Förordning (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel

SFS nr
2006:1591
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2006-12-21
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:177

Inledande bestämmelser

1 § Enligt denna förordning får, om det finns medel, statligt
stöd ges till kostnader för investeringar i åtgärder för
distribution av förnybara drivmedel på försäljningsställe för
motorbensin, dieselbränsle eller sådant förnybart drivmedel som
aves i lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla
förnybara drivmedel.

Med förnybara drivmedel avses samma som i lagen om skyldighet
att tillhandhålla förnybara drivmedel.

Förutsättningar för att en åtgärd skall kunna få stöd

2 § Stöd får ges till den som ansöker om stöd för kostnader
enligt 1 §, om de stödberättigande åtgärderna påbörjas senast
den 31 december 2009 och avslutas senast den 31 december 2010.

Stöd får inte ges till en åtgärd som

1. följer av skyldighet i lag eller annan författning,

2. avser löpande underhåll,

3. ligger inom den normala verksamheten och ändå skulle ha
genomförts,

4. har påbörjats innan beslut om stöd enligt denna förordning
har fattats och som är lönsam på kort sikt, eller

5. har utförts av någon som inte har F-skattebevis eller ett
intyg eller annan handling som visar att utföraren i sitt
hemland genom registrering eller på annat sätt är underkastad
motsvarande kontroll i fråga om betalning av skatter och
avgifter. Förordning (2008:1094).

3 § Stöd får inte ges till den som är försatt i konkurs.

Beräkning av stödets storlek

4 § Om en investeringsåtgärd kan få stöd enligt denna
förordning skall den stödberättigande kostnaden beräknas som
investeringskostnaden minskad med

1. den lägsta kostnad som krävs för att kunna fullgöra det krav
som följer av lagen (2005:1248) om skyldighet att
tillhandahålla förnybara drivmedel,

2. de kostnadsbesparingar och intäktsökningar som kan uppkomma
på grund av investeringen under fem år efter
investeringsåtgärdens slutförande, och

3. annat offentligt finansieringsstöd som har lämnats till
samma investeringsåtgärd.

5 § Stöd får ges med högst 30 procent av den stödberättigande
kostnaden.

Förfarandet

6 § En ansökan om stöd skall lämnas in till Naturvårdsverket. I
ansökan skall anges

1. hur sökanden har beräknat den stödberättigande kostnaden,
och

2. en beskrivning av åtgärden med uppgifter om lokalisering,
finansiering, tidsplan och andra uppgifter som behövs för
bedömningen av ansökan.

7 § Naturvårdsverket beslutar om

1. stöd skall beviljas,

2. stödets storlek,

3. de villkor som behövs med hänsyn till stödets ändamål, och

4. utbetalningen av stöd.

8 § Högst 75 procent av det totala stödet får betalas ut innan
åtgärden har slutrapporterats enligt 9 §.

9 § När en stödmottagare har slutfört samtliga åtgärder som
omfattas av stödet, skall stödmottagaren lämna en slutrapport
till Naturvårdsverket. Slutrapporten skall lämnas in senast tre
månader efter att åtgärden avslutats.

Återkrav

10 § Naturvårdsverket får besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka stöd från en stödmottagare, om

1. en åtgärd i väsentliga avseenden avviker från de villkor som
gäller för stödet,

2. en åtgärd inte har genomförts eller väsentligen har ändrat
inriktning utan att stödmottagaren har underrättat
Naturvårdsverket om förhållandet, eller

3. stödet har beviljats på grund av att stödmottagaren har
lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

Bemyndiganden och överklagande m.m.

11 § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om

1. förutsättningarna för stöd,

2. förfarandet i ärenden om stöd, och

3. rapportering enligt 9 §.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för
tillsyn och för prövning av ansökan om dispens enligt lagen
(2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara
drivmedel. Förordning (2011:177).

12 § Naturvårdsverkets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

13 § Naturvårdsverket ska till Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser lämna uppgifter
för uppföljning av stöd som har betalats ut. Uppgifterna ska
lämnas enligt 22 § förordningen (1988:764) om statligt stöd
till näringslivet och föreskrifter meddelade med stöd av 23 §
den förordningen. Förordningen (2009:168).