Lag (2006:294) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2006 och 2007

SFS nr
2006:294
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2006-05-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1352
Upphävd
2007-01-01

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om särskild beräkning av

1. arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen
(2000:980),

2. löneavgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
och

3. löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på
vissa förvärvsinkomster.

I fråga om särskild beräkning enligt denna lag gäller vad som
föreskrivs i kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 av den 12
januari 2001 om tilllämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-
fördraget på stöd av mindre betydelse.

2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma
betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen
(1999:1229) och socialavgiftslagen (2000:980).

3 § Bestämmelserna i denna lag tillämpas på avgiftspliktig
ersättning enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) som en
arbetsgivare ger ut till en person som har anställts i en
näringsverksamhet efter den 31 december 2005 under
förutsättning att

1. arbetsgivaren sedan den 1 juli 2005 och fram till dess att
anställningen påbörjas uppfyller villkoren för enmansföretag
enligt 5 §, eller

2. om verksamheten är påbörjad efter den 1 juli 2005, att
arbetsgivaren sedan verksamheten påbörjades och fram till dess
anställningen påbörjas uppfyller villkoren för enmansföretag
enligt 5 §.

4 § Bestämmelserna i denna lag skall inte tillämpas på

– sådan fiskeri- eller jordbruksverksamhet som avser produkter
som anges i bilaga 1 till fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen, eller

– transportverksamhet.

5 § Med ett enmansföretag avses

1. en fysisk person som bedriver aktiv näringsverksamhet och
som inte är skyldig att betala arbetsgivaravgifter på
ersättning till arbetstagare enligt socialavgiftslagen
(2000:980) eller löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

2. ett handelsbolag med högst två delägare vilket bedriver
aktiv näringsverksamhet och som inte är skyldigt att betala
arbetsgivaravgifter på ersättning till arbetstagare enligt
socialavgiftslagen eller löneskatt enligt lagen om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster, eller

3. ett aktiebolag som

a) inte är skyldigt att betala arbetsgivaravgifter enligt
socialavgiftslagen eller löneskatt på ersättning till
arbetstagare enligt lagen om särskild löneskatt på vissa
förvärvsinkomster, eller

b) har en sådan skyldighet som avses i a som avser ersättning
till endast en person som äger andelar i aktiebolaget eller är
närstående till en sådan person.

Ett företag som bedriver verksamhet utomlands är ett
enmansföretag om det uppfyller villkoren i första stycket och
inte i den utländska verksamheten har utgett ersättning som
skulle ha medfört en skyldighet att betala arbetsgivaravgift
eller särskild löneskatt, om ersättningen utgetts för arbete i
Sverige.

Vid bedömningen av om sådan avgiftsskyldighet som avses i
första stycket föreligger skall bortses från sådana
ersättningar till en och samma person som under de tidsperioder
som avses i 3 § 1 eller 2 sammanlagt uppgår till högst 5 000
kronor.

6 § På ersättning som utges till den som först anställs i ett
enmansföretag skall under längst tolv kalendermånader i följd
ingen annan avgift eller löneskatt betalas än
ålderspensionsavgiften enligt socialavgiftslagen (2000:980), om
annat inte följer av 7 eller 8 §.

Vad som sägs i första stycket gäller endast till den del den
avgiftspliktiga ersättningen till den anställde uppgår till
högst 25 000 kronor per kalendermånad.

7 § Bestämmelserna i 6 § gäller inte om anställningen avser en
person som sedan den 1 juli 2005

1. är eller har varit anställd i en annan näringsverksamhet som
bedrivs eller har bedrivits, direkt eller indirekt, av samma
arbetsgivare eller någon närstående till arbetsgivaren, eller

2. är delägare eller företagsledare i enmansföretaget enligt
bestämmelserna i 56 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229)
eller närstående till en sådan person.

8 § Bestämmelserna i 6 § gäller endast om anställningsavtalet
avser en anställning på minst tre månader i följd och omfattar
en arbetstid på minst 20 timmar per vecka.

9 § Om flera avgiftsskyldiga ingår i en koncern, skall de vid
tillämpningen av bestämmelserna i denna lag ses som en enda
arbetsgivare.

10 § I stället för vad som föreskrivs om beräkning av särskilt
avdrag i 2 kap. 28 § socialavgiftslagen (2000:980) och om
utvidgat särskilt avdrag i lagen (2001:1170) om utvidgning av
de särskilda avdragen enligt socialavgiftslagen (2000:980)
gäller att ersättning som är föremål för särskild beräkning
enligt 6 § inte får ingå i underlaget för sådana avdrag.

Övergångsbestämmelser

2006:294

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2006 och tillämpas i fråga
om arbetsgivaravgift, allmän löneavgift och särskild löneskatt
på ersättningar som utgetts från och med den 1 juni 2006 till
och med den 31 december 2007.

2006:1352

Den upphävda lagen skall tillämpas i fråga om
arbetsgivaravgift, allmän löneavgift och särskild löneskatt på
ersättning som utgetts till och med den 31 december 2006.