Förordning (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal

SFS nr
2006:196
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-03-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1037

Inledning

1 § För de ändamål som anges i 4 och 5 §§ skall Socialstyrelsen
med hjälp av automatiserad behandling föra ett register över
hälso- och sjukvårdspersonal.

2 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller utöver denna
förordning vid behandlingen av personuppgifter i registret.

3 § En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan
behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna
förordning.

Personuppgiftsansvarig

3 a § Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig för
registret. Förordning (2013:639).

Registrets ändamål

4 § Personuppgifterna i registret får behandlas för att föra en
aktuell förteckning över legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal.

5 § Personuppgifterna i registret får, utöver det som anges i
4 §, behandlas endast för att

1. utöva tillsyn över hälso- och sjukvården och dess
personal,

2. lämna uppgifter till receptregistret enligt lagen
(1996:1156) om receptregister,

3. lämna uppgifter till myndigheter och enskilda i enlighet
med det som föreskrivs i annan författning eller avtal,

4. lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten för kontroll av
identitet och behörighet i fråga om förskrivare av läkemedel
och kontroll av identitet i fråga om legitimerade
sjuksköterskor utan behörighet att förskriva läkemedel, i
samband med myndighetens behandling av personuppgifter enligt
lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning,

5. lämna uppgifter till E-hälsomyndigheten för kontroll av
förskrivares identitet och behörighet vid expedition på
öppenvårdsapotek av läkemedel och andra varor som
förskrivits,

6. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och
behörighet i samband med tjänstetillsättning och under
anställning eller uppdrag, och

7. kontrollera hälso- och sjukvårdspersonals identitet och
behörighet att utfärda intyg. Förordning (2013:1037).

Registrets innehåll

6 § Registret får innehålla endast följande uppgifter:

1. namn, personnummer, samordningsnummer eller andra liknande
identitetsbeteckningar och kön,

2. folkbokföringsort,

3. yrke,

4. grundyrke, läroanstalt, utbildningsland och datum för
utfärdande av examen,

5. specialitet,

6. datum för utfärdande av legitimation respektive bevis om
specialistkompetens,

7. beslut om prövotid och återkallelse av legitimation,

8. förskrivarkod och omfattning av förskrivningsrätt, samt

9. sådana tekniska och administrativa uppgifter som är
nödvändiga för att registerändamålen ska kunna tillgodoses.
Förordning (2013:639).

Utlämnande

7 § Personuppgifterna i registret får lämnas ut på medium för
automatiserad behandling om uppgifterna skall behandlas för de
ändamål som anges i 4 och 5 §§.

Direktåtkomst

7 a § Inspektionen för vård och omsorg får ha direktåtkomst
till uppgifterna i registret.

En offentlig vårdgivare får ha direktåtkomst till uppgifter
som avses i 6 § 1, 3 och 5–8.

Transportstyrelsen får ha direktåtkomst till uppgifter som
avses i 6 § 1, 3, 5 och 7. Förordning (2013:639).

7 b § En myndighet som har medgetts direktåtkomst ansvarar
för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad
varje användare behöver för att kunna fullgöra sina
arbetsuppgifter.

Direktåtkomst får inte medges innan Socialstyrelsen har
försäkrat sig om att behörighets- och säkerhetsfrågorna är
lösta på ett sätt som är tillfredsställande ur
integritetssynpunkt. Förordning (2013:639).

Utlämnande av uppgifter till myndigheter

7 c § Socialstyrelsen ska på begäran av Inspektionen för vård
och omsorg lämna ut uppgifter för det ändamål som anges i 5 §
1.

Inspektionen för vård och omsorg har rätt att ta del av
uppgifterna i registret vid direktåtkomst enligt 7 a § första
stycket. Förordning (2013:639).

7 d § En offentlig vårdgivare har rätt att ta del av
uppgifterna i registret vid direktåtkomst enligt 7 a § andra
stycket. Förordning (2013:639).

7 e § Transportstyrelsen har rätt att ta del av uppgifterna i
registret vid direktåtkomst enligt 7 a § tredje stycket.
Förordning (2013:639).

Information

8 § Socialstyrelsen skall på lämpligt sätt informera den
registrerade om registret. Informationen skall ge upplysning om
vem som är personuppgiftsansvarig och redovisa ändamålet med
registret och vilken typ av uppgifter som registret får
innehålla samt ge upplysning om

1. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för
registret,

2. rätten att få information och rättelse enligt
personuppgiftsslagen (1998:204),

3. rätten till skadestånd vid behandling av personuppgifter i
strid med denna förordning,

4. vad som gäller i fråga om sökbegrepp, direktåtkomst och
utlämnande av uppgifter på medium för automatiserad behandling,

5. om registreringen är frivillig eller inte.

Rättelse och skadestånd

9 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse
och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna förordning.