Internrevisionsförordning (2006:1228)

SFS nr
2006:1228
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
2006-11-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1321

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under
regeringen i den omfattning som regeringen föreskriver i
myndighetens instruktion eller i någon annan förordning eller
beslutar särskilt.

Organisering

2 § Vid myndigheten skall det finnas en internrevision.

Internrevisionen skall ledas av en chef som skall vara anställd
i myndigheten.

2 a § Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om
disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande, när det gäller
chefen för internrevisionen. Förordning (2009:1321).

Uppgifter

Allmänna uppgifter

3 § Internrevisionen ska granska och lämna förslag till
förbättringar av myndighetens process för intern styrning och
kontroll. Förordning (2007:1283).

Granskningens inriktning

4 § Internrevisionen ska utifrån en analys av verksamhetens
risker självständigt granska om ledningens interna styrning och
kontroll är utformad så att myndigheten med en rimlig säkerhet
fullgör de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen
(2007:515). Förordning (2007:1283).

Råd och stöd

5 § Internrevisionen skall ge råd och stöd till styrelsen och
chefen för myndigheten.

Omfattning

6 § Internrevisionen skall omfatta den verksamhet som
myndigheten bedriver eller ansvarar för.

Bedrivande

7 § Internrevision skall bedrivas enligt såväl god
internrevisionssed som god internrevisorssed.

Samordning

8 § En myndighet får samordna sin internrevision med en annan
myndighet.

Rapportering

9 § Resultatet av internrevisionens granskning skall redovisas
i form av iakttagelser och rekommendationer. Dessa skall
rapporteras till styrelsen.

Internrevisionens uppdragsgivare

10 § Myndighetens styrelse skall besluta om

1. riktlinjer för internrevisionen,

2. revisionsplan för internrevisionen, och

3. åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och
rekommendationer.

Tillgång till uppgifter

11 § Styrelsen skall, i den utsträckning det inte möter hinder
på grund av bestämmelse om sekretess, se till att
internrevisionen får tillgång till de uppgifter och
upplysningar som den behöver för att fullgöra sitt uppdrag.

Övriga bestämmelser

12 § Om myndigheten saknar styrelse, skall det som anges i
9-11 §§ om styrelsen i stället gälla chefen för myndigheten.

Tillämpningsföreskrifter

13 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som
behövs för tillämpningen av denna förordning.

2009:1321

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

2. För ärenden som har påbörjats före ikraftträdandet ska
äldre bestämmelser gälla.