Förordning (2006:1587) om stöd för installation av energieffektiva fönster eller biobänsleanordningar i småhus

SFS nr
2006:1587
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2006-12-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1328

Inledande bestämmelser

1 § Om det finns medel får stöd enligt denna förordning ges
till fysiska personer eller privatbostadsföretag för
installation som innebär att ett eller flera fönster i ett
småhus ersätts med energieffektiva fönster eller för
installation av en biobränsleanordning i ett nybyggt småhus.

2 § I denna förordning avses med

småhus: ett en- eller tvåbostadshus,

privatbostadsföretag: ett sådant privatbostadsföretag som avses
i 2 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229),

nybyggnadsår: det kalenderår då ett nybyggt småhus blir färdigt
för bosättning,

värmegenomgångskoefficient: den effekt uttryckt i watt som
passerar genom varje kvadratmeter av ett fönster med
karmyttermåtten 1 200 gånger 1 200 millimeter vid en
temperaturskillnad mellan fönstrets in- och utsida om 1 kelvin,

energieffektivt fönster: ett fönster, med båge och karm, vars
värmegenomgångskoefficient är högst 1,2, och

biobränsleanordning: en anordning för samtidig uppvärmning av
utrymmen och varmvatten som är avsedd att eldas med biobränsle.

Stödberättigande åtgärder

3 § Stöd för installation av ett energieffektivt fönster får
ges endast om

1. huset är avsett att vara permanentbostad för husets ägare
eller, om huset ägs av ett privatbostadsföretag, en medlem
eller en delägare i företaget, och

2. installationen påbörjas efter utgången av nybyggnadsåret.

4 § Stöd för installation av en biobränsleanordning får ges
endast om

1. anordningen och installationen uppfyller krav enligt
föreskrifter som Boverket har meddelat med stöd av förordningen
(1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.,

2. huset är avsett att vara permanentbostad för husets ägare
eller, om huset ägs av ett privatbostadsföretag, en medlem
eller en delägare i företaget,

3. installationen slutförs senast under nybyggnadsåret, och

4. om anordningen är avsedd att eldas med ved, pannan
kombineras med en ackumulatortank med en minsta
ackumulatorvolym som är 15 gånger större än eldstadens volym i
pannan. Förordning (2007:1328).

5 § Stöd enligt 3 och 4 §§ får endast avse åtgärder som
påbörjats tidigast den 1 januari 2006 samt slutförts efter den
31 december 2006 och senast den 31 december 2008.

Stödets storlek

6 § Stödet enligt 3 och 4 §§ får omfatta

1. materialkostnad för ett eller flera energieffektiva fönster,

2. kostnad för panna, brännare, anordning för automatisk
bränsletillförsel, ackumulatortank och skorsten vid
installation av biobränsleanordning, och

3. arbetskostnad, om den som utför åtgärden har en F-skattsedel
eller, i fråga om ett utländskt företag, intyg eller annan
handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll
i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland.

7 § Stöd får ges med 30 procent av de kostnader enligt 6 § som
överstiger 10 000 kronor.

Om stödet avser installation av ett eller flera energieffektiva
fönster får stödet uppgå till högst 10 000 kronor per småhus.

Om stödet avser installation av en biobränsleanordning får
stödet uppgå till högst 15 000 kronor per småhus.

8 § När stödets storlek bestäms skall från belopp som beräknats
enligt 7 § avdrag göras med annat statligt eller kommunalt stöd
för åtgärden.

Förfarandet

9 § Efter ansökan prövas frågor om stöd av länsstyrelsen i det
län där byggnaden finns. Prövningen skall ske preliminärt och
slutligt.

10 § En ansökan om stöd skall ha kommit in till länsstyrelsen
inom fyra månader från det att installationsarbetena
påbörjades.

Om installationsarbetena har påbörjats under 2006, skall
ansökan ha kommit in till länsstyrelsen senast den 2 maj 2007.

Om installationsarbetena har påbörjats efter den 31 augusti
2008, skall ansökan ha kommit in till länsstyrelsen senast den
31 december 2008.

11 § Om länsstyrelsen finner att stöd kan lämnas, skall den
meddela ett preliminärt beslut om stödets storlek. I annat fall
skall ansökan avslås.

Ett preliminärt beslut om stöd får förenas med de villkor som
behövs för att tillgodose syftet med stödet.

12 § Om länsstyrelsen har meddelat ett preliminärt beslut om
stöd skall länsstyrelsen, om sökanden ansöker om det, slutligt
besluta i frågan om stöd.

Ett slutligt beslut om stöd får förenas med villkor om att
småhusets ägare skall lämna de uppgifter som krävs för
uppföljning och utvärdering av stödet.

13 § En ansökan om ett slutligt beslut om stöd ska ha kommit in
till länsstyrelsen inom sex månader från det att
installationsarbetena slutfördes eller inom tre månader från
länsstyrelsens preliminära beslut om stöd.
Förordning (2007:1328).

14 § Stöd som beslutats genom ett slutligt beslut betalas ut
till småhusets ägare.

Övriga bestämmelser

15 § Boverket skall utöva tillsyn över efterlevnaden av denna
förordning och av de föreskrifter som meddelas med stöd av
förordningen.

16 § Länsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka stöd som
betalats ut om

1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på
annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med ett
för högt belopp,

2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med ett för
högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,

3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för
stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta,
eller

4. villkoren för stödet inte har följts.

17 § Boverket får meddela föreskrifter om

1. uppgifter som skall lämnas i en ansökan enligt 10 eller
13 §, och

2. tidpunkt och sätt för utbetalning av beslutat stöd.

18 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får
överklagas till Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2006:1587

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.
Bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1
januari 2007.

2007:1328

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. De nya
bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1
januari 2007.