Vägtrafikskattelag (2006:227)

SFS nr
2006:227
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2006-03-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1502

1 kap. Inledande bestämmelser

Tillämpningsområde

1 § Vägtrafikskatt i form av fordonsskatt och saluvagnsskatt
ska betalas till staten för vissa fordon enligt denna lag.

För vissa personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar ska
fordonsskatt i stället betalas till staten enligt lagen
(2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt.
Lag (2009:1468).

Beslutande myndigheter

2 § Beslut om vägtrafikskatt enligt 4 kap. 1 § samt beslut om
dröjsmålsavgift fattas av Transportstyrelsen för Skatteverkets
räkning. Övriga beslut enligt denna lag, med undantag av beslut
med stöd av ansvarsbestämmelserna i 6 kap. 4-6 §§, fattas av
Skatteverket.

För Skatteverkets räkning verkställer Transportstyrelsen
debitering och återbetalning av skatt, avgifter och ränta
enligt denna lag. Lag (2008:1384).

Definitioner och hänvisningar

3 § I denna lag avses med

dieselolja: de produkter för vilka skatt ska betalas enligt 2
kap. 1 § första stycket 3 lagen (1994:1776) om skatt på
energi,

räddningstjänst: detsamma som i lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor samt motsvarande verksamhet som bedrivs av annan än
staten eller kommunerna, och

elhybridbuss: buss som

1. för sin framdrivning hämtar energi från de båda följande i
fordonet placerade källorna för lagrad energi:

a) ett förbrukningsbart bränsle,

b) en lagringsanordning för elektrisk energi,

2. kan köras under minst 4 timmar varvid energilagret
belastas med en medeleffekt om minst 10 kW, och

3. i energilagret kan ta emot 60 kW i medeleffekt under minst
18 sekunder från bussens rörelseenergi.

Fordonsbegreppen i övrigt samt viktbegreppen och begreppet
bärighetsklass i denna lag har samma betydelse som i lagen
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Lag (2009:1467).

4 § Med skatteår avses

1. i fråga om fordonsskatt, tolv kalendermånader i rad, och

2. i fråga om saluvagnsskatt, kalenderåret.

Med skatteperiod avses fyra kalendermånader i rad.

5 § Med fordonsår avses den uppgift i vägtrafikregistret som
anger ett fordons årsmodell eller, om sådan uppgift saknas,
tillverkningsår. Om båda uppgifterna saknas i registret, avses
med fordonsår det år under vilket fordonet första gången togs i
bruk. Lag (2006:473).

6 § Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatten
beräknas i vissa fall. Skattevikten är för

1. traktorer och motorredskap, tjänstevikten

2. tunga bussar, tunga lastbilar, totalvikten, dock högst
tunga terrängvagnar och andra den bruttovikt som
släpvagnar än påhängsvagnar, fordonet får föras med
på vägar som tillhör
bärighetsklass 1

3. påhängsvagnar den del av fordonets
totalvikt som vilar på
dess fasta axel eller
fasta axlar, dock högst
den bruttovikt som
fordonet får föras med
på vägar som tillhör
bärighetsklass 1.

Om en tung buss, tung lastbil, tung terrängvagn eller släpvagn
kan förses med två eller flera olika karosserier, beräknas
skattevikten efter det karosseri som ger den högsta totalvikten
för fordonet. I fråga om lastbilar som kan förses med en
anordning för påhängsvagn beräknas dock skattevikten efter
fordonets totalvikt med en sådan anordning.

6 a § Med skattepliktig för första gången avses den tidpunkt
då ett fordon för första gången blir skattepliktigt enligt 2
kap. 1 § eller, om lagen (2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt är tillämplig, enligt 3 § den
lagen.

Om ett fordon har registrerats i ett annat land än Sverige
före den tidpunkt som avses i första stycket, ska i stället
med skattepliktig för första gången avses den tidpunkt då
fordonet för första gången har registrerats i ett annat land
enligt uppgift i vägtrafikregistret.

Om det vid tillämpningen av andra stycket inte går att
fastställa den tidpunkt då fordonet för första gången har
registrerats i ett annat land, ska i stället med
skattepliktig för första gången avses den 1 januari det år
som utgör fordonsåret enligt 1 kap. 5 §. Lag (2013:965).

7 § Vad som sägs i denna lag om vägtrafikskatt, med undantag av
bestämmelserna om användningsförbud i 6 kap. 1 §, gäller även
ränta och dröjsmålsavgift.

8 § I ärenden och mål om vägtrafikskatt gäller i tillämpliga
delar bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244) om

1. föreläggande i 37 kap. 6, 7, 9 och 10 §§,

2. dokumentationsskyldighet i 39 kap. 3 §,

3. Skatteverkets skyldighet att utreda och kommunicera i
40 kap. 1–3 §§,

4. revision i 41 kap.,

5. ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning
i 43 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §,

6. vitesföreläggande i 44 kap. och sådant besluts
verkställbarhet i 68 kap. 1 §,

7. bevissäkring och betalningssäkring i 45, 46 kap., 68 kap. 1
och 3 §§ samt 69 och 71 kap., samt

8. uppgifter och handlingar som ska undantas från kontroll i
47 kap. och 68 kap. 1 och 3 §§. Lag (2011:1260).

2 kap. Fordonsskatt

Skatteplikt

1 § Följande fordon är, om annat inte följer av 2 §,
skattepliktiga om de är eller bör vara registrerade i
vägtrafikregistret och inte är avställda eller endast
tillfälligt registrerade:

1. motorcyklar,

2. personbilar,

3. bussar,

4. lastbilar,

5. traktorer,

6. motorredskap,

7. tunga terrängvagnar, och

8. släpvagnar.

Undantag från skatteplikt

2 § Följande fordon, vars ålder, beräknad som skillnaden
mellan fordonsåret och innevarande kalenderår, är trettio år
eller äldre, är inte skattepliktiga (veteranfordon):

1. motorcyklar, och

2. bussar, lastbilar och personbilar som inte används i
yrkesmässig trafik som avses i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om
gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av
personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av
rådets direktiv 96/26/EG eller yrkestrafiklagen (2012:210)
eller i taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211).

Skattepliktiga enligt denna lag är inte heller

1. personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar som beskattas
enligt lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om
fordonsskatt,

2. traktorer, motorredskap eller tunga terrängvagnar som hör
till skatteklass II enligt 17 §,

3. släpvagnar som dras av tunga terrängvagnar som hör till
skatteklass II eller av motorredskap som hör till skatteklass
II eller beskattas enligt 19 §,

4. påhängsvagnar med en skattevikt över 3 ton om de dras
uteslutande av bilar som kan drivas med dieselolja eller av
traktorer som avses i 16 § 5, och

5. släpvagnar med en skattevikt av högst 750 kilogram.
Lag (2012:222).

3 § Skatteverket skall efter ansökan från den som är
skattskyldig för ett fordon besluta om befrielse från
skatteplikten för fordon som används uteslutande eller så gott
som uteslutande vid räddningstjänst. Befrielse från skatteplikt
får dock inte medges för personbilar och inte heller för sådana
bussar eller lastbilar med skåpkarosseri som har en skattevikt
av högst 3 ton.

Skattskyldighet

4 § Skattskyldig är ägaren av fordonet.

Som ägare av ett fordon anses den som är antecknad i
vägtrafikregistret som ägare eller den som bör vara antecknad
som ägare.

Skattens storlek

Skatteår och skatteperiod

5 § Fordonsskatten skall betalas för ett skatteår eller, om
skatten för ett fordon överstiger 3 600 kronor för ett helt år,
för en skatteperiod.

För en skatteperiod är skatten en tredjedel av skatten för ett
helt år.

Motorcyklar

6 § Fordonsskatten för motorcyklar är 180 kronor för ett
skatteår.

Personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar

7 § Fordonsskatten tas ut med ett grundbelopp och i
förekommande fall ett koldioxidbelopp för

1. personbilar klass I som enligt uppgift i vägtrafikregistret
är av fordonsår 2006 eller senare,

2. personbilar klass I som är av tidigare fordonsår än 2006,
men uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid
enligt bilaga 1 till den upphävda lagen (2001:1080) om
motorfordons avgasrening och motorbränslen, och

3. personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som
blivit skattepliktiga för första gången efter utgången av år
2010.

För bilar som kan drivas med dieselolja ska summan av
grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en
bränslefaktor och ett miljötilllägg tas ut. Lag (2011:478).

8 § Grundbeloppet är 360 kronor för ett skatteår.

9 § Koldioxidbeloppet är för ett skatteår 22 kronor per gram
koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per
kilometer utöver 111 gram. Uppgift om fordonets utsläpp av
koldioxid vid blandad körning hämtas i vägtrafikregistret.

För fordon som är utrustade med teknik för drift med en
bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol,
eller helt eller delvis med annan gas än gasol, är
koldioxidbeloppet 11 kronor per gram koldioxid som fordonet
vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 111 gram.
Uppgift om fordonets utsläpp av koldioxid vid blandad körning
hämtas i vägtrafikregistret.

Om det för fordon som avses i andra stycket finns uppgift om
ett sådant fordons utsläpp av koldioxid vid drift med en
bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol,
eller helt eller delvis med annan gas än gasol, ska den
uppgiften användas. Lag (2014:1502).

10 § Bränslefaktorn är 2,37.

Miljötillägget är

a) 500 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första
gången före utgången av år 2007, och

b) 250 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första
gången efter utgången av år 2007. Lag (2014:1502).

11 § För personbil klass I som hör hemma i en kommun som
anges i bilaga 1 till denna lag ska fordonsskatten betalas
endast till den del fordonsskatten för skatteår överstiger
384 kronor.

En personbil anses höra hemma i den kommun där den
skattskyldige har sin adress enligt vägtrafikregistret vid
den tidpunkt som anges i 5 kap. 2 §. Första stycket tillämpas
endast i samband med att fordonsskatt ska betalas enligt vad
som i övrigt gäller i denna lag. Lag (2009:1469).

11 a § Fordonsskatt ska inte betalas för personbil, lätt
lastbil och lätt buss under tid som bilen är klassificerad i
utsläppsklass som anges i 30 eller 32 § avgasreningslagen
(2011:318) och som infaller under de fem första åren från det
att bilen blir skattepliktig för första gången, och

1. bilens koldioxidutsläpp vid blandad körning enligt uppgift
i vägtrafikregistret inte överstiger det i andra stycket
angivna högsta tillåtna koldioxidutsläppet i förhållande till
bilens vikt, samt

2. bilen vid framdrivning inte förbrukar mer elektrisk energi
än 37 kilowattimmar per 100 kilometer om bilen är
klassificerad i utsläppsklass Laddhybrid, enligt 32 § 3
avgasreningslagen, eller

3. bilen vid framdrivning inte förbrukar mer elektrisk energi
än vad som anges i 2, om bilen är klassificerad i
utsläppsklass El enligt 32 § 1 avgasreningslagen.

Det högsta tillåtna koldioxidutsläppet angivet i gram
koldioxid per kilometer i förhållande till bilens vikt bestäms
av följande beräkning;

1. bilens tjänstevikt enligt uppgift i vägtrafikregistret
angivet i kilogram minskas med 1372,

2. differensen enligt 1 multipliceras med 0,0457, och

3. produkten enligt 2 adderas med 95, eller med 150 om bilen
är utrustad med teknik för drift med etanolbränsle eller annat
gasbränsle än gasol.

Om det i vägtrafikregistret finns flera uppgifter om bilens
koldioxidutsläpp vid blandad körning, ska vid tillämpning av
första stycket den uppgift användas som anges för drift med
etanolbränsle eller gasbränsle. Lag (2012:761).

Övriga skattepliktiga fordon

12 § För följande fordon framgår fordonsskattens storlek för
ett skatteår av bilaga 2 till denna lag:

1. tunga bussar och tunga lastbilar,

2. traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar, samt

3. släpvagnar.

I fråga om EG-mobilkranar, traktorer, motorredskap och tunga
terrängvagnar finns kompletterande bestämmelser i 18 och
19 §§. Lag (2009:1468).

Skattens storlek för en del av ett skatteår eller en
skatteperiod

13 § Om ett fordon är skattepliktigt under endast en del av ett
skatteår eller en skatteperiod, tas fordonsskatt ut för den tid
då fordonet är skattepliktigt. Om skatteplikt föreligger under
en del av en kalendermånad, tas dock skatt ut för hela månaden,
om inte något annat följer av andra stycket.

I fråga om fordon för vilka fordonsskatten uppgår till minst
4 800 kronor för ett helt skatteår tas skatt ut per dag för den
månad under vilken skatteplikten första gången inträder för
fordonet eller skatteplikten upphör av annan anledning än
avställning. Om ett sådant fordon har varit avställt och
avställningstiden har omfattat minst 15 dagar eller om fordonet
har gått över till en ny ägare under avställningstiden, tas
skatt ut för dag under den månad då avställningen började eller
upphörde.

För en kalendermånad utgör fordonsskatten en tolftedel och för
en dag

1/360 av skatten för ett helt år.

Skattens storlek när ett fordons beskaffenhet eller användning
ändras

14 § Om ett fordons beskaffenhet ändras så att fordonsskatt
skall tas ut med ett högre belopp än tidigare, tas den högre
skatten ut från och med den kalendermånad under vilken
registreringsbesiktning med anledning av ändringen skedde eller
senast skulle ha skett. Om ändringen medför att fordonsskatt
skall tas ut med ett lägre belopp än tidigare, tas den lägre
skatten ut från och med kalendermånaden efter den under vilken
registreringsbesiktning med anledning av ändringen skedde.

Om ett fordons användning ändras så att fordonsskatt skall tas
ut med ett högre belopp än tidigare, tas den högre skatten ut
från och med den kalendermånad då ändringen skedde. Om
ändringen medför att fordonsskatt skall tas ut med ett lägre
belopp än tidigare, tas den lägre skatten ut från och med
kalendermånaden efter den då ändringen skedde.

Särskilt om beskattningen av EG-mobilkranar, traktorer,
motorredskap och tunga terrängvagnar

Indelning i skatteklasser

15 § Traktorer, vissa motorredskap samt tunga terrängvagnar
delas i skattehänseende in i skatteklass I och skatteklass II.

16 § Till skatteklass I hör

1. traktorer som har en tjänstevikt över 2 ton och som används
för transport på andra vägar än enskilda, om inte något annat
följer av bestämmelserna i 17 §,

2. motorredskap som har en tjänstevikt över 2 ton och som
används för transport av gods på andra vägar än enskilda, om
transporterna inte är begränsade till sådana som anges i 17 §,

3. tunga terrängvagnar som används för transport av gods på
andra vägar än enskilda, om transporterna inte är begränsade
till sådana som anges i 17 § första stycket 1, 2 a, 2 b eller 2
d,

4. en till traktor eller till motorredskap klass II ombyggd
bil, och

5. traktorer som är särskilt konstruerade för att användas för
på- och avlastning av påhängsvagnar inom hamn- och
terminalområden eller andra liknande områden.

17 § Till skatteklass II hör sådana traktorer som avses i 16 §
1, om traktorerna

1. uteslutande eller så gott som uteslutande används för
transport av produkter från eller förnödenheter för lantbruk,
skogsbruk, yrkesmässig växtodling eller yrkesmässigt fiske,
under förutsättning, när det gäller skogsbruk, att lasten
sammanlagt inte överstiger 15 ton, eller

2. används endast för transporter som är begränsade till

a) transport av endast traktorn med förare,

b) godstransport vid passage över en väg,

c) transport av gods som är lastat på traktorn,

d) transport vid färd till eller från en arbetsplats, ett
försäljningsställe eller dylikt av redskap som skall drivas med
traktorn eller av sådant gods som behövs för driften av
traktorn eller redskapet eller som behövs för dess förare.

Till skatteklass II hör också

1. traktorer och tunga terrängvagnar som inte hör till
skatteklass I, och

2. motorredskap som, utan att höra till skatteklass I enligt
16 § 4, har en tjänstevikt som inte överstiger 2 ton.

Skattens storlek i vissa fall

18 § Om en traktor som hör till skatteklass II tillfälligt
skall användas på sådant sätt som avses i 16 § 1, skall
fordonsskatten tas ut på det sätt som framgår av C 1 i bilaga 2
till denna lag.

Om en tung terrängvagn som hör till skatteklass II tillfälligt
skall användas på sådant sätt som avses i 16 § 3, skall
fordonsskatten tas ut på det sätt som framgår av C 3 i bilaga 2
till denna lag.

Fordonsskatten enligt denna paragraf skall vid varje tillfälle
betalas för en tidsperiod på 15 dagar.

19 § Ett motorredskap som inte hör till skatteklass I eller
skatteklass II och en EG-mobilkran beskattas på det sätt som
framgår av C 2 i bilaga 2 till denna lag. Lag (2009:228).

Nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt i vissa fall

20 § Skatteverket skall efter ansökan av den som är
skattskyldig för ett fordon besluta om nedsättning av eller
befrielse från fordonsskatt i fråga om fordon som

1. uteslutande skall användas på sådana öar som saknar bro-
eller färjeförbindelser och helt eller nästan helt saknar vägar
som bekostas av allmänna medel, eller

2. varaktigt har förts ut ur Sverige.

Ett beslut enligt första stycket 2 får avse skatt för tid efter
det att fordonet har registrerats i ett annat land eller för
tid under vilken skatt eller avgift för trafik med eller
innehav av fordonet har tagits ut även i ett annat land än
Sverige.

21 § Om det finns synnerliga skäl skall Skatteverket, självmant
eller efter ansökan av den som är skattskyldig för ett fordon,
även i annat fall än som avses i 20 § besluta om nedsättning av
eller befrielse från fordonsskatt.

22 § Ett beslut enligt 20 eller 21 § får förenas med särskilda
villkor.

3 kap. Saluvagnsskatt

Skatteplikt

1 § Motorcyklar och bilar samt släpvagnar med skattevikt över
750 kilogram är skattepliktiga för saluvagnsskatt om de får
användas med stöd av en saluvagnslicens som har meddelats
enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister.

Skattskyldighet

2 § Skattskyldig är den för vilken saluvagnslicensen har
meddelats.

Skattens storlek

3 § Saluvagnsskatt skall för ett helt skatteår betalas för
varje fordon som den skattskyldige samtidigt önskar använda med
stöd av licensen. Skatten per fordon uppgår för ett helt
skatteår till

a) 125 kronor för motorcyklar,

b) 715 kronor för bilar, och

c) 200 kronor för släpvagnar.

4 § Om skatteplikt gäller under endast en del av ett skatteår,
tas saluvagnsskatt ut för den del av året som återstår när
skatteplikten börjar gälla. Om skatteplikt gäller under en del
av en kalendermånad, tas dock skatt ut för hela månaden.

4 kap. Beskattningsbeslut

Beslut om vägtrafikskatt

1 § Vägtrafikskatt beslutas av Transportstyrelsen genom
automatiserad behandling med stöd av uppgifter i
vägtrafikregistret.

Om skatt som har beslutats enligt första stycket har blivit
uppenbart oriktig på grund av misstag vid den automatiserade
behandlingen, ska Transportstyrelsen rätta beslutet.

Bestämmelserna i 26 och 27 §§ förvaltningslagen (1986:223) ska
inte tillämpas i fråga om Transportstyrelsens beslut enligt
första stycket. Lag (2008:1384).

Beslut som kan omprövas

2 § Skatteverket skall ompröva ett beslut enligt denna lag i en
fråga som kan ha betydelse för betalning eller återbetalning av
vägtrafikskatt, om den skattskyldige begär det eller om det
finns andra skäl.

Av 7 kap. 1 och 4 §§ följer att omprövning skall göras när den
skattskyldige har överklagat ett beslut.

Om något beslut i en fråga enligt denna lag inte har fattats,
får Skatteverket besluta i frågan på det sätt och inom den tid
som gäller för omprövning.

3 § Om en fråga som avses i 2 § har avgjorts av en allmän
förvaltningsdomstol, får Skatteverket inte ompröva frågan.

Trots bestämmelsen i första stycket får en fråga som har
avgjorts av en förvaltningsrätt eller kammarrätt genom beslut
som fått laga kraft omprövas, om beslutet avviker från
rättstillämpningen i ett avgörande av Högsta
förvaltningsdomstolen som har meddelats efter beslutet.
Lag (2010:1505).

Omprövning på initiativ av den skattskyldige

4 § En begäran om omprövning skall, om inte något annat följer
av andra eller tredje stycket, ha kommit in till Skatteverket
senast tredje året efter utgången av det kalenderår under
vilket skatteåret eller skatteperioden har gått ut.

Även efter den tid som anges i första stycket får omprövning
begäras av ett beslut som är till den skattskyldiges nackdel,
om den skattskyldige gör sannolikt att han eller hon inte inom
60 dagar före utgången av denna tid har fått kännedom om
beslutet eller om ett skattebesked eller en annan handling som
innehåller uppgift om vad som skall betalas. Begäran skall ha
kommit in inom 60 dagar från den dag då den skattskyldige fick
sådan kännedom.

Om den skattskyldige vill begära omprövning av ett beslut
enligt 1 § på den grunden att fordonet före den tidpunkt som är
avgörande för skattskyldigheten har gått över till en ny ägare,
skall framställningen göras hos Skatteverket senast 60 dagar
efter den dag då skatten senast skulle ha betalats. Om den
skattskyldige har fått ett krav på skatten först sedan den
skulle ha betalats, räknas dock tiden från mottagningsdagen.

Omprövning på initiativ av Skatteverket

5 § Om Skatteverket självmant omprövar ett beslut, får
omprövningsbeslut som är till fördel för den skattskyldige
meddelas senast tredje året efter utgången av det kalenderår
under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått ut.

Ett sådant omprövningsbeslut får meddelas även efter denna tid,
om det av material som är tillgängligt för Skatteverket framgår
att ett beskattningsbeslut är felaktigt.

Ett omprövningsbeslut som är till nackdel för den skattskyldige
får inte meddelas senare än under andra året efter utgången av
det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har
gått ut, utom i de fall som avses i 6 §.

Efterbeskattning

Förutsättningar för efterbeskattning

6 § Skatteverket får meddela ett omprövningsbeslut som är till
nackdel för den skattskyldige efter utgången av den tid som
anges i 5 § under de förutsättningar och på det sätt som anges
i 7-9 §§ (efterbeskattning).

7 § Efterbeskattning får ske, om ett beskattningsbeslut blivit
felaktigt eller inte har fattats på grund av att den
skattskyldige

1. har använt ett fordon i strid mot vad som är föreskrivet om
registrering eller avställning av fordon,

2. inte har lämnat föreskriven anmälan till Transportstyrelsen
om ändrad användning av fordonet,

3. har lämnat någon oriktig uppgift i en anmälan eller i en
ansökan till Transportstyrelsen eller Skatteverket eller annars
under förfarandet till ledning för beskattningen,

4. inte har registreringsbesiktigat fordonet i föreskriven
ordning efter en sådan ändring som avses i 2 kap. 14 §, eller

5. har lämnat någon oriktig uppgift i ett mål vid domstol om
betalning eller återbetalning av vägtrafikskatt.

En uppgift skall anses vara oriktig, om det klart framgår att
den är felaktig eller att den skattskyldige har utelämnat en
uppgift till ledning för beskattningen som han eller hon har
varit skyldig att lämna. En uppgift skall dock inte anses vara
oriktig, om uppgiften tillsammans med övriga lämnade uppgifter
utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut. En uppgift
skall inte heller anses vara oriktig, om uppgiften är så
orimlig att den uppenbart inte kan läggas till grund för ett
beslut. Lag (2008:1384).

8 § Efterbeskattning får inte ske, om det skattebelopp som den
avser är att anse som ringa eller om det med hänsyn till
omständigheterna skulle framstå som uppenbart oskäligt. Om
prövningen beträffande fordonsskatt avser flera skatteperioder
för samma skatteår, skall frågan om skattebeloppet är att anse
som ringa bedömas med hänsyn till det sammanlagda beloppet för
perioderna.

Tidsfrister för efterbeskattning

9 § Skatteverkets beslut om efterbeskattning ska, om inte
något annat följer av andra eller tredje stycket, meddelas
senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår
under vilket skatteåret eller skatteperioden har gått ut.

Beslut om efterbeskattning på grund av en oriktig uppgift i
ett omprövningsärende eller i ett mål om betalning eller
återbetalning av vägtrafikskatt får meddelas efter den tid som
anges i första stycket, men senast ett år från utgången av den
månad då Skatteverkets eller domstolens beslut i ärendet eller
målet fått laga kraft.

Vid efterbeskattning gäller i övrigt bestämmelserna i 66 kap.
29 och 32–34 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244). Om den
skattskyldige har avlidit, ska efterbeskattningen påföras
dödsboet. Lag (2011:1260).

Gemensam bestämmelse om beskattningsbeslut

10 § Om vägtrafikskatten inte kan bestämmas tillförlitligt med
ledning av uppgifter i vägtrafikregistret eller med stöd av en
verkställd utredning, skall den beräknas efter skälig grund.

5 kap. Betalning av vägtrafikskatt

Hur vägtrafikskatten skall betalas

1 § Vägtrafikskatten skall betalas genom att sättas in på ett
särskilt konto för skatteinbetalningar enligt denna lag.
Betalningen anses ha skett den dag då den har bokförts på
kontot.

Vem som skall betala och betalningstider

Fordonsskatt

2 § Om inte något annat följer av andra eller tredje stycket,
skall fordonsskatten betalas av den som enligt 2 kap. 4 § är
skattskyldig för fordonet vid ingången av den månad under
vilken skatten enligt 3 § skall betalas eller skulle ha
betalats.

När ett fordon blir skattepliktigt skall fordonsskatten betalas
av den som var skattskyldig när skatteplikten började gälla. Om
en sådan ändring som avses i 2 kap. 14 § sker, skall
fordonsskatten betalas av den som var skattskyldig när
registreringsbesiktning med anledning av ändringen skedde eller
senast skulle ha skett eller, i fråga om ändrad användning av
fordonet, när användningen ändrades.

Fordonsskatt som fastställs genom ett beslut om
efterbeskattning skall betalas av den som var skattskyldig
under den tid skatten avser.

3 § Fordonsskatten för ett skatteår eller en skatteperiod skall
betalas under månaden före ingången av skatteåret eller
skatteperioden (betalningsmånaden).

Om fordonet har blivit skattepliktigt efter ingången av den
månad som avses i första stycket, skall fordonsskatten betalas
senast tre veckor efter det att skatteplikten började gälla.

Om fordonsskatt i det fall som avses i andra stycket skall
betalas för högst en kalendermånad under skatteåret eller
skatteperioden, skall fordonsskatt för närmast följande
skatteår eller skatteperiod betalas samtidigt.

4 § Om skatten enligt 2 kap. 14 § skall tas ut med ett högre
belopp än tidigare, skall skatten betalas

1. vid ändring av fordonets beskaffenhet, senast tre veckor
efter utgången av den kalendermånad under vilken
registreringsbesiktningen skedde eller senast skulle ha skett,
och

2. vid ändring av fordonets användning, senast tre veckor efter
den dag då ändringen skedde.

5 § Tillkommande fordonsskatt enligt 13 § skall betalas senast
30 dagar efter det att skatteändringen har trätt i kraft.

Om en traktor eller tung terrängvagn som hör till skatteklass
II tillfälligt skall användas på sådant sätt som avses i 2 kap.
16 § 1 eller 16 § 3, skall fordonsskatten enligt 2 kap. 18 §
betalas inom tre veckor efter det att användningen anmäldes.

Saluvagnsskatt

6 § Saluvagnsskatt skall betalas senast tre veckor efter det
att saluvagnslicens har meddelats.

Om skattskyldighet gäller vid ingången av december månad, skall
skatten betalas före ingången av det skatteår som skatten
avser.

Gemensam bestämmelse om betalningstider

7 § Vägtrafikskatt som har fastställts genom beslut om
omprövning enligt 4 kap. skall betalas inom 30 dagar från
beslutsdagen.

Anstånd med betalning av skatt

Anstånd vid omprövning eller överklagande

8 § Skatteverket får bevilja anstånd med betalning av
vägtrafikskatt om

1. den skattskyldige har begärt omprövning av eller har
överklagat ett beskattningsbeslut och det är tveksamt om
betalningsskyldighet kommer att gälla, eller

2. det i andra fall kan antas att den skattskyldige kommer att
bli helt eller delvis befriad från skatten.

Bestämmelserna i 65 kap. 4 § första stycket och 7 §
skatteförfarandelagen (2011:1244) om kostnadsränta vid anstånd
ska då tillämpas.

Anståndstiden får bestämmas till längst tre månader efter den
dag då beslut fattades med anledning av begäran om befrielse
eller omprövning eller med anledning av överklagandet.
Lag (2011:1260).

Anstånd i övriga fall

9 § Om det finns synnerliga skäl, skall Skatteverket bevilja
anstånd med att betala vägtrafikskatt även i andra fall eller
på annat sätt än som avses i 8 §.

Gemensamma bestämmelser om anstånd

10 § En ansökan om anstånd med att betala vägtrafikskatt skall
ges in till Skatteverket.

11 § Om de förhållanden som ligger till grund för anstånd har
förändrats väsentligt sedan anstånd beviljats eller om det
finns andra särskilda skäl, får beslutet om anstånd omprövas.

Återbetalning samt betalning av tillkommande skatt i vissa fall

12 § Om skatteplikten för fordonsskatt för ett fordon upphör
under tid för vilken skatt har betalats, skall den
överskjutande skatten återbetalas till den som var skattskyldig
när skatteplikten upphörde.

Om skatten i det fall som avses i 2 kap. 14 § sänks, skall den
överskjutande skatten återbetalas till den som var skattskyldig
när registreringsbesiktning med anledning av ändringen skedde
eller, om sänkningen beror av ändrad användning, när
användningen ändrades.

Om skatteplikt för saluvagnsskatt upphör under tid för vilken
skatt har betalats, skall överskjutande belopp efter ansökan
återbetalas till den skattskyldige sedan utlämnad
saluvagnsskylt har återställts.

13 § Om fordonsskatten för ett fordon på grund av ändring i
denna lag skall tas ut med ett annat belopp än tidigare och
fordonsskatt har beslutats för tiden efter ikraftträdandet
enligt äldre bestämmelser, skall tillkommande skattebelopp
betalas för tiden från och med dagen för ändringen till
utgången av skatteåret eller, om fordonsskatt har beslutats för
en skatteperiod, till utgången av skatteperioden. För samma tid
skall överskjutande skattebelopp som har betalats återbetalas.

Den som är skattskyldig vid ikraftträdandet av lagändringen
skall betala tillkommande skattebelopp och är berättigad till
återbetalning av överskjutande skattebelopp.

14 § Om skatt som enligt 12 och 13 §§ skall återbetalas inte
har betalats skall den utestående skatten sättas ned.

Fordonsskatt enligt beslut som anges i 13 § behöver inte
betalas om den understiger 200 kronor. Återbetalning skall inte
göras av belopp som understiger 100 kronor.

15 § Om en lastbil eller en släpvagn har transporterats på
järnväg inom Sverige skall Skatteverket, om förutsättningarna i
andra stycket är uppfyllda, efter ansökan besluta att hela
eller halva den fordonsskatt som har betalats för fordonet för
det skatteår då transporten har ägt rum skall återbetalas.

Skatten återbetalas

1. helt, om fordonet har transporterats på järnväg sammanlagt
minst 120 dygn under skatteåret, och

2. med hälften, om fordonet har transporterats på järnväg under
minst 60 dygn men mindre än 120 dygn.

16 § Berättigad till återbetalning enligt 15 § är den som är
skattskyldig för fordonet vid utgången av skatteåret eller, om
skatteplikten för fordonet har upphört dessförinnan av någon
annan anledning än avställning, den som då var skattskyldig för
fordonet.

Ansökan om återbetalning prövas endast om den har kommit in
till Skatteverket inom fyra månader efter skatteårets utgång.
För Skatteverkets beslut tillämpas 4 kap. 2 §.

Dröjsmålsavgift

17 § En avgift (dröjsmålsavgift) ska tas ut för varje fordon
där vägtrafikskatt inte betalas inom den tid och i den ordning
som har bestämts enligt denna lag.

Om anstånd med betalning av skatten har beviljats enligt 8
eller 9 §, ska dröjsmålsavgift tas ut endast på det
skattebelopp som inte har betalats senast vid anståndstidens
slut.

Skatteverket får medge befrielse helt eller delvis från
skyldigheten att betala dröjsmålsavgift, om det finns särskilda
skäl.

I övrigt gäller bestämmelserna i 1-5 och 7 §§ lagen (1997:484)
om dröjsmålsavgift. Lag (2008:186).

6 kap. Effekter av att skatt inte har betalats

Förbud att använda fordon på grund av att skatt inte har
betalats

1 § Ett skattepliktigt fordon får inte användas, om
fordonsskatten inte har betalats inom den tid som har bestämts
enligt denna lag. Användningsförbudet gäller till dess skatten
har betalats.

Fordonet får dock användas, om det är fråga om

1. skatt som avser tid före det närmast föregående skatteåret,

2. skatt som en tidigare ägare av fordonet är skyldig att
betala och som har fastställts genom beslut om efterbeskattning
enligt 4 kap. 6 § eller avser ytterligare skatt som har
beslutats efter ägarbytet, eller

3. skatt för vilken anstånd med betalningen gäller.

Om det finns särskilda skäl, skall Skatteverket medge att ett
visst fordon får användas trots bestämmelserna i första
stycket.

2 § Om ett fordon har sålts vid en exekutiv försäljning eller
av ett konkursbo, får det användas av den nya ägaren även om
fordonsskatt, som en tidigare ägare är skattskyldig för, inte
har betalats. Detsamma gäller för fordon som tillhör ett
konkursbo i fråga om skatt som konkursgäldenären eller en
tidigare ägare är skattskyldig för.

Användning av fordon trots att skatt inte har betalats

Omhändertagande av registreringsskyltar

3 § Om ett fordon används i strid mot 1 § och två månader har
gått från den dag, då den skatt som har föranlett
användningsförbudet senast skulle ha betalats, ska en
polisman eller bilinspektör ta hand om fordonets
registreringsskyltar.

En polisman eller bilinspektör ska ta hand om
registreringsskyltarna även på ett avställt fordon, om
förutsättningarna för en sådan åtgärd skulle ha förelegat
enligt första stycket, om fordonet hade varit
skattepliktigt.

Den polisman eller bilinspektör som har tagit hand om
fordonets registreringsskyltar får medge att fordonet förs
till närmaste lämpliga avlastningsplats eller
uppställningsplats. Lag (2014:1413).

Ansvarsbestämmelser

4 § En fordonsägare som uppsåtligen eller av oaktsamhet
använder fordonet eller låter det användas i strid mot 1 §
sedan fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt
3 §, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.

Första stycket gäller även när ett avställt fordon används, om
fordonets registreringsskyltar har tagits om hand enligt 3 §,
och användningsförbud skulle ha gällt för fordonet enligt 1 §,
om fordonet hade varit skattepliktigt.

En fordonsägare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder
fordonet eller låter det användas på något annat sätt i strid
mot 1 § döms till penningböter.

5 § Den som uppsåtligen använder någon annans fordon utan lov
döms i ägarens ställe enligt 4 §. Detsamma gäller den som
innehar fordonet med nyttjanderätt och har befogenhet att
bestämma om förare av fordonet eller anlitar någon annan förare
än den ägaren utsett.

6 § Bestämmelserna i 4 § gäller även föraren, om han eller hon
kände till att fordonet inte fick användas. Detta gäller dock
inte när fordonet provkörs vid kontroll, prövning, tillsyn
eller haveriundersökning enligt 3 kap. 4 § fordonslagen
(2002:574).

7 § Ansvarsbestämmelserna för ägare eller användare av fordon
skall i fråga om fordon som tillhör eller används av staten
eller kommun tillämpas på förarens närmaste förman. Om denne
har gjort vad som ankommer på honom eller henne för att hindra
att ett brott mot lagen begås men sker detta ändå på grund av
en överordnads åtgärd eller vållande, tillämpas
ansvarsbestämmelserna i stället på den överordnade.

I fråga om fordon som tillhör eller används av dödsbo,
aktiebolag, ekonomisk förening eller annan juridisk person,
skall ansvarsbestämmelserna tilllämpas på den eller dem som
har rätt att företräda den juridiska personen. Om
Transportstyrelsen på begäran av en juridisk person godtagit
en viss fysisk person som bärare av ägares ansvar, skall dock
bestämmelserna i stället gälla denne. Lag (2008:1384).

7 kap. Överklagande

Överklagbara beslut

1 § Beslut enligt denna lag får, utom i de fall som avses i
andra stycket, överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av
den skattskyldige och av det allmänna ombudet hos Skatteverket
om inte något annat följer av andra föreskrifter.
Transportstyrelsens beslut om vägtrafikskatt genom
automatiserad behandling med stöd av 4 kap. 1 § får dock
överklagas av den skattskyldige först när beslutet har
omprövats av Skatteverket enligt 4 kap. 2 §. En skattskyldigs
överklagande av ett sådant beslut innan beslutet har omprövats
ska anses som en begäran om omprövning.

Beslut om revision får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2011:1260).

2 § Om det är den skattskyldige som överklagar, ska
Skatteverket vara den skattskyldiges motpart sedan
handlingarna i målet överlämnats till förvaltningsrätten. Om
det allmänna ombudet hos Skatteverket överklagar, tilllämpas
dock bestämmelserna i 67 kap. 11 § andra stycket
skatteförfarandelagen (2011:1244).

Det allmänna ombudet får föra talan till den skattskyldiges
förmån. Ombudet har då samma behörighet som den skattskyldige.
Lag (2011:1260).

Den skattskyldiges överklagande

3 § Den skattskyldiges överklagande skall, om inte något annat
följer av andra stycket, ha kommit in till Skatteverket senast
tredje året efter utgången av det kalenderår under vilket
skatteåret eller skatteperioden har gått ut. Om beslutet har
meddelats efter den 30 september tredje året efter utgången av
det kalenderår under vilket skatteåret eller skatteperioden har
gått ut och den skattskyldige har fått del av beslutet efter
utgången av november samma år, eller om beslutet avser
efterbeskattning, får överklagandet dock komma in inom tre
veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.

Om en part har överklagat ett beslut om fastställande av skatt
eller om efterbeskattning, får också motparten överklaga
beslutet, även om den för motparten gällande tiden för
överklagande har gått ut. Ett sådant överklagande skall ha
kommit in inom två veckor från utgången av den tid inom vilken
det första överklagandet skulle ha skett. Om det första
överklagandet förfaller av någon anledning, förfaller också det
senare.

4 § Vid en begäran om omprövning av Transportstyrelsens
automatiserade beslut enligt 4 kap. 1 § gäller 67 kap. 19–21 §§
skatteförfarandelagen (2011:1244).

Vid överklagande av Skatteverkets omprövningsbeslut enligt
4 kap. 2 § gäller 67 kap. 19–22 §§ skatteförfarandelagen.
Lag (2011:1260).

Det allmänna ombudets överklagande

5 § Det allmänna ombudets överklagande skall ha kommit in till
Skatteverket inom den tidsfrist som enligt 4 kap. gäller för
beslut om omprövning på initiativ av Skatteverket eller efter
sådan tid men inom tre veckor från den dag då det överklagade
beslutet meddelades.

Om ett omprövningsbeslut som avser efterbeskattning överklagas
och det begärs ändring till den skattskyldiges nackdel, skall
överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då
beslutet meddelades.

Förfarandet vid överklagande

6 § Vid överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens
beslut tilllämpas 67 kap. 29 och 30 §§ skatteförfarandelagen
(2011:1244). Lag (2013:108).

8 kap. Övriga bestämmelser

Avrundning

1 § Belopp som avser skatt enligt denna lag skall avrundas till
närmaste lägre hela krontal.

Om det till följd av ett skattebeslut uppkommer ett
skattebelopp under 50 kronor, bortfaller beloppet och behöver
inte betalas in till staten. Sådant belopp återbetalas inte
heller.

Avräkning

2 § Vid återbetalning av vägtrafikskatt skall räknas av

1. sådan vägtrafikskatt som är förfallen till betalning och som
inte har betalats, och

2. sådana avgifter för registrering enligt lagen (2001:558) om
vägtrafikregister som skall betalas i samband med betalning av
vägtrafikskatt.

I fråga om avräkningen skall bestämmelserna i 4 kap. 1-5 och
10 §§ samt i 7 kap. tillämpas på motsvarande sätt.

Verkställighet

3 § En begäran om omprövning eller ett överklagande av ett
beslut enligt denna lag inverkar inte på skyldigheten att
betala den vägtrafikskatt som omprövningen eller överklagandet
avser.

4 § Om vägtrafikskatt inte betalas i rätt tid, skall den lämnas
för indrivning. Sådan får dock inte begäras för ett belopp som
omfattas av anstånd. Regeringen får meddela föreskrifter om att
indrivning inte behöver begäras för ett ringa belopp.

Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om
indrivning av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får
verkställighet ske enligt utsökningsbalken.

Övergångsbestämmelser

2006:227

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. Genom lagen upphävs
fordonsskattelagen (1988:327) och lagen (1976:339) om
saluvagnsskatt.

2. Fordonsskatt som avser tid före utgången av september 2006
skall, med avseende på skatteplikten och skattens storlek,
beräknas enligt äldre bestämmelser.

3. Om fordonsskatt på grund av denna lag skall tas ut med ett
annat belopp än tidigare och fordonsskatt har beslutats för tid
efter ikraftträdandet enligt fordonsskattelagen, behöver inte
tillkommande belopp betalas in om det understiger 200 kronor.
Överskjutande belopp skall inte återbetalas om det understiger
100 kronor.

4. Bestämmelserna i 14 a och 14 c §§ fordonsskattelagen om
befrielse eller nedsättning av fordonsskatt för vissa fordon
gäller fortfarande beträffande sådana fordon som vid
ikraftträdandet omfattas av bestämmelserna.

5. Brukandeförbud som har inträtt med stöd av 64 §
fordonsskattelagen skall gälla som användningsförbud enligt 6
kap. 1 § i denna lag.

6. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till
en bestämmelse i fordonsskattelagen eller lagen om
saluvagnsskatt som har ersatts med en bestämmelse i denna lag,
tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

2009:1467

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 11 a § tillämpas även på
bilar som för första gången blivit skattepliktiga under tiden
den 1 juli – den 31 december 2009. För sådana bilar
återbetalas utan ansökan erlagd fordonsskatt för perioden med
avdrag för belopp som återbetalats på grund av avställning
eller avregistrering. Återbetalning sker till den som vid
lagens ikraftträdande var antecknad i vägtrafikregistret som
ägare av fordonet.

2009:1468

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

2. Äldre lydelse av 2 kap 11 a § gäller fortfarande för
personbilar som blivit skattepliktiga för första gången före
lagens ikraftträdande.

3. Bestämmelserna i 2 kap. 12 § gäller fortfarande för
förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2009:1469

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Bestämmelserna i 2 kap. 10 § tredje och fjärde styckena
samt äldre lydelse av 2 kap. 11 § gäller fortfarande för
förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2011:478

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

2. Lagen ska tillämpas från och med den 1 maj 2011 i fråga om
bilar som från och med detta datum är klassificerade i
utsläppsklassen El enligt avgasreningslagen (2011:318).

3. I övrigt gäller äldre bestämmelser för vägtrafikskatt som
avser tid före den 1 juni 2011.

2011:1260

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

2. De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för
ombud, biträde eller utredning i 1 kap. 8 § 5 tillämpas på
kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2011.

3. Bestämmelserna om ränta i 5 kap. 8 § andra stycket
tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1
januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan
gäller bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen
(1997:483).

4. Den nya lydelsen av 7 kap. 1 § tillämpas på
vitesförlägganden som meddelas efter utgången av 2011.

2012:761

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

2. I fråga om 2 kap. 11 a § gäller äldre bestämmelser
fortfarande för personbilar som blivit skattepliktiga för
första gången före lagens ikraftträdande.

2013:108

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats
före ikraftträdandet.

2013:965

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Den nya bestämmelsen i 1 kap. 6 a § ska inte tillämpas vid
befrielse från fordonsskatt enligt 2 kap. 11 a § om fordonet
före ikraftträdandet var befriat från fordonsskatt.

3. I övrigt gäller fortfarande äldre bestämmelser för
vägtrafikskatt som avser tid före den 1 januari 2014.

2014:1502

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2. I fråga om 2 kap. 9 och 10 §§ gäller äldre bestämmelser
fortfarande för vägtrafikskatt som avser tid före den 1
januari 2015.

Bilaga 1

Förteckning över kommuner som avses i 2 kap. 11 §

Norrbottens län: Arjeplogs, Arvidsjaurs, Gällivare, Haparanda,
Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyns, Överkalix och
Övertorneå kommuner.

Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö,
Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns, Vännäs och Åsele
kommuner.

Jämtlands län: Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda,
Strömsunds och Åre kommuner.

Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner.

Gävleborgs län: Ljusdals kommun.

Dalarnas län: Malung-Sälens, Vansbro och Älvdalens kommuner.

Värmlands län: Torsby kommun.
Förordning (2007:1391).

Bilaga 2 är inte med här. Bilagan senast ändrad genom lag
(2014:1502).

Bilaga 3 Har upphävts genom lag (2009:1468).