Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt

SFS nr
2006:260
Departement/myndighet
Finansdepartementet UR
Utfärdad
2006-04-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1296

1 § I 10 kap. 2 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
och 10 kap. 3 § lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster finns
bestämmelser om vilka krav som får ställas på en leverantör
vid en offentlig upphandling.

I 6 kap. 13 § och 15 kap. 2 § lagen om offentlig upphandling
och 6 kap. 14 § och 15 kap. 2 § lagen om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster finns
bestämmelser om särskilda kontraktsvillkor.
Förordning (2010:634).

2 § I denna förordning finns bestämmelser om vissa särskilda
kontraktsvillkor för fullgörande av kontrakt enligt 6 kap.
13 § och 15 kap. 2 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
eller 6 kap. 14 § och 15 kap. 2 § lagen (2007:1092) om
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och
posttjänster.

Syftet med förordningen är att öka medvetenheten om och
efterlevnaden av diskrimineringslagen (2008:567).
Förordning (2010:634).

3 § Förordningen gäller för de statliga myndigheter som anges i
bilagan till förordningen.

4 § I kontrakt som tilldelas en leverantör av en tjänst eller
byggentreprenad i Sverige enligt lagen (2007:1091) om offentlig
upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster ska
myndigheten ställa upp villkor som ska ha till ändamål att
motverka diskriminering hos leverantören, om kontraktet

1. har en löptid på åtta månader eller längre och

2. har ett beräknat värde på minst 750 000 kr.

Första stycket gäller inte kontrakt vid upphandling av tjänster
eller byggentreprenader som avses i 1 kap. 2 § andra stycket 3
och 4 lagen om offentlig upphandling eller 1 kap. 2 § andra
stycket 3 lagen om upphandling inom områdena vatten, energi,
transporter och posttjänster.

En upphandling får inte delas upp i syfte att löptid eller
beräknat värde ska underskridas. Förordning (2007:1101).

5 § Villkor som anges i 4 § skall utformas på ett sätt som gör
det möjligt för myndigheten att kontrollera att de uppfylls. De
skall, om det är lämpligt, omfatta underleverantörer.

Myndigheten skall förena villkoren med någon sanktion.

6 § En myndighet skall under avtalstiden kontrollera att
leverantören uppfyller villkor enligt 4 §. Uppföljning skall
göras minst en gång per år eller, vid kortare avtal än ett år,
minst en gång under avtalstiden.

Bilaga

Arbetsförmedlingen

Domstolsverket

Ekonomistyrningsverket

Fortifikationsverket

Försvarets materielverk

Försvarsmakten

Försäkringskassan

Göteborgs universitet

Kammarkollegiet

Karolinska institutet

Kriminalvården

Kungl. Tekniska Högskolan

Lantmäteriet

Luftfartsverket

Lunds universitet

Migrationsverket

Naturvårdsverket

Polismyndigheten

Regeringskansliet

Riksgäldskontoret

Sjöfartsverket

Skatteverket

Statens fastighetsverk

Statskontoret

Sveriges lantbruksuniversitet

Trafikverket

Umeå universitet

Uppsala universitet
Förordning (2014:1296).