Lag (2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel och förnybar el

SFS nr
2006:329
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2006-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:601
Upphävd
2010-12-01

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om att den som producerar
el med användning av förnybara energikällor eller högeffektiv
kraftvärme skall ha rätt att från en myndighet få ett dokument
som visar det.

2 § I denna lag avses med

biomassa: den biologiskt nedbrytbara fraktionen av

– produkter, avfall eller rester av vegetabiliska eller
animaliska ämnen från jordbruk,

– produkter, avfall eller rester från skogsbruk eller från
industrier som står jordbruket eller skogsbruket nära, och

– industriavfall eller kommunalt avfall,

biobränsle: deponigas, gas från en avloppsreningsanläggning,
biogas eller bränsle som har framställts ur biomassa,

förnybar energikälla: vindkraft, solenergi, geotermisk energi,
vågenergi, vattenkraft eller biobränsle,

kraftvärme: samtidig framställning av dels el eller mekanisk
energi, dels värme,

högeffektiv kraftvärme: kraftvärme som ger en bränslebesparing
om minst tio procent jämfört med separat framställning av el
och värme enligt fastställda referensvärden,

producent av förnybar el: den som i en elproduktionsanläggning
producerar el helt eller delvis med användning av en eller
flera förnybara energikällor,

producent av högeffektiv kraftvärmeel: den som i en
elproduktionsanläggning producerar el med användning av
högeffektiv kraftvärme,

ursprungsgaranti för förnybar el: ett dokument som är utfärdat
av en myndighet och där det anges att en viss mängd förnybar el
har producerats,

ursprungsgaranti för högeffektiv kraftvärmeel: ett dokument som
är utfärdat av en myndighet och där det anges att en viss mängd
högeffektiv kraftvärmeel har producerats,

garantimyndigheten: den myndighet som utfärdar sådana
ursprungsgarantier som avses i denna lag,

tillsynsmyndigheten: den myndighet som utövar tillsyn enligt
denna lag.

3 § Om en producent av förnybar el begär det, skall
garantimyndigheten utfärda en eller flera ursprungsgarantier
för förnybar el.

Om elen har producerats med användning av vindkraft, solenergi,
geotermisk energi eller vågenergi får en ursprungsgaranti för
förnybar el utfärdas bara om elproduktionsanläggningen är
godkänd enligt 2 kap. 5 § andra stycket lagen (2003:113) om
elcertifikat.

Om elen har producerats med användning av både förnybara
energikällor och andra energikällor, får en ursprungsgaranti
för förnybar el utfärdas bara för den andel av elen som har
producerats med användning av förnybara energikällor.

4 § Om en producent av högeffektiv kraftvärmeel begär det,
skall garantimyndigheten utfärda en eller flera
ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel.

Om elen har producerats med användning av både högeffektiv
kraftvärme och på annat sätt, får en ursprungsgaranti för
högeffektiv kraftvärmeel utfärdas bara för den andel av elen
som har producerats med användning av högeffektiv kraftvärme.

5 § En ursprungsgaranti får utfärdas bara för el som har
producerats efter det att producenten har anmält sin avsikt att
begära en eller flera ursprungsgarantier för den el som
produceras i anläggningen. En sådan anmälan skall göras till
tillsynsmyndigheten.

Första stycket gäller inte förnybar el som har producerats i en
anläggning som är godkänd enligt 2 kap. 5 § andra stycket lagen
(2003:113) om elcertifikat.

6 § En ursprungsgaranti får utfärdas bara för el beträffande
vilken den mängd som matats in i elnät och dess fördelning över
tiden har mätts och rapporterats till garantimyndigheten.

Om en ursprungsgaranti skall avse en andel av den producerade
elen, får garantin utfärdas bara om den andelen har beräknats
och rapporterats till garantimyndigheten.

7 § En ursprungsgaranti enligt 4 § får utfärdas bara om
uppgifter om den kraftvärmeprocess som har använts för att
producera elen har rapporterats till garantimyndigheten.

8 § Producenten svarar för att garantimyndigheten får de
uppgifter som myndigheten enligt 3-7 §§ behöver för att kunna
utfärda en ursprungsgaranti.

9 § Tillsynsmyndigheten skall utöva tillsyn över att de
uppgifter som avses i 8 § överensstämmer med producentens
elproduktion.

Om tillsynsmyndigheten i sin tillsyn finner att uppgifterna
inte överensstämmer med producentens elproduktion, skall
tillsynsmyndigheten underrätta garantimyndigheten om det.

Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar
och ta del av de handlingar som behövs för tillsynen.

10 § När garantimyndigheten har fått en underrättelse enligt
9 § andra stycket får myndigheten inte utfärda ursprungsgarantier
för el som produceras i den anläggning som underrättelsen
avser.

Ursprungsgarantier får dock utfärdas om producenten efter
underrättelsen har lämnat nya uppgifter och tillsynsmyndigheten
meddelat att de nya uppgifterna överensstämmer med
elproduktionen.

11 § Regeringen får meddela föreskrifter om avgift för
utfärdande av en ursprungsgaranti enligt denna lag.

12 § En myndighets beslut enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid
överklagande till kammarrätten.

13 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om

1. bestämmande av den bränslebesparing som krävs för att
kraftvärme skall anses som högeffektiv,

2. ursprungsgarantiernas utformning och innehåll,

3. uppgifter som skall finnas med i en anmälan enligt 5 §,

4. beräkning, mätning och rapportering enligt 6 §,

5. rapportering enligt 7 §, och

6. vilka myndigheter som är garantimyndighet respektive
tillsynsmyndighet.

Övergångsbestämmelser

2006:329

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006, då lagen
(2003:437) om ursprungsgarantier avseende förnybar el skall
upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har
meddelats före den 1 juli 2006.

2010:601

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2010, då lagen
(2006:329) om ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel
och förnybar el ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda lagen gäller fortfarande för
ursprungsgarantier som har utfärdats före den 1 december 2010.