Förordning (2006:1577) om driftbidrag till icke statliga flygplatser

SFS nr
2006:1577
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2006-12-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1568

1 § I denna förordning finns bestämmelser om fördelning av
anslaget ”Driftbidrag till icke statliga flygplatser” inom
utgiftsområde 22.

Driftbidrag enligt denna förordning får bara lämnas för
flygplatser där det utförs en tjänst av allmänt ekonomiskt
intresse genom flygtrafik som omfattas av allmän trafikplikt
enligt artiklarna 16 och 17 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om
gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i
gemenskapen, i den ursprungliga lydelsen.

Driftbidrag ska ges i enlighet med Europeiska kommissionens
beslut 2012/21/EU av den 20 december 2011 om tillämpningen av
artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för
allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i
uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt
intresse. Förordning (2014:1568).

2 § Trafikverket beslutar årligen om fördelningen av
driftbidraget i enlighet med denna förordning och med vad
regeringen i övrigt bestämmer. Förordning (2010:155).

3 § Trafikverket får besluta att ge bidrag för att täcka
det faktiska underskottet för det aktuella verksamhetsåret vid
flygplatsen. Eventuellt överskott skall återbetalas eller
avräknas påföljande verksamhetsår. Förordning (2010:155).

4 § Har upphävts genom förordning (2011:1224).

5 § Vid handläggningen av ärenden om driftbidrag till icke
statliga flygplatser får Trafikverket biträdas av
företrädare för de icke statliga flygplatserna.
Förordning (2010:155).

Trafikverket utser företrädarna och beslutar
självständigt när man vill biträdas av dem.
Förordning (2010:155).

6 § Trafikverket får meddela de ytterligare
verkställighetsföreskrifter som behövs. Förordning (2010:155).

7 § Trafikverkets beslut om fördelning av driftbidrag
till icke statliga flygplatser får överklagas till regeringen.
Förordning (2010:155).

Övergångsbestämmelser

2006:1577

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007, och skall
tillämpas första gången vid fördelning av driftbidrag till icke
statliga flygplatser under budgetåret 2007.