid.

Beslut om föreläggande enligt första och andra styckena får
förenas med vite.

Avgifter

5 § Statens kostnader för hamnskydd skall täckas av avgifter.
Dessa avgifter skall tas ut för de hamnar som är föremål för
tillsyn av hamnskyddet.

Övervakning

6 § Hamnskyddsorganet ansvarar för att hamnen hålls tillgänglig
för Europeiska kommissionen och att kommissionen på annat sätt
biträds vid övervakning inom hamnens område.

Hamnskyddsorganet och hamnens skyddschef skall lämna
kommissionen det biträde den behöver vid övervakningen och
lämna de upplysningar som kommissionen begär vid övervakningen.

6 kap. Bemyndiganden

Föreskrifter

1 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. tillsyn,

2. avgifter till staten för hamnskyddet,

3. skyddsnivåer,

4. hamnskyddsutredningar,

5. hamnskyddsplaner,

6. hamnskyddsövningar,

7. hamnskyddschefer,

8. erkända skyddsorganisationer,

9. samråd enligt 3 kap. 4 §, och

10. avgifter för ansökan om förordnande enligt 4 kap. 3 § och
tillhörande utbildning.

Föreskrifter enligt första stycket 4 får innebära att en
begränsad hamnskyddsutredning får göras.

Myndigheter

2 § Regeringen bestämmer vilken myndighet som godkänner
hamnskyddsutredningar och hamnskyddsplaner samt utövar annan
tillsyn över hamnskyddet enligt denna lag och föreskrifter
meddelade med stöd av lagen.

Den som godkänner en hamnskyddsplan får besluta om särskilda
villkor för att hamnskyddsplanen skall gälla.

Erkänd skyddsorganisation

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

1. fatta beslut om att erkänna en skyddsorganisation, och

2. uppdra åt en erkänd skyddsorganisation att göra
hamnskyddsutredningar och utarbeta hamnskyddsplaner.

7 kap. Ansvarsbestämmelser

Straff

1 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms
hamninnehavare eller hamnskyddsorgan som uppsåtligen utövar
verksamhet i en hamn utan att ha en godkänd hamnskyddsplan
enligt bestämmelserna i 3 kap. 3 och 5 §§.

2 § Till böter döms

1. hamnskyddsorgan som uppsåtligen underlåter att genomföra en
undersökning eller kontroll enligt bestämmelserna i 4 kap. 2 §
eller som har beslutats med stöd av 2 kap. 3 §,

2. hamnskyddsorgan som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter
mot ett föreläggande som har meddelats med stöd av 5 kap. 4 §,
samt

3. hamnskyddsorgan som uppsåtligen förvarar hamnskyddsplanen i
strid med 3 kap. 6 §.

Om ett föreläggande som avses i första stycket är förenat med
vite, skall den som bryter mot det inte dömas till ansvar.
Lag (2006:1212).

3 § Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot det som sägs
om tystnadsplikt i 8 kap. 3 § finns i 20 kap. 3 § brottsbalken.

4 § Till ansvar enligt denna lag skall inte dömas om gärningen
är belagd med strängare straff i brottsbalken.

8 kap. Övriga bestämmelser

Omedelbar giltighet

1 § Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte
annat beslutas.

Överklagande

2 § Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Tystnadsplikt

3 § Den som tagit befattning med tillsyn enligt denna lag
eller har utsetts till skyddschef för en hamn får inte
obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under
uppdraget eller i sin tjänst har fått veta om

1. skyddet i hamnen,

2. yrkeshemligheter eller arbetsförfaranden,

3. enskildas ekonomiska eller personliga förhållanden, eller

4. förhållanden av betydelse för rikets säkerhet.

Den som har utfört undersökning enligt denna lag får inte
obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under
uppdraget eller i sin tjänst har fått veta om enskildas
ekonomiska eller personliga förhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för
första och andra styckena. Lag (2009:518).

Övergångsbestämmelser

2008:1385

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av
7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska
Transportstyrelsen i stället för Sjöfartsverket vara den
enskildes motpart, om styrelsen efter ikraftträdandet är
behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för
prövning.