Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler

SFS nr
2006:323
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-05-11
Ändring införd
t.o.m. 2012:950

Inledande bestämmelse

1 § I denna lag finns bestämmelser om verksamhet med utbyte av
sprutor och kanyler (sprututbytesverksamhet) i syfte att
förebygga spridning av hivinfektion och andra blodburna
infektioner bland personer som missbrukar narkotika.

Sprututbytesverksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att
den enskilde kan motiveras för vård och behandling.

Vad som i lagen sägs om landsting gäller också kommuner som
inte ingår i ett landsting.

Tillstånd att bedriva verksamhet med utbyte av sprutor och
kanyler

2 § Sprututbytesverksamhet får bedrivas endast av landsting
inom ramen för dess hälso- och sjukvård och sedan Inspektionen
för vård och omsorg har gett tillstånd till verksamheten.

Tillstånd får ges endast om den eller de kommuner där
verksamheten ska bedrivas har biträtt ansökan.
Lag (2012:950).

3 § Innan en ansökan om tillstånd ges in, skall samråd ske
mellan landstinget och samtliga kommuner inom landstinget.

I ansökan skall landstinget redovisa hur behovet av avgiftning
och vård av missbrukare kommer att tillgodoses.

4 § Inspektionen för vård och omsorg får ge tillstånd till
sprututbytesverksamhet för högst två år åt gången. Har en ny
ansökan getts in innan tiden för gällande tillstånd har löpt
ut, får verksamheten fortsätta i avvaktan på inspektionens
beslut. Lag (2012:950).

5 § Inspektionen för vård och omsorg får besluta att återkalla
ett tillstånd till sprututbytesverksamhet om det förekommer
missförhållanden i verksamheten. Lag (2012:950).

Villkor för utbyte av sprutor och kanyler

6 § En spruta eller en kanyl får lämnas ut av landstinget
endast om en begagnad spruta eller kanyl samtidigt lämnas in.
Utlämnande får dock ske om det finns särskilda skäl till varför
motsvarande begagnade sprutor och kanyler inte kan lämnas in.

Sprutor och kanyler som lämnas ut skall vara märkta på ett
sådant sätt att det går att fastställa ursprunget.

Sprutor eller kanyler får lämnas ut endast till den som har
fyllt 20 år. Utlämnande får ske endast vid personligt besök.

Endast personer som kan anses bosatta i ett landsting som har
beviljats tillstånd får delta i sprututbytesverksamhet i det
landstinget.

Överklagandeförbud

7 § Beslut enligt denna lag får inte överklagas.

Bemyndigande

8 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får
meddela sådana ytterligare föreskrifter om
sprututbytesverksamheten som behövs till skydd för enskilda.

Övergångsbestämmelser

2006:323

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

2. Ett landsting som vid ikraftträdandet bedriver
sprututbytesverksamhet får, under förutsättning att landstinget
före utgången av år 2006 gör en ansökan om tillstånd enligt
2 §, fortsätta verksamheten i avvaktan på Socialstyrelsens
beslut.