Lag (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007-2011 års taxeringar

SFS nr
2006:2
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2006-01-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:1421

1 § Vid beräkning av fastighetsskatt vid 2007-2011 års
taxeringar avseende sådan elproduktionsenhet som utgörs av
taxeringsenhet med vattenkraftverk ska, i stället för vad som
anges i 3 § första stycket e lagen (1984:1052) om statlig
fastighetsskatt, fastighetsskatten för varje kalenderår utgöras
av 2,2 % av taxeringsvärdet. Lag (2007:1421).

Övergångsbestämmelser

2006:2

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas
första gången vid 2007 års taxering.

2. Har beskattningsåret påbörjats före ikraftträdandet
tillämpas äldre regler för den del av beskattningsåret som
infaller före ikraftträdandet.

2007:1421

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas
första gången vid 2009 års taxering.

2. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om fastighetsskatt som
avser tid före ikraftträdandet.