Finansinspektionens tillkännagivande (2006:1584) om ändring av vissa skadelivräntor

SFS nr
2006:1584
Departement/myndighet
Finansinspektionen
Utfärdad
2007-01-09

Finansinspektionen har, med stöd av 2 § kungörelsen (1967:667)
med tillämpningsföreskrifter till lagen (1967:663) om tillägg
till vissa trafiklivräntor och 2 § förordningen (2003:832) om
värdesäkring av vissa skadeståndslivräntor, beslutat om ändring
av vissa skadelivräntor enligt följande.

1. Livränta föranledd av en händelse som har inträffat före
utgången av år 1973:

a) Trafiklivränta ökas med 1,51 procent (jfr SFS 1967:663).

b) Skadelivränta som betalas med statsmedel ökas med 1,51
procent (jfr SFS 1971:14).

c) Annan ansvarslivränta än sådan som dels anges i 1 a och 1 b,
dels har fastställts före den 1 januari 2004, ökas med fem
procent (jfr SFS 1973:214). Sådan livränta som har fastställts
den 1 januari 2004 eller senare ökas med 1,51 procent.

2. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat
efter utgången av år 1973, dels har fastställts före den 1
januari 2004:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av
skadeståndslivräntor ökas med fem procent. Ökningen gäller även
livränta enligt samma lag som har fastställts genom dom den 1
januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans har
meddelats före den 1 januari 2004.

b) Det som anges i 2 a skall enligt 9 § trafikskadelagen
(1975:1410) tillämpas även när det gäller
trafikskadeersättning.

3. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat
efter utgången av år 1973, dels har fastställts den 1 januari
2004 eller senare:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av
skadeståndslivräntor ökas med 1,51 procent.

b) Det som anges i 3 a skall enligt 9 § trafikskadelagen
(1975:1410) tillämpas även när det gäller
trafikskadeersättning.