Lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

SFS nr
2006:228
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2006-03-30
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1503

Inledande bestämmelser

1 § Fordonsskatt ska betalas till staten enligt denna lag för
sådana bilar som avses i 3 §.

För övriga fordon finns bestämmelser om skatt på fordon i
vägtrafikskattelagen (2006:227). Lag (2009:1471).

2 § Vid tillämpningen av denna lag gäller 1 kap. 2–5, 6 a–8 §§
samt 2 kap. 3 § vägtrafikskattelagen (2006:227). För
personbilar klass I gäller även 2 kap. 11 §
vägtrafikskattelagen.

Med skattevikt avses tjänstevikten för personbilar klass I
samt totalvikten för personbilar klass II, lätta bussar och
lätta lastbilar. Lag (2013:966).

Skatteplikt

3 § Följande fordon är, om annat inte följer av 4 §,
skattepliktiga om de är eller bör vara registrerade i
vägtrafikregistret och inte är avställda eller endast
tillfälligt registrerade, nämligen

1. personbilar klass I som

a) enligt uppgift i vägtrafikregistret är av fordonsår 2005
eller tidigare, och

b) inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid
enligt bilaga 1 till den upphävda lagen (2001:1080) om
motorfordons avgasrening och motorbränslen, samt

2. personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som
blivit skattepliktiga för första gången före utgången av år
2010. Lag (2011:479).

Undantag från skatteplikt

4 § Veteranfordon som avses i 2 kap. 2 § första stycket 2
vägtrafikskattelagen (2006:227) är inte skattepliktiga.

Skattskyldighet

5 § Skattskyldig för ett visst fordon är den som anses som
ägare av fordonet enligt 2 kap. 4 § andra stycket
vägtrafikskattelagen (2006:227).

Skattens storlek

6 § Fordonsskatten skall betalas för ett skatteår eller, om
skatten för ett fordon överstiger 3 600 kronor för ett helt år,
för en skatteperiod.

Fordonsskattens storlek för ett skatteår framgår av bilagan
till denna lag. För en skatteperiod är skatten en tredjedel av
skatten för ett helt år.

När det gäller skattens storlek för en del av ett skatteår
eller en skatteperiod samt för de fall när ett fordons
beskaffenhet eller användning ändras tilllämpas bestämmelserna
i 2 kap. 13 och 14 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227).

Nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt

7 § I fråga om nedsättning av eller befrielse från
fordonsskatt gäller bestämmelserna i 2 kap. 20-22 §§
vägtrafikskattelagen (2006:227). Lag (2009:1472).

Övriga bestämmelser

8 § I fråga om fordonsskatt enligt denna lag gäller
bestämmelserna i vägtrafikskattelagen (2006:227) om

1. beskattningsbeslut i 4 kap.,

2. betalning av vägtrafikskatt i 5 kap.,

3. effekter av att skatt inte har betalats i 6 kap.,

4. överklagande i 7 kap., samt

5. avrundning, avräkning och verkställighet i 8 kap.

Övergångsbestämmelser

2006:228

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.

2. Fordonsskatt som avser tid före utgången av april 2006
skall, med avseende på skatteplikten och skattens storlek,
beräknas enligt fordonsskattelagen (1988:327).

3. Om fordonsskatt på grund av denna lag skall tas ut med ett
annat belopp än tidigare och fordonsskatt har beslutats för tid
efter ikraftträdandet enligt fordonsskattelagen, behöver inte
tillkommande belopp betalas in om det understiger 200 kronor.
Överskjutande belopp skall inte återbetalas om det understiger
100 kronor.

4. Bestämmelserna i 14 a och 14 c §§ fordonsskattelagen gäller
fortfarande beträffande sådana fordon som vid ikraftträdandet
omfattas av bestämmelserna.

5. Brukandeförbud som har inträtt med stöd av 64 §
fordonsskattelagen skall gälla som användningsförbud enligt 6
kap. 1 § vägtrafikskattelagen (2006:227).

6. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till
en bestämmelse som har ersatts med en bestämmelse i denna lag,
tillämpas i stället den nya bestämmelsen.

2009:1472

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Bestämmelserna i 7 § första och andra styckena gäller
fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före
ikraftträdandet.

2011:479

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

2. Äldre bestämmelser gäller för fordonsskatt som avser tid
före den 1 juni 2011.

2013:966

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som
avser tid före den 1 januari 2014.

2014:1503

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för fordonsskatt som
avser tid före den 1 januari 2015.

Bilaga

Fordonsskatt

Fordonsslag Skattevikt, Skatt,
kilogram kronor

grund- tilläggsbelopp
belopp för varje helt
hundratal
kilogram över
den lägsta
vikten i klassen

A Personbilar klass I

1. Personbilar klass I
som inte kan drivas
med dieselolja 0– 900 913 0

901– 1 129 214

2. Personbilar klass I
som kan drivas med
dieselolja 0– 900 2 298 0

901– 2 863 564

B Lätta bussar

1. Lätta bussar som
inte kan drivas med
dieselolja 0–1 300 889 0

1 301–1 600 1 098 187

1 601–3 000 1 660 147

3 001–3 500 3 713 0

2. Lätta bussar som
kan drivas med
dieselolja 0–1 300 2 496 0

1 301–1 600 2 665 66

1 601–3 000 2 863 198

3 001–3 500 5 642 0

C Lätta lastbilar
och personbilar
klass II

1. Lätta lastbilar
och personbilar
klass II som inte
kan drivas med
dieselolja 0–1 300 889 0

1 301–1 600 1 098 187

1 601–3 000 1 660 147

3 001– 3 713 0

2. Lätta lastbilar
och personbilar
klass II som kan
drivas med
dieselolja 0–1 300 2 496 0

1 301–1 600 2 665 66

1 601–3 000 2 863 198

3 001–0 000 5 642 0
Lag (2014:1503).