Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut

SFS nr
2006:304
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2006-05-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1506

1 § En enskild får ansöka om rättsprövning av sådana beslut av
regeringen som innefattar en prövning av den enskildes civila
rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel
6.1 i den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

2 § En miljöorganisation som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken
får ansöka om rättsprövning av sådana tillståndsbeslut av
regeringen som omfattas av artikel 9.2 i konventionen den 25
juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande
i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i
miljöfrågor.

2 a § En EES-medborgare eller en sådan familjemedlem till en
EES-medborgare som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen
(2005:716) som har utvisats av regeringen enligt lagen
(1991:572) om särskild utlänningskontroll får ansöka om
rättsprövning av beslutet. Lag (2009:1539).

3 § Högsta förvaltningsdomstolen prövar ansökningar om
rättsprövning. Lag (2010:1506).

4 § En ansökan om rättsprövning enligt 1 eller 2 § ska ha
kommit in till Högsta förvaltningsdomstolen senast tre månader
från dagen för beslutet.

En ansökan om rättsprövning enligt 2 a § ska ha kommit in till
Högsta förvaltningsdomstolen senast tre veckor från dagen för
beslutet.

Det ska framgå av ansökan vilken rättsregel sökanden anser att
beslutet strider mot och vilka omständigheter som åberopas till
stöd för detta. Lag (2010:1506).

5 § Regeringens beslut gäller även om det har gjorts en ansökan
om rättsprövning. Högsta förvaltningsdomstolen får dock
bestämma att beslutet tills vidare inte ska gälla.
Lag (2010:1506).

6 § I ett mål om rättsprövning enligt 1 § ska Högsta
förvaltningsdomstolen hålla muntlig förhandling, om sökanden
begär det och det inte är uppenbart obehövligt.
Lag (2010:1506).

7 § Om Högsta förvaltningsdomstolen finner att regeringens
beslut strider mot någon rättsregel på det sätt som sökanden
har angett eller som klart framgår av omständigheterna, ska
beslutet upphävas. Detta gäller dock inte om det är uppenbart
att felet saknar betydelse för avgörandet. Högsta
förvaltningsdomstolen ska, om det behövs, återförvisa ärendet
till regeringen.

Om regeringens beslut inte upphävs, står det fast.
Lag (2010:1506).

8 § Har upphävts genom lag (2009:347).

Övergångsbestämmelser

2006:304

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006, då lagen
(1988:205) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut skall
upphöra att gälla.

2. Den upphävda lagen skall dock alltjämt gälla beträffande en
ansökan om rättsprövning av ett beslut som meddelats före
ikraftträdandet om ansökan kunde ha prövats enligt den upphävda
lagen samt beträffande ett överklagande av ett avgörande av en
kammarrätt som meddelats enligt den upphävda lagen.