Förordning (2006:215) om fördelning av medel ur EU:s solidaritetsfond

SFS nr
2006:215
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2006-03-23

1 § Denna förordning tillämpas på bidrag som fördelas i
enlighet med rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11
november 2002 om inrättande av Europeiska unionens
solidaritetsfond och avtal enligt förordningens artikel 5
mellan Konungariket Sverige och Europeiska kommissionen av den
22 mars 2006.

2 § Bidrag får lämnas till statliga myndigheter på nationell
och regional nivå, kommuner, landsting och motsvarande organ
för åtgärder som vidtagits inom de områden som drabbades av
stormen den 8-9 januari 2005.

3 § Bidrag får, i enlighet med vad som följer av artikel 5 i
det i 1 § angivna avtalet, lämnas för åtgärder som vidtagits
för

1. omedelbart återställande av infrastruktur och utrustning
avseende vägar, järnvägar och hamnar samt på områdena energi,
vattenförsörjning och avloppsvatten, elektronisk kommunikation,
hälso- och sjukvård samt utbildning,

2. provisoriska bostäder, evakueringsinsatser samt
räddningstjänstinsatser, inklusive bevakning, för att
tillgodose drabbade människors omedelbara behov,

3. omedelbara förebyggande insatser för att förhindra skador på
infrastruktur, åtgärder för att säkra framtida forskningsvärden
inom skogs- och lantbrukssektorn, arkeologiska undersökningar
samt omedelbara åtgärder för skydd av kulturhistoriska
byggnader, kyrkor och kyrkogårdar, fornlämningar och gravar,
och

4. omedelbar inventering och röjning av katastrofdrabbade
områden, inklusive parker, natur-, kultur- och friluftsområden
och skyddade områden, samt information, rådgivning och
insektsövervakning.

Bidrag får även, i enlighet med vad som följer av avtalet,
lämnas till Vägverket och Skogsstyrelsen för följande åtgärder
som vidtagits för att underlätta och påskynda röjning för att
begränsa skadornas omfattning och ytterligare spridning av
skadorna

1. ersättning till enskilda för reparation och underhåll av
enskilda vägar, samt

2. ersättning till enskilda för iordningställande av
lagringsplatser för stormfällt virke.

4 § Bidrag får, om det finns medel, lämnas med högst hela
kostnaden för åtgärderna.

5 § Frågor om bidrag prövas av Statens jordbruksverk. En
ansökan om bidrag skall ges in till Jordbruksverket senast den
31 juli 2006. En ansökan om bidrag skall innehålla uppgifter om
vilka åtgärder som har vidtagits och övriga underlag som visar
kostnaden för åtgärderna samt de övriga uppgifter som
Jordbruksverket bestämmer.

Om det finns medel kvar, efter att de ansökningar som kommit in
senast den 31 juli 2006 prövats, får verket även ge bidrag till
ansökningar som kommit in senare. Sådana ansökningar skall
handläggas i den ordning de kommer in till verket.

6 § Om bidrag på felaktiga grunder eller av någon annan
anledning har betalats ut med för högt belopp, får
Jordbruksverket återkräva vad som har betalats ut för mycket.
Beloppet får krävas tillbaka inom tio år från det att beloppet
betalades ut.

7 § Jordbruksverkets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

8 § Jordbruksverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för tillämpningen av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2006:215

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2006 och gäller
till och med den 31 december 2007. Förordningen skall dock
fortsätta att gälla för de beslut som fattats före den 31
december 2007.