Förordning (2006:214) med närmare föreskrifter om vigsel och registrering av partnerskap som förrättas av domare eller särskilt förordnad förrättare

SFS nr
2006:214
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2006-03-30
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:263
Upphävd
2009-05-01

Regeringen föreskriver följande.

1 § Bestämmelserna i denna förordning gäller vigsel och
registrering av partnerskap som förrättas av en lagfaren domare
i tingsrätt eller av den som länsstyrelsen har förordnat att
förrätta vigsel och registrering av partnerskap.

2 § Vigsel och registrering av partnerskap som ankommer på
domare i tingsrätt förrättas av lagmannen eller någon annan
domare som lagmannen utser. En domare är inte skyldig att
förrätta vigsel eller registrering på annan tid än under
tjänstetid vid domstolens kansli.

För särskilt förordnad vigsel- och registreringsförrättare
bestämmer länsstyrelsen tjänstgöringstiden.

3 § Tid och plats för vigsel och registreringsförrättning
bestäms av förrättaren efter samråd med paret.

4 § Vid vigsel skall förrättaren rikta följande ord till
kvinnan och mannen:

Äktenskapets ändamål är enskildas väl och samhällets bestånd.
Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar
alltså du N.N. denna N.N. till din hustru att älska henne i nöd
och lust?

(Svar: Ja.)

Tar du N.N. denna N.N. till din man att älska honom i nöd och
lust?

(Svar: Ja.)

Ge varandra handen till bekräftelse på detta.

(Före handslaget kan mannen lämna kvinnan en ring.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

Glöm aldrig det löfte om trohet som ni nu har avlagt. Lev med
varandra i inbördes aktning, kärlek och förtroende, och besinna
ert ansvar mot kommande släkten. Må endräkt och lycka råda i
ert äktenskap och i ert hem.

5 § Om kvinnan och mannen särskilt begär det kan förrättaren, i
stället för vad som anges i 4 §, vid vigsel rikta följande ord
till dem:

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Tar
alltså du N.N. denna N.N. till din hustru?

(Svar: Ja.)

Tar du N.N. denna N.N. till din man?

(Svar: Ja.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

6 § Vid registrering av partnerskap skall förrättaren rikta
följande ord till paret:

Det registrerade partnerskapet innebär att partnerna inför
varandra och omvärlden visar sin samhörighet. Ni har förklarat
att ni vill låta registrera ert partnerskap. Denna registrering
ger er rättigheter och skyldigheter gentemot varandra och
samhället. Tar alltså du N.N. denna/denne N.N. till din partner
att älska i nöd och lust?

(Svar: Ja.)

Tar du N.N. denna/denne N.N. till din partner att älska i nöd
och lust?

(Svar: Ja.)

Ge varandra handen till bekräftelse på detta.

(Före handslaget kan partnerna lämna varandra en ring.)

Ni är nu registrerade partner.

Glöm aldrig det löfte om trohet som ni nu har avlagt. Lev med
varandra i inbördes aktning, kärlek och förtroende. Må endräkt
och lycka råda i ert partnerskap och i ert hem.

7 § Om paret särskilt begär det kan förrättaren, i stället för
vad som anges i 6 §, vid registrering rikta följande ord till
dem:

Ni har förklarat att ni vill låta registrera ert partnerskap.
Tar alltså du N.N. denna/denne N.N. till din partner?

(Svar: Ja.)

Tar du N.N. denna/denne N.N. till din partner?

(Svar: Ja.)

Ni är nu registrerade partner.

8 § Förrättaren skall omedelbart anteckna i ett särskilt
protokoll vad som har förekommit vid förrättningen. I
protokollet skall också antecknas tid och plats för
förrättningen samt parets fullständiga namn, yrke och hemvist.

När underrättelse om förrättningen sänds till Skatteverket,
skall förrättaren anteckna detta i marginalen på protokollet.

9 § En förrättare som är förordnad av länsstyrelsen skall för
varje år före utgången av påföljande januari månad sända in
sitt protokoll till länsstyrelsen.

10 § En förrättare som är förordnad av länsstyrelsen har rätt
till ersättning med etthundratio kronor för varje vigsel och
registrering som han eller hon har förrättat.

Har förrättaren samma dag förrättat mer än en vigsel eller
registrering, utgör dock ersättningen trettio kronor för varje
vigsel och registrering utöver den första.

11 § Ersättning enligt 10 § betalas ut av länsstyrelsen efter
ansökan av förrättaren.