Riksbankens föreskrifter (2006:31) om sedlar på femtio kronor

SFS nr
2006:31
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2006-01-20

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 §
lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att sedlar på femtio
kronor i den version som utges från och med den 15 mars 2006
skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

Storlek

Sedeln är 120 mm lång och 77 mm bred.

Tryck

Sedelns framsida

Sedelns porträtt föreställer Jenny Lind och är tecknat efter en
tysk litografi från ca 1845. Hennes namn och levnadsår, JENNY
LIND 1820-1887, är angivna nertill under porträttet. Till höger
om porträttet finns Carl Fredrik Adelcrantz ritning över den
gamla Stockholms Operan som revs 1892. Där framträdde Jenny
Lind för sista gången i Sverige 1848. Till vänster om
porträttet visas några notrader ur Vincenzo Bellinis “Norma”,
en av Jenny Linds största succéer.

Längst till höger på sedeln löper en mikrotext lodrätt upp
utefter Adelcrantz ritning. Texten är av Arnold Schönberg och
lyder: “Musik överbringar ett profetiskt budskap, vilket
uppenbarar en högre livsform som mänskligheten utvecklar sig i
riktning mot. Och det är på grund av detta budskap som musik
appellerar till människor av alla raser och nationaliteter.”

Valörsiffran 50 är placerad i sedelns övre vänstra och nedre
högra hörn. Texten FEMTIO KRONOR återfinns längs sedelns övre
kant. Ett mönster till vänster på sedelns framsida bildar
tillsammans med ett motsvarande mönster på sedelns baksida
valörbeteckningen 50 när sedeln hålls mot ljuset
(genomsiktsbild).

Texten SVERIGES RIKSBANK återfinns under valörsiffran i övre
vänstra hörnet.

Sedelns nummer är angivet nertill till vänster på sedeln.

Porträtt, valörer, valörtext och vinjetten är tryckta med en
mörk grågrön färg.

Bakgrunden är tryckt i huvudsak i guldockra och rosa färger.
Bakgrundsmönstret är uppbyggt i antiscanningmönster,
guillochemönster och en duplex. I de vita vågräta banden finns
en offsetmikrotext SVERIGES RIKSBANK.

Notraderna är tryckta i violett fluorescerande (i rött) färg.

På sedelns vänstra sida finns en metalliserad folie (folieband)
som beroende på vinkel reflekterar valören 50 eller en ros.

Sedelns baksida

Baksidans huvudmotiv är en bild som visar en silverbasharpa,
dess tonförråd samt en del ur ett partitur av Sven-David
Sandström: “Bilder för slagverk och orkester”. Detta visas mot
en stiliserad bakgrund som utgörs av en svensk landskapsbild.
Denna landskapsbild är uppbyggd av guillochemönster.

Valörsiffran 50 återfinns i sedelns övre vänstra samt övre
högra hörn. Texten 50 KRONOR finns i sedelns nedre kant.

Två stycken namnteckningar i faksimile finns i högra kanten,
placerade längs kortsidan.

Baksidan är tryckt i en mörk grågrön färg samt i huvudsak i
guldockra nyanser.

Ett halvtransparent stråk som skiftar färg från transparent
till guld finns inlagt mitt på sedeln vari valören 50 samt en
bild av en krona framträder.

Papper

Pappersfärgen är benvit. I vänstra delen av sedeln syns i
genomsikt ett vattenmärke föreställande Jenny Lind. Valören 50
återfinns också i vattenmärket.

I papperet finns en lodrät löpande säkerhetstråd inlagd. Denna
framträder i genomfallande ljus som en mörk linje med texten 50
KRONOR.