Förordning (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning

SFS nr
2006:344
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2006-05-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1171

Regeringen föreskriver följande.

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till
lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid
terrorismbekämpning.

2 § Rikspolischefen och chefen för Nationella operativa
avdelningen vid Polismyndigheten samt säkerhetspolischefen
och biträdande säkerhetspolischefen är för respektive
myndighets räkning behöriga att begära Försvarsmaktens stöd
enligt lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen
vid terrorismbekämpning.

En begäran om att Försvarsmakten ska lämna stöd till polisen
ska göras till Högkvarteret. Ett beslut om stöd ska fattas av
överbefälhavaren eller av den inom Högkvarteret som
överbefälhavaren har utsett till beslutsfattare.
Förordning (2014:1171).

3 § För att förbereda stöd till polisen får Försvarsmakten på
framställning av Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen
delta i övningar med respektive myndighet.
Förordning (2014:1171).

4 § Försvarsmakten skall ta ut avgifter för de merkostnader som
uppstår när stöd ges till polisen. Polisen och Försvarsmakten
skall stå för sina egna kostnader för utbildning och övning.

5 § Polismyndigheten får, i samråd med Säkerhetspolisen och
efter att ha hört Försvarsmakten, meddela föreskrifter om den
tjänsteställning och de kvalifikationer i övrigt som krävs
för att den som tillhör Försvarsmaktens personal ska ha de
befogenheter som en polisman har enligt polislagen (1984:387)
när han eller hon deltar i en stödinsats som sker med stöd av
lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid
terrorismbekämpning. Förordning (2014:1171).

6 § Polismyndigheten får, i samråd med Säkerhetspolisen och
efter att ha hört Försvarsmakten, meddela föreskrifter om
verkställigheten av lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd
till polisen vid terrorismbekämpning och om verkställigheten
av denna förordning. Förordning (2014:1171).