Förordning (2006:172) med instruktion för Statens järnvägar

SFS nr
2006:172
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2006-03-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1029
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:308

Statens järnvägars uppgifter m.m.

1 § Statens järnvägar är ett affärsverk som skall förvalta den
egendom och ansvara för den verksamhet som före utgången av år
2000 ingick i Statens järnvägars verksamhet men som inte
avvecklats eller överförts till bolag eller annan myndighet.

Statens järnvägar skall förvalta och hyra ut järnvägsfordon
till järnvägsföretag med vilka staten ingår trafikeringsavtal.

2 § Inom sitt verksamhetsområde företräder Statens järnvägar
staten vid domstol.

Statens järnvägars ledning

3 § Statens järnvägar leds av en styrelse.

Styrelsen består av en ordförande och generaldirektören för
verket samt högst fyra andra ledamöter.

Organisation

4 § Statens järnvägar bestämmer sin organisation.

I en arbetsordning eller i särskilda beslut skall Statens
järnvägar meddela de bestämmelser som behövs om verkets
organisation och formerna för dess verksamhet. Om
bestämmelserna gäller styrelsen eller uppgiftsfördelningen
mellan den och generaldirektören, skall de beslutas av
styrelsen.

Styrelsens ansvar och uppgifter

5 § Styrelsen ansvarar för Statens järnvägars verksamhet.

6 § Styrelsen skall särskilt

1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen,

2. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med
hänsyn till totalförsvaret, regionalpolitiken och
miljöpolitiken,

3. se till att regeringen får de underlag som den behöver för
att ta ställning till omfattningen och inriktningen av
verksamhetens olika delar,

4. svara för att organisation och rutiner utformas så att en
tillförlitlig redovisning främjas och förvaltade tillgångar
skyddas.

Generaldirektörens ansvar och uppgifter

7 § Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande
verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

8 § Det ingår i generaldirektörens uppgifter

1. att förse styrelsen med underlag för beslut och att
verkställa styrelsens beslut,

2. att själv avgöra ärenden som inte skall avgöras av
styrelsen,

3. att se till att organisationers, företags och andra
myndigheters kontakter med verket underlättas genom en god
service och tillgänglighet, genom information och genom ett
klart och begripligt språk i verkets skrivelser och beslut.

Redovisning och medelsförvaltning m.m.

9 § Styrelsen skall se till att redovisningen och förvaltningen
av Statens järnvägars medel är organiserade på ett
tillfredsställande sätt.

Generaldirektören skall se till att redovisningen görs enligt
gällande föreskrifter och att medelsförvaltningen sköts på ett
betryggande sätt.

10 § Statens järnvägar skall varje år till regeringen lämna en
sammanfattande redogörelse för de försäljningar eller
överlåtelser till annan statlig myndighet av fast egendom som
verket har genomfört under närmast föregående kalenderår.

11 § Om inte regeringen beslutar annat, skall Statens järnvägar
uppbära och redovisa sina inkomster samt med dessa inkomster
och de medel som i övrigt står till förfogande betala verkets
utgifter.

Intern kontroll

12 § Styrelsen skall se till att det vid Statens järnvägar
finns en intern styrning och kontroll som säkerställer en
effektiv verksamhet, en författningsenlig verksamhet samt en
tillförlitlig redovisning och rapportering.

Extern revision

13 § Styrelsen skall se till att Riksrevisionen får de
uppgifter som behövs för revisionen av Statens järnvägar.

Inhämtande av uppgifter

14 § När Statens järnvägar skall hämta in uppgifter från
enskilda, kommuner eller landstingskommuner, skall verket
sträva efter att begränsa och förenkla uppgiftslämnandet.

Ytterligare föreskrifter om detta finns i förordningen
(1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter
från näringsidkare och kommuner.

Ärendenas handläggning m.m.

15 § Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören
och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

16 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte
hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras
genom meddelanden mellan ordföranden, generaldirektören och
minst så många andra ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören
avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa
sammanträde.

17 § Generaldirektören får i lämplig utsträckning delegera sin
beslutanderätt till andra tjänstemän vid Statens järnvägar.

18 § Ärenden som handläggs av någon annan tjänsteman vid
Statens järnvägar än generaldirektören avgörs efter
föredragning.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det medges att
ärenden som avgörs av någon annan tjänsteman än
generaldirektören inte behöver föredras.

19 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut skall det
bestämmas vem som får begära förklaringar, upplysningar eller
yttranden i ärenden.

Statens järnvägars beslut

20 § För varje beslut skall det finnas en handling som visar

– dagen för beslutet,

– beslutets innehåll,

– vem som har fattat beslutet,

– vem som har varit föredragande,

– vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att
delta i avgörandet.

Anställningar m.m.

21 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av
regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordföranden i styrelsen.

22 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen.

Andra anställningar beslutas av Statens järnvägar.

Överklagande

23 § 35 § verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Statens järnvägar.

Beslut av Statens järnvägar i andra ärenden får inte
överklagas. Förordning (2007:308).

Övergångsbestämmelser

2007:308

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklaganden av beslut i
anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.