Förordning (2006:171) om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog

SFS nr
2006:171
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2006-03-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:290

Inledande bestämmelser

1 § Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas enligt denna
förordning till kostnader för anläggning av ny skog på sådan
skogsmark i Skåne, Blekinge, Hallands, Kronobergs, Kalmar,
Västra Götalands, Jönköpings, Östergötlands, Örebro och
Södermanlands län samt Nykvarns och Södertälje kommuner i
Stockholms län som drabbades av stormfällning den 8 och 9
januari 2005.

Bidrag får lämnas endast för åtgärder som utförts i
överensstämmelse med skogsvårdslagen (1979:429) eller
föreskrifter meddelade med stöd av lagen.

2 § Bidrag får lämnas endast om det på grund av stormfällningen
uppkommit sådan skyldighet att anlägga ny skog som avses i 5 §
första stycket 1 skogsvårdslagen (1979:429).

Bidrag lämnas dels till anläggning av skog som inte kräver
stängsling, dels till anläggning av skog som kräver stängsling.

3 § Bidrag får lämnas endast för åtgärder på fastigheter som är
taxerade som lantbruksenheter. Bidrag lämnas till ägaren av
fastigheten.

Definitioner

4 § Brukningsenhet har i denna förordning samma betydelse som i
12 § skogsvårdslagen (1979:429).

Med ståndortsindex avses i denna förordning den övre höjd som
de 100 grövsta träden per hektar kan förväntas uppnå vid 100
års ålder. Ståndortsindex bedöms med hjälp av Skogshögskolans
boniteringssystem.

Bidrag till anläggning av skog som inte kräver stängsling

5 § Bidrag får lämnas för åtgärder, som inte innefattar
stängsling, endast om åtgärderna vidtas i ett sammanhängande
område om minst 0,5 hektar inom samma brukningsenhet.

6 § Bidrag enligt 5 § får lämnas till dels plantering av
barrträd, dels anläggning av barrträdsdominerad blandskog. Med
barrträdsdominerad blandskog avses skog som anläggs genom
plantering av ett lägre antal granplantor än normalt
kompletterat med naturlig föryngring av eller plantering av
lövskog.

7 § Bidrag till anläggning av barrträdsdominerad blandskog får
endast lämnas till åtgärder på marker som är lämpliga för
naturlig föryngring av eller kompletterande plantering av
lövträd och där dessa tillsammans med planterade granar kan
utnyttja markens virkesproducerande förmåga på ett
tillfredsställande sätt.

8 § Plantering av barrträd skall ske med minst följande antal
barrträdsplantor inom område med angivet ståndortsindex.

Ståndortsindex Antal plantor per hektar

G 36, T 28 och högre 2 800

G 32 och T 24 2 400

G 28 2 200

G 24, T 20 och lägre 2 000

För växtplatser med ståndortsindex mellan de ovan angivna
gäller skyldighet att plantera minst det antal plantor som vid
en jämkning av värdena ovan motsvarar växtplatsens
ståndortsindex.

Plantorna skall planteras så att de blir jämnt fördelade över
arealen. Plantorna skall förses med kemiskt eller mekaniskt
skydd mot snytbagge.

9 § Vid anläggning av barrträdsdominerad blandskog skall
plantering ske med minst tre år gamla granplantor, Picea abies,
av typen omskolad barrot eller ett och ett halvt år gamla
granplantor, Picea abies, av typen omskolad täckrot. Båda
typerna skall förses med kemiskt eller mekaniskt skydd mot
snytbagge.

Minst följande antal granplantor, Picea abies, skall planteras
inom område med angivet ståndortsindex.

Ståndortsindex Antal plantor per hektar

G 36 och högre 2 200

G 32 1 900

G 28 1 700

G 24 och lägre 1 500

För växtplatser med ståndortsindex mellan de ovan angivna
gäller skyldighet att plantera med minst det antal plantor som
vid en jämkning av värdena ovan motsvarar växtplatsens
ståndortsindex.

Plantering skall ske så att plantorna blir jämnt fördelade över
arealen.

10 § Vid plantering av barrträd eller anläggning av
barrträdsdominerad blandskog skall, om det inte strider mot
någon föreskrift, maskinell markberedning som i tillräcklig
omfattning blottlägger mineraljorden utföras. Vid anläggning av
barrträdsdominerad blandskog skall markberedning utföras med
högläggare, harv med maskinell drivning eller annat liknande
aggregat.

Utan hinder av det som anges i första stycket får under 2005
och första halvåret 2006 plantering av barrträd utföras utan
föregående markberedning, under förutsättning att minst tre år
gamla granplantor av typen omskolad barrot används och att
plantorna försetts med mekaniskt eller kemiskt skydd mot
snytbagge.

11 § Bidrag enligt 5 § lämnas med 3 000 kronor per hektar.

Vid beräkning av bidrag avrundas del av hektar till närmaste
tiondels hektar.

Bidrag till anläggning av skog som kräver stängsling

12 § Bidrag får lämnas för åtgärder, som innefattar stängsling,
om stängslingen skall omfatta en sammanhängande areal av minst
2 hektar inom samma brukningsenhet och den inhägnade arealen
till minst två tredjedelar består av stormfälld skog.

Bidrag får även lämnas för åtgärder som skall vidtas inom flera
närliggande brukningsenheter, om stängslingen skall omfatta en
sammanhängande areal av minst 2 hektar, den inhägnade arealen
till minst två tredjedelar består av stormfälld skog och det
inom varje brukningsenhet finns stormfälld skog med en
sammanhängande areal om minst 0,5 hektar.

Bestämmelsen i andra stycket får dock bara tillämpas om
kostnaderna för gemensam stängsling inom de berörda
brukningsenheterna inte överstiger kostnaderna för separat
stängsling inom varje brukningsenhet.

13 § Bidrag enligt 12 § får lämnas endast för åtgärder som dels
utförs på sådana marker som är lämpliga för de metoder för
anläggning av skog som anges i 14 §, dels ökar den biologiska
mångfalden i skogen eller sker i områden som är av särskilt
intresse för landskapsbild, rekreation, friluftsliv eller
kulturmiljövård.

14 § Bidrag enligt 12 § får lämnas till följande typer av
åtgärder:

1. Anläggning av lövträdsdominerad blandskog.

2. Plantering av ädla lövträd.

3. Naturlig föryngring av viltskadekänsliga trädslag.

15 § Med lövträdsdominerad blandskog avses skog som anläggs
genom plantering av icke ädla lövträd, kompletterat med
naturlig föryngring av eller plantering av barrträd.

Med ädla lövträd avses de trädslag som anges i 22 §
skogsvårdslagen (1979:429).

Med viltskadekänsliga trädslag avses ask, ek, tall, asp,
fågelbär, lind och lönn.

16 § Vid anläggning av lövträdsdominerad blandskog skall minst
2 500 lövträdsplantor planteras per hektar. Plantorna skall
vara jämnt fördelade över arealen och ha en genomsnittlig höjd
av minst 20 centimeter.

17 § Vid plantering av ädla lövträd skall minst 3 000 plantor
planteras per hektar. Plantorna skall vara jämnt fördelade över
arealen och ha en genomsnittlig höjd av minst 20 centimeter.

I stället för plantering enligt första stycket får plantering
ske på så sätt att minst 1 500 ädla lövträdsplantor per hektar
planteras i grupper eller rader tillsammans med minst 2 500
icke ädla lövträdsplantor per hektar, de sistnämnda jämnt
fördelade över resterande del av arealen. Båda planttyperna
skall ha en genomsnittlig höjd av minst 20 centimeter.

18 § Vid åtgärder enligt 14 § skall stängsling ske med
nätstängsel av metall och med en höjd av minst 2 meter runt
hela området.

Vid anläggning av lövträdsdominerad blandskog och plantering av
ädla lövträd skall, om det inte strider mot någon föreskrift,
sådan maskinell markberedning utföras som i tillräcklig
omfattning blottlägger mineraljorden.

Vid naturlig föryngring av viltskadekänsliga trädslag skall
maskinell markberedning utföras om det krävs för att åstadkomma
en naturlig föryngring av viltskadekänsliga trädslag.

19 § Bidrag enligt 12 § lämnas med belopp som framgår av
bilagan till denna förordning.

Skogsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, medge
undantag, helt eller delvis, från ett eller flera av kraven i
16-18 §§. Om medgivandet medför lägre kostnader för sökanden
skall bidragets storlek reduceras i motsvarande mån.

Skogsstyrelsen får, om det finns särskilda skäl, lämna bidrag
enligt 12 § första eller andra stycket även om den
sammanhängande arealen inte omfattar minst 2 hektar. Bidrag får
dock inte lämnas om den sammanhängande arealen understiger 1
hektar. Förordning (2006:1574).

Ärenden om bidrag

20 § Ärenden om bidrag prövas av Skogsstyrelsen.

Ansökan om stöd skall, om inte Skogsstyrelsen i det enskilda
fallet medger annat, ske skriftligen på blankett som fastställs
av Skogsstyrelsen. Sökanden skall lämna Skogsstyrelsen de
uppgifter och göra den utredning som Skogsstyrelsen bestämmer.

21 § Ansökan om bidrag enligt 5 § skall ges in sedan de
åtgärder, för vilka bidrag söks, har vidtagits.

22 § Ansökan om bidrag enligt 12 § skall ges in innan de
åtgärder, för vilka bidrag söks, har påbörjats.

Bidrag får inte lämnas om åtgärder har påbörjats innan beslut
om bidrag har meddelats.

23 § Ett beslut om bidrag skall, om det behövs, förenas med
villkor om att sökanden

1. inom viss tid skall vidta de åtgärder som avses med
bidraget,

2. anordnar sådana grindar eller andra genomgångar i stängslet
som i eller i närheten av ett område av betydelse för
friluftslivet behövs för att allmänheten skall kunna komma till
mark som omfattas av allemansrätten, och

3. under tio år från beslutet skall vidta de närmare angivna
skötselåtgärder som behövs för att beståndet skall utvecklas
väl.

24 § Om det, innan ett beslut om bidrag enligt 5 § har
meddelats, framgår att de åtgärder som i 6-10 §§ anges som
villkor för bidrag inte har vidtagits får Skogsstyrelsen avslå
ansökan eller besluta om bidrag med ett lägre belopp.

25 § Sedan de åtgärder som omfattas av ett beslut om bidrag
enligt 12 § har vidtagits skall sökanden anmäla detta till
Skogsstyrelsen.

Om åtgärderna har utförts i enlighet med beslutet skall
bidraget betalas ut till sökanden.

Om åtgärderna inte har utförts i enlighet med beslutet får
Skogsstyrelsen upphäva beslutet eller besluta att bidrag endast
skall lämnas med ett lägre belopp.

26 § Bidrag enligt 12 § skall betalas ut efter det att
åtgärderna har utförts.

Om det finns särskilda skäl, får Skogsstyrelsen medge att delar
av bidraget betalas ut dessförinnan.

27 § Skogsstyrelsen får på ansökan medge att någon annan
övertar den ursprunglige sökandens rättigheter och
skyldigheter.

Ansökan skall ske skriftligen på blankett som fastställs av
Skogsstyrelsen. Sökanden skall lämna Skogsstyrelsen de
uppgifter och göra den utredning som Skogsstyrelsen bestämmer.

28 § Om sökanden genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter
föranlett att bidrag beviljats, får bidraget krävas åter, helt
eller delvis, inom tio år från utbetalningen. Skogsstyrelsen
skall vidta åtgärder för återkrav samt vid domstolar och andra
myndigheter bevaka statens rätt i ärenden om återbetalning av
bidrag.

Detsamma gäller om bidragsmottagaren bryter mot villkor eller
föreskrifter som gäller för bidraget.

Tillsyn

29 § Skogsstyrelsen skall utöva tillsyn över efterlevnaden av
denna förordning och av villkor som har meddelats med stöd av
förordningen.

Verkställighetsföreskrifter

30 § Skogsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

31 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än
beslut om bidrag enligt 12 § och beslut enligt 24, 25 och 28 §§
får dock inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2006:171

1. Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2006 och gäller
till och med den 31 december 2010. Förordningen ska dock
fortsätta att gälla för stöd som beslutats före den 31
december 2010. Förordning (2010:290).

2. Bestämmelserna i 22 § tillämpas inte på en sökande som före
den 25 mars 2006 har påbörjat de åtgärder, för vilka bidrag
söks, om stängslingen omfattar en sammanhängande areal om minst
2 hektar. Förordning (2006:1574).

3. Bestämmelserna i 22 § tillämpas inte på en sökande som före
den 1 februari 2007 har påbörjat de åtgärder, för vilka bidrag
söks, om stängslingen omfattar en sammanhängande areal om minst
1 hektar men under 2 hektar. Förordning (2006:1574).

Bilaga

Bidrag enligt 19 §

Bidrag i kronor för åtgärder som innefattar stängsling lämnas i
enlighet med uppställningen nedan. Arealen skall anges med en
noggrannhet om tiondels hektar. Bidragets storlek avrundas
uppåt till närmaste hundratal kronor.

(Uppställningen är inte med här.)

Med areal ovan avses areal stormfälld skog.

För naturlig föryngring av viltskadekänsliga trädslag ersätts
områden större än 30 hektar med ett arealbidrag på 140 kronor
per hektar. Förordning (2006:1574).