Lag (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet

SFS nr
2006:24
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2006-02-02

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller teknisk drift av nationella toppdomäner
för Sverige på Internet samt tilldelning och registrering av
domännamn under dessa toppdomäner.

Definitioner

2 § I denna lag avses med

domännamnssystemet: det internationella hierarkiska system som
för befordringsändamål på Internet används för att tilldela
domännamn,

domän: nivå i domännamnssystemet och del av domännamn,

domännamn: unikt namn sammansatt av domäner, där en i
domännamnssystemet lägre placerad domän står före en domän som
är högre placerad i systemet,

toppdomän: den domän som återfinns sist i ett domännamn,

nationell toppdomän: toppdomän som betecknar en nation eller en
region,

administration: teknisk drift av en toppdomän samt tilldelning
och registrering av domännamn under denna,

domänadministratör: den som ansvarar för administration av en
nationell toppdomän för Sverige,

namnserver: dator i ett elektroniskt kommunikationsnät som
programmerats så att den lagrar och distribuerar information om
domännamn samt tar emot och svarar på frågor om domännamn.

Förhållandet till personuppgiftslagen

3 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid
behandling av personuppgifter i administrationen av en
nationell toppdomän för Sverige, om inte annat följer av denna
lag.

Bestämmelserna i personuppgiftslagen om rättelse och skadestånd
gäller även vid behandling av personuppgifter enligt denna lag
eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Anmälan

4 § En domänadministratör skall anmäla sin verksamhet till den
myndighet som regeringen bestämmer (tillsynsmyndigheten).
Domänadministratören skall också till tillsynsmyndigheten
anmäla om administrationen helt eller delvis uppdras åt annan.

Teknisk drift

5 § En domänadministratör skall bedriva verksamheten på ett
säkert och effektivt sätt i allmänhetens intresse.
Domänadministratören skall

1. lagra tilldelade domännamn och andra uppgifter som är
nödvändiga för att stödja den del av domännamnssystemet som
toppdomänen omfattar i en databas,

2. distribuera uppgifterna till namnservrarna för toppdomänen
och se till att informationen i dessa är korrekt och lätt
tillgänglig,

3. säkerställa en fungerande trafik mellan namnservrarna och
Internet,

4. upprätthålla ett effektivt skydd av uppgifterna i
toppdomänen,

5. ha personal med tillräcklig kompetens och erfarenhet för
verksamheten, samt

6. ha sådana rutiner för verksamheten som uppfyller erkända
standarder.

Register

6 § En domänadministratör skall föra ett register över
tilldelade domännamn under toppdomänen och löpande upprätta
säkerhetskopior av registeruppgifterna.

Registret skall innehålla

1. domännamnet,

2. namnet på domännamnsinnehavaren och dennes postadress,
telefonnummer och adress för elektronisk post,

3. namnet på den som tekniskt administrerar domännamnet och
dennes postadress, telefonnummer och adress för elektronisk
post,

4. uppgifter om de namnservrar som är knutna till domännamnet,
samt

5. övrig teknisk information som behövs för att administrera
domännamnet.

Uppgifterna i registret skall kunna hämtas utan avgift via
Internet.

Personuppgifter får dock göras tillgängliga på detta sätt
endast om den registrerade har samtyckt till det.

Domänadministratören är personuppgiftsansvarig för behandling
av personuppgifter i registret.

Tilldelning av domännamn

7 § En domänadministratör skall fastställa och ge offentlighet
åt sina regler för tilldelning, registrering, avregistrering
och överföring av domännamn under toppdomänen. Reglerna skall
utformas så att förfarandet är öppet och icke-diskriminerande,
med särskilt beaktande av

1. skyddet för den personliga integriteten,

2. användarnas intressen och andra allmänna intressen, samt

3. utvecklingen inom Internetområdet.

Domänadministratören skall tillhandahålla ett effektivt
förfarande för lösning av tvister om tilldelning av domännamn.

Överföring av uppgifter

8 § En domänadministratör skall se till att uppgifterna i den
databas som anges i 5 § 1 och det register som anges i 6 §
överförs till tillsynsmyndigheten.

Bemyndigande

9 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. på vilket sätt skyldigheter enligt 5 § skall fullgöras,

2. register och säkerhetskopior enligt 6 §, samt

3. överföring enligt 8 §.

Tillsyn

10 § Tillsynsmyndigheten skall ha tillsyn över efterlevnaden av
lagen och av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

11 § En domänadministratör skall på tillsynsmyndighetens
begäran lämna den information och bereda den tillgång till
utrustning och annat som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten har rätt att när det behövs för tillsynen
få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock
inte bostäder, där verksamhet som omfattas av denna lag
bedrivs.

12 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som
behövs för efterlevnaden av denna lag eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen.

Beslut om föreläggande får förenas med vite.

13 § Tillsynsmyndigheten har rätt att få verkställighet hos
kronofogdemyndigheten av beslut som avser åtgärder enligt denna
lag. Därvid gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om sådan
verkställighet som avses i 16 kap. 10 § den balken.

Verksamhet i krig

14 § Är Sverige i krig eller krigsfara eller råder det sådana
utomordentliga förhållanden som är föranledda av att det är
krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige har varit i
krig eller krigsfara, får regeringen meddela de föreskrifter om
administrationen av en nationell toppdomän för Sverige som
behövs med hänsyn till landets försvar eller säkerhet i övrigt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om den fredstida planeringen för
totalförsvarets behov av adressering med användande av
domännamnssystemet under sådana förhållanden som anges i första
stycket.

Överklagande

15 § Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

16 § Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen gäller omedelbart, om inte något
annat anges i beslutet.