Förordning (2006:137) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om allmänfarliga sjukdomar skall tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1

SFS nr
2006:137
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-03-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:661
Upphävd
2006-07-01

Regeringen föreskriver med stöd av 9 kap. 2 § smittskyddslagen
(2004:168) att bestämmelserna i nämnda lag om sådana
allmänfarliga sjukdomar som avses i bilaga 1 till lagen skall
tillämpas på fågelinfluensa av typen H5N1 från och med
ikraftträdandet av denna förordning.