Förordning (2006:1322) om fastställande av minimipunktskatt på cigaretter för år 2007

SFS nr
2006:1322
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2006-11-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1514
Upphävd
2007-01-01

Regeringen fastställer enligt 2 § första stycket lagen
(1994:1563) om tobaksskatt den mest efterfrågade priskategorin
av cigaretter till 40 kronor per förpackning med 20 cigaretter.
Minimipunktskatten på cigaretter enligt samma bestämmelse
fastställs till 98 öre per cigarett för år 2007.