Lag (2006:1340) om fastighetsskatt i vissa fall vid 2007-2009 års taxeringar

SFS nr
2006:1340
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2006-12-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1422
Upphävd
2008-01-01

Frysning av underlag för fastighetsskatt

1 § Vid beräkning av underlag för fastighetsskatt vid 2008 och
2009 års taxeringar enligt lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt gäller följande.

För sådan fastighet eller del av fastighet som avses i 3 §
första stycket a lagen om statlig fastighetsskatt skall, i
stället för det taxeringsvärde som avses i nämnda punkt,
underlaget för skatten vara detsamma som gäller vid 2007 års
taxering.

För sådan fastighet eller del av fastighet som avses i 3 §
första stycket b lagen om statlig fastighetsskatt skall, i
stället för det taxeringsvärde som avses i nämnda punkt,
underlaget för skatten vara detsamma som gäller vid 2007 års
taxering eller det taxeringsvärde som fastställts vid 2007 års
allmänna fastighetstaxering, om detta värde är lägre.

Har taxeringsvärdet för fastighet eller del av fastighet som
avses i andra eller tredje stycket ändrats för taxeringsåret
vid särskild fastighetstaxering enligt 16 kap.
fastighetstaxeringslagen (1979:1152), skall det nya
taxeringsvärdet utgöra underlag för fastighetsskatten.

Begränsning av fastighetsskatt på markvärde

2 § För sådan fastighet eller del av fastighet som avses i 3 §
första stycket a lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
skall vid 2007-2009 års taxeringar den del av fastighetsskatten
som belöper på varje värderingsenhet avseende tomtmark för
småhus uppgå till högst två kronor per kvadratmeter eller 5 000
kronor, om det är lägre.

Vid tillämpning enligt första stycket skall på varje
värderingsenhet tomtmark anses belöpa så stor del av
fastighetsskatten som värderingsenhetens värde vid
fastighetstaxeringen utgör av hela taxeringsvärdet för
fastigheten eller del av fastigheten.

Övergångsbestämmelser

2006:1340

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

2. Begränsningen i 2 § tillämpas inte för fastighetsskatt som
belöper på tid före den 1 januari 2006.

2007:1422

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (2006:1340) om
fastighetsskatt i vissa fall vid 2007-2009 års taxeringar ska
upphöra att gälla vid utgången av 2007. Den upphävda lagen ska
dock fortfarande tillämpas i fråga om fastighetsskatt som avser
tid före den 1 januari 2008.