Lag (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

SFS nr
2006:128
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2006-03-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:751

1 § Denna lag gäller i verksamhet vid riksdagen och vid
följande myndigheter under riksdagen:

a) Riksdagsförvaltningen,

b) Riksbanken,

c) Riksdagens ombudsmän,

d) Riksrevisionen,

e) Nämnden för lön till riksrevisorerna,

f) Partibidragsnämnden,

g) Riksdagens ansvarsnämnd,

h) Riksdagens arvodesnämnd,

i ) Riksdagens överklagandenämnd,

j ) Statsrådsarvodesnämnden och

k) Valprövningsnämnden. Lag (2011:751).

2 § I verksamhet där lagen gäller skall det säkerhetsskydd
finnas som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning
och övriga omständigheter.

Säkerhetsskyddet skall utformas med beaktande av enskildas rätt
att enligt tryckfrihetsförordningen ta del av allmänna
handlingar samt med beaktande av enskildas integritet.

Vid utformningen av säkerhetsskyddet i riksdagen och
Riksdagsförvaltningen skall öppenhet gentemot allmänheten och
företrädare för massmedierna särskilt beaktas. Lag (2011:751).

3 § Med säkerhetsskydd avses

1. skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota
rikets säkerhet,

2. skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som
rör rikets säkerhet och

3. skydd mot terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott (terrorism), även om brotten inte
hotar rikets säkerhet. Lag (2009:513).

4 § Säkerhetsskyddet skall förebygga

1. att uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets
säkerhet obehörigen röjs, ändras eller förstörs
(informationssäkerhet),

2. att obehöriga får tillträde till platser där de kan få
tillgång till uppgifter som avses i 1 eller där verksamhet som
har betydelse för rikets säkerhet bedrivs
(tillträdesbegränsning) och

3. att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt
deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet
(säkerhetsprövning).

Säkerhetsskyddet skall även i övrigt förebygga terrorism.

5 § Vid utformningen av informationssäkerheten skall behovet av
skydd för automatiserad informationsbehandling beaktas
särskilt.

6 § Tillträdesbegränsningar ska utformas så att den enskildes
rätt att röra sig fritt inte inskränks mer än nödvändigt.

Bestämmelser om allmänhetens tillträde till riksdagens kammare
och utskott finns i riksdagsordningen och i lagen (1988:144) om
säkerhetskontroll i riksdagens lokaler.

Bestämmelser som möjliggör förbud mot tillträde till vissa
byggnader, andra anläggningar och områden finns i skyddslagen
(2010:305). Lag (2010:311).

7 § För riksdagen och de myndigheter som avses i 1 § finns
bestämmelser om säkerhetsprövning i säkerhetsskyddslagen
(1996:627).

8 § När en myndighet som lagen gäller för avser att begära in
anbud eller träffa avtal om upphandling där det förekommer
uppgifter som med hänsyn till rikets säkerhet omfattas av
sekretess, skall myndigheten träffa ett skriftligt avtal
(säkerhetsskyddsavtal) med anbudsgivaren eller leverantören om
det säkerhetsskydd som behövs i det särskilda fallet.

Om säkerhetsskyddslagen (1996:627) gäller för anbudsgivaren
eller leverantören på grund av 1 § 2 eller 3 i den lagen, kan
anbudsgivarens eller leverantörens skyldigheter enligt lagen
inte göras mindre långtgående genom villkoren i
säkerhetsskyddsavtalet.

9 § De myndigheter som avses i 1 § skall var och en inom sitt
verksamhetsområde se till

1. att de som berörs av bestämmelserna i denna lag informeras
om innehållet i lagen och ges utbildning i frågor om
säkerhetsskydd och

2. att säkerhetsskyddet kontrolleras.

10 § Av 7 § lagen (2011:745) med instruktion för
Riksdagsförvaltningen framgår att Riksdagsförvaltningen får
meddela föreskrifter inom sitt verksamhetsområde.

Övriga myndigheter som avses i 1 § får meddela de närmare
föreskrifter inom sitt verksamhetsområde som behövs för
tillämpning av

1. denna lag och

2. säkerhetsskyddslagens (1996:627) bestämmelser om
säkerhetsprövning. Lag (2011:751).