Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

SFS nr
2006:1570
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-12-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1550

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser för genomförande av
Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente som
antogs i Genève den 23 maj 2005 (hälsoreglementet). Lagen
syftar till att skydda mot internationella hot mot människors
hälsa.

Regeringen får meddela bestämmelser till skydd för liv och
hälsa som avviker från denna lag om det behövs med hänsyn till
överenskommelser med Danmark, Finland eller Norge.

2 § Med ett internationellt hot mot människors hälsa avses i
denna lag en risk för att smittämnen eller andra ämnen som
utgör eller kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa
förs in i landet eller sprids till andra länder.

De sjukdomar på vilka bestämmelserna om samhällsfarliga
sjukdomar i smittskyddslagen (2004:168) är tillämpliga skall
alltid anses utgöra ett internationellt hot mot människors
hälsa.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får
meddela föreskrifter om vilka andra sjukdomar och ämnen som
skall anses utgöra ett internationellt hot mot människors
hälsa.

3 § När åtgärder vidtas enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag skall
sådana begränsningar som följer av allmänt erkända
folkrättsliga grundsatser beaktas.

Ansvarsfördelning och organisatoriska bestämmelser

4 § Kommunen svarar enligt denna lag för att åtgärder till
skydd för människors hälsa vidtas i fråga om transportmedel,
bagage och annat gods samt djur.

Landstinget svarar enligt denna lag för att smittskyddsåtgärder
som riktar sig till människor vidtas.

Vad som sägs i denna lag om landsting gäller också en kommun
som inte ingår i ett landsting.

5 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Socialstyrelsen skall vara nationell kontaktpunkt enligt
hälsoreglementet och ansvara för de uppgifter den är skyldig
att fullgöra enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen.

5 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Folkhälsomyndigheten ska vara nationell kontaktpunkt
enligt hälsoreglementet och ansvara för de uppgifter den är
skyldig att fullgöra enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.
Lag (2014:1550).

6 § Med hamn respektive flygplats avses i denna lag sådan hamn
eller flygplats där internationell trafik förekommer.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, skall
efter samråd med berörda kommuner och landsting besluta vilka
hamnar och flygplatser som skall vara karantänshamnar
respektive karantänsflygplatser.

7 § Kommuner och landsting skall inom sina respektive
ansvarsområden svara för att karantänshamnar och
karantänsflygplatser har tillgång till den personal och den
utrustning som behövs för kontroll av passagerare,
transportmedel, bagage och annat gods samt djur för att skydda
mot internationella hot mot människors hälsa.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får
meddela föreskrifter om vilken personal och vilken utrustning
som karantänshamnar och karantänsflygplatser skall ha.

8 § Smittskyddsläkaren skall samordna smittskyddskontrollen vid
karantänshamnar och karantänsflygplatser.

Smittskyddsläkaren skall hjälpa kommuner och myndigheter när de
utför uppgifter enligt denna lag.

9 § Myndigheter, kommuner och landsting som utför uppgifter
enligt denna lag skall vid behov samverka med varandra, med
Världshälsoorganisationen och med myndigheter i andra länder
för att förebygga och begränsa internationella hot mot
människors hälsa.

Underrättelse- och informationsskyldighet

10 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndigheter, kommuner och landsting som inom sina
respektive ansvarsområden får information om ett misstänkt
internationellt hot mot människors hälsa skall omedelbart
underrätta Socialstyrelsen om det misstänkta hotet.
Underrättelsen skall innehålla de uppgifter som Socialstyrelsen
behöver för att kunna bedöma om det föreligger ett
internationellt hot mot människors hälsa.

På begäran skall myndigheter, kommuner och landsting inom sina
respektive ansvarsområden snarast möjligt lämna den information
som Socialstyrelsen behöver för att kunna fullgöra sin
informationsskyldighet till Världshälsoorganisationen.

Berörda myndigheter, kommuner och landsting skall informera
Socialstyrelsen om vilka åtgärder som har vidtagits och som
kommer att vidtas med stöd av denna lag. Socialstyrelsen skall
lämna information om åtgärderna till berörda myndigheter,
kommuner och landsting.

10 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheter, kommuner och landsting som inom sina
respektive ansvarsområden får information om ett misstänkt
internationellt hot mot människors hälsa ska omedelbart
underrätta Folkhälsomyndigheten om det misstänkta hotet.
Underrättelsen ska innehålla de uppgifter som
Folkhälsomyndigheten behöver för att kunna bedöma om det
föreligger ett internationellt hot mot människors hälsa.

På begäran ska myndigheter, kommuner och landsting inom sina
respektive ansvarsområden snarast möjligt lämna den
information som Folkhälsomyndigheten behöver för att kunna
fullgöra sin informationsskyldighet till
Världshälsoorganisationen.

Berörda myndigheter, kommuner och landsting ska informera
Folkhälsomyndigheten om vilka åtgärder som har vidtagits och
som kommer att vidtas med stöd av denna lag.
Folkhälsomyndigheten ska lämna information om åtgärderna till
berörda myndigheter, kommuner och landsting. Lag (2014:1550).

11 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Socialstyrelsen skall, om den får information om ett
misstänkt internationellt hot mot människors hälsa, skyndsamt
och senast inom 24 timmar underrätta Världshälsoorganisationen
om det misstänkta hotet.

Om Världshälsoorganisationen har fått information om ett
misstänkt internationellt hot mot människors hälsa i landet
skall Socialstyrelsen, på begäran från
Världshälsoorganisationen, skyndsamt och senast inom 24 timmar
efter begäran lämna information till Världshälsoorganisationen
om hälsoläget i landet.

Socialstyrelsen skall lämna information om ett misstänkt
internationellt hot mot människors hälsa till berörda
myndigheter, kommuner och landsting.

11 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Folkhälsomyndigheten ska, om den får information om ett
misstänkt internationellt hot mot människors hälsa, skyndsamt
och senast inom 24 timmar underrätta
Världshälsoorganisationen om det misstänkta hotet.

Om Världshälsoorganisationen har fått information om ett
misstänkt internationellt hot mot människors hälsa i landet
ska Folkhälsomyndigheten, på begäran från
Världshälsoorganisationen, skyndsamt och senast inom 24
timmar efter begäran lämna information till
Världshälsoorganisationen om hälsoläget i landet.

Folkhälsomyndigheten ska lämna information om ett misstänkt
internationellt hot mot människors hälsa till berörda
myndigheter, kommuner och landsting. Lag (2014:1550).

12 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Om det bedöms nödvändigt för att skydda mot ett
internationellt hot mot människors hälsa ska Socialstyrelsen
och andra berörda myndigheter, kommuner och landsting lämna
uppgifter till Världshälsoorganisationen och till berörda
utländska myndigheter även om de är sekretessbelagda enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Bestämmelser om skydd mot kränkning av en enskilds personliga
integritet genom behandling av personuppgifter finns i
personuppgiftslagen (1998:204). Socialstyrelsen och andra
berörda myndigheter, kommuner och landsting får oavsett
bestämmelserna i 33 § personuppgiftslagen överföra
personuppgifter till Världshälsoorganisationen och tredje
land för att fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt denna
lag. Uppgifter som rör någons hälsa får behandlas helt eller
delvis automatiserat, om det är nödvändigt för att en
myndighet, en kommun eller ett landsting ska kunna fullgöra
sin uppgiftsskyldighet enligt denna lag. Lag (2009:519).

12 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Om det bedöms nödvändigt för att skydda mot ett
internationellt hot mot människors hälsa ska
Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter, kommuner
och landsting lämna uppgifter till Världshälsoorganisationen
och till berörda utländska myndigheter även om de är
sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Bestämmelser om skydd mot kränkning av en enskilds personliga
integritet genom behandling av personuppgifter finns i
personuppgiftslagen (1998:204). Folkhälsomyndigheten och
andra berörda myndigheter, kommuner och landsting får oavsett
bestämmelserna i 33 § personuppgiftslagen överföra
personuppgifter till Världshälsoorganisationen och tredje
land för att fullgöra sin uppgiftsskyldighet enligt denna
lag. Uppgifter som rör någons hälsa får behandlas helt eller
delvis automatiserat, om det är nödvändigt för att en
myndighet, en kommun eller ett landsting ska kunna fullgöra
sin uppgiftsskyldighet enligt denna lag. Lag (2014:1550).

13 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Om ett område inom eller utom landet har drabbats av ett
internationellt hot mot människors hälsa skall Socialstyrelsen
förklara området vara drabbat av ett sådant hot. Området skall
anses vara drabbat till dess Socialstyrelsen förklarar området
fritt från hotet.

13 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Om ett område inom eller utom landet har drabbats av ett
internationellt hot mot människors hälsa ska
Folkhälsomyndigheten förklara området vara drabbat av ett
sådant hot. Området ska anses vara drabbat till dess
Folkhälsomyndigheten förklarar området fritt från hotet.
Lag (2014:1550).

Allmänna bestämmelser om åtgärder till skydd för människors
hälsa

14 § Åtgärder till skydd för människors hälsa som vidtas enligt
denna lag skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och
får inte vara mer ingripande än vad som krävs för att uppnå
detta skydd. Åtgärderna skall vidtas med respekt för alla
människors lika värde och enskildas integritet.

När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen
till barnets bästa kräver.

Åtgärder som den enskilde motsätter sig får vidtas endast om
inga andra möjligheter står till buds.

15 § När åtgärder till skydd för människors hälsa utförs på
transportmedel, bagage och annat gods samt djur skall de
försiktighetsmått vidtas som behövs för att förhindra skada på
sådan egendom.

Åtgärder vid ankomst till Sverige

16 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Innan ett fartyg anlöper första svenska hamn eller senast
vid ankomsten till hamnen skall befälhavaren på fartyget lämna
information om hälsotillståndet ombord till Tullverket eller
Kustbevakningen om

1. befälhavaren har anledning att anta att smittämnen eller
andra ämnen som kan utgöra ett internationellt hot mot
människors hälsa finns ombord,

2. fartyget kommer från en hamn i ett område som har förklarats
drabbat av ett internationellt hot mot människors hälsa och
ankomsten sker inom inkubationstiden för en smittsam sjukdom,
eller

3. det ombord på fartyget finns en person som har vistats inom
ett område som har förklarats drabbat av ett internationellt
hot mot människors hälsa under sådan tid att inkubationstiden
för en smittsam sjukdom inte har gått ut vid fartygets ankomst
till hamnen.

När Tullverket eller Kustbevakningen har fått sådan information
som avses i första stycket, skall myndigheten omedelbart
underrätta smittskyddsläkaren och Socialstyrelsen om innehållet
i informationen. Gäller sådan information fartyg som tillhör
och bemannas av Försvarsmakten skall även generalläkaren
omedelbart underrättas.

Vad som sägs i första och andra stycket om fartyg och hamn
skall även gälla luftfartyg respektive flygplats. Den
skyldighet som befälhavare på luftfartyg har att lämna
information enligt första stycket gäller dock endast i
förhållande till Tullverket.

16 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Innan ett fartyg anlöper första svenska hamn eller
senast vid ankomsten till hamnen ska befälhavaren på fartyget
lämna information om hälsotillståndet ombord till Tullverket
eller Kustbevakningen om

1. befälhavaren har anledning att anta att smittämnen eller
andra ämnen som kan utgöra ett internationellt hot mot
människors hälsa finns ombord,

2. fartyget kommer från en hamn i ett område som har
förklarats drabbat av ett internationellt hot mot människors
hälsa och ankomsten sker inom inkubationstiden för en
smittsam sjukdom, eller

3. det ombord på fartyget finns en person som har vistats
inom ett område som har förklarats drabbat av ett
internationellt hot mot människors hälsa under sådan tid att
inkubationstiden för en smittsam sjukdom inte har gått ut vid
fartygets ankomst till hamnen.

När Tullverket eller Kustbevakningen har fått sådan
information som avses i första stycket, ska myndigheten
omedelbart underrätta smittskyddsläkaren och
Folkhälsomyndigheten om innehållet i informationen. Gäller
sådan information fartyg som tillhör och bemannas av
Försvarsmakten ska även generalläkaren omedelbart
underrättas.

Vad som sägs i första och andra styckena om fartyg och hamn
ska även gälla luftfartyg respektive flygplats. Den
skyldighet som befälhavare på luftfartyg har att lämna
information enligt första stycket gäller dock endast i
förhållande till Tullverket. Lag (2014:1550).

17 § Om ett fartyg eller luftfartyg är drabbat eller misstänks
vara drabbat av ett internationellt hot mot människors hälsa
får ansvariga myndigheter och kommuner vidta de åtgärder mot
fartyget eller luftfartyget som krävs för att skydda människors
hälsa.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får
meddela föreskrifter om vilka åtgärder till skydd för
människors hälsa som ansvariga myndigheter och kommuner får
vidta mot drabbade fartyg och luftfartyg.

18 § Fartyg och luftfartyg får inte av smittskyddsskäl vägras
tillträde till hamn eller flygplats. Fartyg och luftfartyg kan
dock hänvisas att fortsätta till en karantänshamn respektive
karantänsflygplats.

Fartyg och luftfartyg får inte av smittskyddsskäl hindras att
släppa av eller ta ombord människor, ta ombord last, lossa last
och ta ombord bränsle, vatten, mat och andra förnödenheter, om
det inte framgår av denna lag eller föreskrifter eller beslut
som har meddelats med stöd av lagen.

19 § Om ett fartyg eller luftfartyg vid ankomsten till landet
lägger till eller landar vid någon annan plats än karantänshamn
eller karantänsflygplats och om någon av de situationer som
anges i 16 § första stycket föreligger, skall befälhavaren
omedelbart lämna information om hälsotillståndet ombord till
Tullverket, Kustbevakningen, smittskyddsläkaren eller kommunen.
Med undantag för om det föreligger en nödsituation, får under
sådana omständigheter inga människor lämna fartyget eller
luftfartyget och ingen last lossas utan tillstånd från
ansvariga myndigheter.

När de åtgärder som ansvariga myndigheter anser är nödvändiga
har vidtagits, får fartyget eller luftfartyget fortsätta till
den hamn eller flygplats som var dess destination eller till
annan lämplig hamn eller flygplats.

Den skyldighet som befälhavare på luftfartyg har att lämna
information enligt första stycket gäller inte i förhållande
till Kustbevakningen.

Transportmedel och gods under transitering

20 § Inga åtgärder till skydd för människors hälsa får med stöd
av denna lag vidtas mot följande objekt:

1. fartyg och luftfartyg under transitering som inte kommer
från ett område som är drabbat av ett internationellt hot mot
människors hälsa och det inte finns något som tyder på att det
finns smittämnen eller andra ämnen ombord som kan utgöra ett
internationellt hot mot människors hälsa,

2. lastbilar, tåg och bussar under transitering som inte kommer
från ett område som är drabbat av ett internationellt hot mot
människors hälsa och som passerar igenom ett område utan att ta
ombord eller släppa av människor, lasta eller lossa, eller

3. gods under transitering som inte lastas om, med undantag för
levande djur.

21 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer,
får meddela föreskrifter om skyldighet för transportföretag att
vidta särskilda åtgärder till skydd för människors hälsa.

Bekämpning av djur som kan bära på smittämnen

22 § I en kommun med hamn skall kommunen vidta de åtgärder som
behövs för att i hamnen utrota insekter, råttor och andra djur
som vanligen är bärare av smittämnen som utgör en hälsorisk för
människor och för att skydda hamnens anläggningar mot sådana
djur.

23 § När ett fartyg kommer till första svenska hamn skall
befälhavaren för Tullverket eller Kustbevakningen visa upp
intyg, eller till någon av myndigheterna ge in kopia av sådant
intyg, om att utrotning av djur som avses i 22 § har skett
ombord eller ett intyg om att utrotning av sådana djur inte
behövs. Om ett intyg inte visas upp eller ges in skall
Tullverket eller Kustbevakningen omedelbart underrätta kommunen
som skall låta undersöka fartyget och, om det behövs, vidta
åtgärder för att utrota djur som avses i 22 §.

Hälsointyg och andra intyg

24 § Om en myndighet, en kommun eller ett landsting har
vidtagit en åtgärd till skydd för människors hälsa enligt denna
lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,
skall den som vidtagit åtgärden utfärda ett intyg om åtgärden,
om den som berörs av åtgärden begär det.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får
meddela föreskrifter om vem som får utfärda intyg, skyldighet
att visa upp intyg och undantag från sådan skyldighet samt
andra behövliga föreskrifter om intyg enligt denna lag.

Avgifter

25 § Kommuner och landsting får ta ut avgifter för åtgärder
enligt denna lag enligt vad som närmare föreskrivs av
regeringen.

Tillsyn m.m.

26 § Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över att
denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till
lagen följs. Detsamma gäller beslut som har meddelats med stöd
av lagen. Lag (2012:952).

27 § Polis-, tull-, lots- och hamnpersonal, fartygsinspektörer
och kustbevakningstjänstemän samt trafikpersonal vid flygplats
skall, var och en inom sitt verksamhetsområde, vara uppmärksam
på efterlevnaden av denna lag och de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen.

28 § Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att
vidta åtgärder enligt denna lag eller åtgärder enligt
föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen.

Hjälp enligt första stycket får begäras endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att
åtgärden inte kan utföras utan att en polismans särskilda
befogenheter enligt 10 § polislagen (1984:387) behöver
tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.
Lag (2014:765).

29 § Personal inom Polismyndigheten, Tullverket eller
Kustbevakningen som medverkar vid in- och utresekontroll
enligt utlänningslagen (2005:716) ska medverka vid kontroll
av vaccinationsbevis och, när det behövs, vid andra åtgärder
som vidtas vid karantänshamnar och karantänsflygplatser.
Lag (2014:765).

Ytterligare föreskrifter

30 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer,
får meddela de ytterligare föreskrifter till skydd för enskilda
som behövs för att hindra att smittämnen eller andra ämnen som
kan utgöra ett allvarligt hot mot människors hälsa förs in i
landet eller sprids till andra länder.

Ansvar

31 § Till böter döms den som åsidosätter sin skyldighet att
lämna information om hälsotillståndet ombord på fartyg eller
luftfartyg enligt 16 § första och tredje stycket eller 19 §
första stycket, eller lämnar oriktig sådan information.

Överklagande

32 § Beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen gäller omedelbart, om inte något
annat anges i beslutet.

Övergångsbestämmelser

2006:1570

1. Denna lag träder i kraft den 15 juni 2007 då karantänslagen
(1989:290) skall upphöra att gälla.

2. Beslut och intyg som har meddelats enligt den upphävda lagen
gäller fortfarande.