Förordning (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

SFS nr
2006:1481
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2006-12-14
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:41

Allmänna bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om rätt till stöd
för arbetsgivare som anställer personer som uppfyller villkoren
för ett nystartsjobb.

2 § Syftet med nystartsjobb är att stimulera arbetsgivare att
anställa personer som har varit utan arbete en längre tid.
Förordning (2008:1437).

Arbetssökande för vilka stöd lämnas

3 § Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en
person som vid årets ingång fyllt 26 år, vid
beslutstillfället är arbetslös och anmäld som arbetssökande
hos den offentliga arbetsförmedlingen och under en ramtid om
femton månader närmast före den dag då ansökan kom in till
Arbetsförmedlingen under minst tolv månader på heltid har

1. varit arbetslös eller deltagit i ett
arbetsmarknadspolitiskt program,

2. haft skyddat arbete vid Samhall AB,

3. varit arbetslös och fått ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.
1 § socialtjänstlagen (2001:453),

4. fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller
aktivitetsersättning, eller

5. omfattats av en kombination av sådana förhållanden som
avses i 1–4. Förordning (2013:811).

3 a § Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en
person som vid årets ingång fyllt 20 år men inte 26 år, vid
beslutstillfället är arbetslös och anmäld som arbetssökande
hos den offentliga arbetsförmedlingen och under en ramtid om
nio månader, närmast före den dag då ansökan kom in till
Arbetsförmedlingen, under minst sex månader på heltid har
omfattats av sådana förhållanden som avses i 3 § 1–5.
Förordning (2010:396).

3 b § Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en
person som vid årets ingång fyllt 20 år, vid
beslutstillfället är arbetslös och anmäld som arbetssökande
hos den offentliga arbetsförmedlingen och inom de senaste tre
åren har beviljats

1. uppehållstillstånd enligt

– 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716)
eller motsvarande äldre bestämmelser,

– 12 kap. 18 § utlänningslagen, eller

– 21 eller 22 kap. utlänningslagen, eller

2. uppehållskort i egenskap av familjemedlem till en
EES-medborgare efter ansökan enligt 3 a kap. 10 § samma lag.
Förordning (2014:188).

3 c § Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en
person som vid årets ingång fyllt 20 år, vid beslutstillfället
är arbetslös och anmäld som arbetssökande hos den offentliga
arbetsförmedlingen, har dömts till fängelse och är beviljad
vistelse utanför anstalt eller är villkorligt frigiven men
ännu inte fullgjort ett år av prövotiden.
Förordning (2010:396).

3 d § Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en
person som vid årets ingång fyllt 20 år, är inskriven i jobb-
och utvecklingsgarantin och inte på någon annan grund
kvalificerar sig för ett nystartsjobb. Förordning (2009:26).

3 e § Har upphävts genom förordning (2009:26).

4 § Vid tillämpning av 3–3 d §§ bortses från tid när den som
ska anställas har varit förhindrad att arbeta på grund av vård
av eget barn som inte har fyllt två år eller, om barnet är
adopterat, i två år efter barnets ankomst till familjen.
Förordning (2009:26).

5 § Har upphävts genom förordning (2013:686).

Arbetsgivare

6 § En arbetsgivare ska vara en fysisk person som bedriver
näringsverksamhet eller en juridisk person.
Förordning (2011:944).

7 § Stöd till en arbetsgivare som den arbetssökande är eller
har varit anställd hos lämnas endast om den arbetssökande,
sedan anställningen avslutats, åter kvalificerar sig för ett
nystartsjobb. Förordning (2009:26).

8 § Stöd enligt denna förordning lämnas endast under
förutsättning att arbetsgivaren intygar att lön lämnas enligt
kollektivavtal eller är likvärdig med lön enligt kollektivavtal
i branschen.

Stöd får inte beviljas om arbetsgivaren har näringsförbud,
skatteskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för
indrivning eller betalningsanmärkning som inte är obetydlig.
Förordning (2008:1437).

8 a § Stöd får endast beviljas om arbetsgivaren är
registrerad som arbetsgivare hos Skatteverket vid
beslutstillfället. Förordning (2011:944).

Anställningsformerna

9 § Stöd för nystartsjobb lämnas såväl för anställningar som
gäller tills vidare som för provanställningar och
tidsbegränsade anställningar.

9 a § Har upphävts genom förordning (2008:1481).

Tid med stöd

10 § För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt
3 § lämnas stöd under lika lång tid som den som ska anställas
har varit frånvarande från arbetslivet eller har haft ett
skyddat arbete, dock längst under fem år. För den som vid
årets ingång fyllt 55 år lämnas stöd under dubbelt så lång tid
som den som ska anställas har varit frånvarande från
arbetslivet eller har haft ett skyddat arbete, dock längst
under tio år eller till årets utgång det år han eller hon
fyller 65 år.

För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 a §
lämnas stöd under lika lång tid som den som ska anställas har
varit frånvarande från arbetslivet eller har haft ett skyddat
arbete, dock längst under ett år. För den som kvalificerar sig
för ett nystartsjobb genom att ha fått sjukpenning,
rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning lämnas
dock stöd enligt första stycket.

Vid beräkning av stödtid ska den tid under ramtiden som inte
kvalificerar för nystartsjobb enligt 3 eller 3 a § räknas bort.
Förordning (2009:26).

10 a § För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb
enligt 3 b § lämnas stöd under tre år från tidpunkten för
beslutet om uppehållstillstånd eller uppehållskort eller, om
beslutet fattades när personen inte befann sig i Sverige, från
tidpunkten då personen första gången folkbokfördes i en
kommun. Stöd lämnas dock längst till årets utgång det år då
personen fyller 65 år.

Vid beräkningen av treårsperioden bortses från tid när den som
ska anställas varit förhindrad att arbeta på grund av vård av
eget barn som inte fyllt två år eller, om barnet är adopterat,
i två år efter barnets ankomst till familjen.
Förordning (2012:983).

10 b § För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt
3 c § lämnas stöd under lika lång tid som den utdömda
strafftiden, dock minst ett och längst fem år.
Förordning (2008:1437).

10 c § För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb
enligt 3 d § lämnas stöd under ett år. Förordning (2009:26).

10 d § Har upphävts genom förordning (2009:26).

11 § Betecknas 16 a § genom förordning (2008:1437).

Stödets storlek

12 § För den som vid årets ingång fyllt 26 år lämnas stöd
genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som
motsvarar två gånger de arbetsgivaravgifter och den allmänna
löneavgift för den anställde som arbetsgivaren ska betala
enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift.

Stöd enligt första stycket lämnas även för den som vid årets
ingång fyllt 20 år men inte 26 år och under en ramtid om
femton månader närmast före den dag då ansökan kom in till
Arbetsförmedlingen varit utan arbete eller frånvarande från
arbetslivet minst tolv månader. Förordning (2012:983).

12 a § För den som vid årets ingång fyllt 20 år men inte 26 år
lämnas stöd genom återbetalning till arbetsgivaren av ett
belopp som motsvarar den arbetsgivaravgift och den allmänna
löneavgift som arbetsgivaren skulle ha betalat enligt
socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift om personen vid årets ingång fyllt 26 år.
Förordning (2009:26).

12 b § För den som vid årets ingång fyllt 20 år men inte 26 år
och har kvalificerat sig för nystartsjobb genom att ha fått
sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller
aktivitetsersättning lämnas stöd genom återbetalning till
arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar den arbetsgivaravgift
och den allmänna löneavgift som arbetsgivaren skulle ha betalat
enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift om personen vid årets ingång fyllt 26 år.
Därtill återbetalas ett belopp som motsvarar den
arbetsgivaravgift och den allmänna löneavgift som arbetsgivaren
ska betala enligt socialavgiftslagen och lagen om allmän
löneavgift. Förordning (2009:26).

12 c § Stöd lämnas per anställd med högst det belopp som
skulle ha återbetalats vid ett avgiftsunderlag enligt 2 kap.
socialavgiftslagen (2000:980) på 22 000 kronor vid
heltidsarbete. Vid deltidsarbete ska det högsta beloppet
minskas proportionellt i förhållande till anställningens
omfattning. Förordning (2015:41).

Förfarandet

13 § Beslut om stöd för nystartsjobb fattas av
Arbetsförmedlingen. Förordning (2007:931).

14 § En ansökan från en arbetsgivare om stöd enligt denna
förordning ska innehålla uppgifter om vilken arbetssökande
som ansökan avser samt uppgift om vilka lönevillkor som
gäller för anställningen. Förordning (2009:762).

15 § Den arbetssökande ska till Arbetsförmedlingen ge in ett
underlag som visar att han eller hon är kvalificerad för
nystartsjobb. Förordning (2007:931).

16 § Beslut om stöd för nystartsjobb fattas för den tid
anställningen avses vara, dock längst för ett år i taget.
Inför ett nytt beslut om stöd för nystartsjobb ska
arbetsgivaren ge in en ny ansökan.

Arbetsförmedlingen ska före beslutet inhämta information
för att säkerställa att arbetsgivaren inte har
näringsförbud, skatteskulder som har lämnats till
Kronofogdemyndigheten för indrivning eller
betalningsanmärkning som inte är obetydlig.

Om ett sådant förhållande som avses i andra stycket
uppkommer efter det att beslut om stöd har meddelats, får
Arbetsförmedlingen ompröva beslutet.

Arbetsförmedlingens beslut att en arbetsgivare har rätt
till stöd ska förenas med en skyldighet för arbetsgivaren
att omgående anmäla förändringar som kan påverka rätten
till stöd eller stödets storlek. Ett beslut ska omprövas
vid ändrade förhållanden. Förordning (2011:944).

16 a § Om anställningen varar kortare tid än den tid för vilken
stöd får lämnas enligt 10-10 d §§ får stöd för nystartsjobb
lämnas till en ny arbetsgivare under den återstående tid för
vilken stöd får lämnas. Detta gäller under förutsättning att
anställningen upphört på grund av förhållanden som hänför sig
till arbetsgivaren. Förordning (2008:1437).

Hur stödet tillgodoförs arbetsgivaren

17 § Stöd för nystartsjobb tillgodoförs en arbetsgivare genom
kreditering på ett sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 §
skatteförfarandelagen (2011:1244).

Arbetsförmedlingen ska lämna Skatteverket de uppgifter som
behövs för krediteringen.

Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden
efter det att underlag enligt 18 § inkommit, med undantag för
januari då stödet i stället krediteras den 17.
Förordning (2011:1467).

18 § En arbetsgivare ska lämna underlag till Arbetsförmedlingen
för beräkning av det stödbelopp som ska krediteras
skattekontot. Underlaget ska lämnas inom sextio dagar efter den
arbetsmånad som stödet avser. Lämnas inte underlaget inom denna
tid förlorar arbetsgivaren rätten till det stödbeloppet.

Om det finns särskilda skäl får Arbetsförmedlingen medge
undantag från skyldigheten att lämna underlag inom sextio
dagar. Förordning (2007:931).

Tillsyn m.m.

19 § Arbetsförmedlingen ska se till att stöd enligt denna
förordning används på föreskrivet sätt.

Den arbetsgivare som har fått stöd ska ge Arbetsförmedlingen
eller den som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska
verksamheten och lämna de uppgifter som behövs för
granskningen. Förordning (2010:396).

Återbetalning och återkrav

19 a § En mottagare av ekonomiskt stöd enligt denna förordning
är återbetalningsskyldig om han eller hon genom att lämna
oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat
att stöd har lämnats på felaktig grund eller med ett för högt
belopp.

Om stöd i annat fall har lämnats på felaktig grund eller med
ett för högt belopp, är mottagaren återbetalningsskyldig
endast om han eller hon insett eller skäligen borde ha insett
felet. Förordning (2010:396).

19 b § Om en mottagare av ekonomiskt stöd är
återbetalningsskyldig enligt 19 a §, ska Arbetsförmedlingen
besluta att återkräva det felaktigt tillgodoförda beloppet.
Förordning (2010:396).

19 c § Vid återkrav enligt 19 b § får Arbetsförmedlingen
bevilja anstånd med betalningen eller träffa avtal med den
återbetalningsskyldige om en avbetalningsplan.
Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut ränta på det
obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller
avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid innan
det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.
Förordning (2010:396).

19 d § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 19 a §
inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) tas ut på beloppet. Detsamma gäller när den
återbetalningsskyldige beviljats anstånd med betalningen eller
träffat ett avtal om en avbetalningsplan enligt 19 c § och
betalning inte sker inom den tid som följer av beslutet om
anstånd eller avtalet. Förordning (2010:396).

19 e § Om det med hänsyn till den återbetalningsskyldiges
personliga eller ekonomiska förhållanden eller andra
omständigheter finns särskilda skäl för det, får
Arbetsförmedlingen helt eller delvis efterge ett krav på
återbetalning enligt 19 b § eller ett krav på ränta enligt
19 c eller 19 d §. Myndigheten ska i sådant fall i beslutet
ange vilka de särskilda skälen är och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.
Förordning (2010:396).

19 f § Vid återkrav enligt 19 b § får Arbetsförmedlingen, vid
ett senare tillgodoförande av stöd till den
återbetalningsskyldige, besluta att dra av ett skäligt belopp
i avräkning på vad som har betalats ut för mycket. Detsamma
gäller skyldighet att betala ränta enligt 19 c eller 19 d §.
Förordning (2010:396).

Omprövning och överklagande

20 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska
omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om
det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får
beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges
in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre
veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av
beslutet. Förordning (2010:396).

20 a § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Andra beslut än beslut om omprövning av beslut enligt 16 §,
18 § första stycket och 19 f § får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska
överklagandet anses som en begäran om omprövning.
Förordning (2010:396).

Bemyndigande

21 § Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2010:396).

Övergångsbestämmelser

2008:1437

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd för
nystartsjobb som har beslutats före ikraftträdandet.

2009:26

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd för
nystartsjobb som har beslutats före den 1 mars 2009. För stöd
för nystartsjobb som har beslutats under januari eller februari
2009 ska dock de nya bestämmelserna i 12–12 b §§ tillämpas.

3. Om stöd för nystartsjobb har beviljats en arbetsgivare före
den 1 mars 2009 för anställning av en person som den 31
december 2008 var 25 år och för vilken stöd för nystartsjobb då
kunde lämnas under längre tid än ett år, kan ett nytt beslut om
stöd för nystartsjobb fattas för resterande tid, dock längst
för ett år i taget. Stöd ska lämnas enligt 12 a eller 12 b §.

4. För ansökningar om stöd för nystartsjobb i fall som avses i
3 e § som kommit in senast den 31 december 2008 gäller äldre
föreskrifter.

2010:396

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om återkrav
av belopp som krediterats före ikraftträdandet.

2015:41

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd för
nystartsjobb som har beslutats före ikraftträdandet.