Förordning (2006:358) om genetisk integritet m.m.

SFS nr
2006:358
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-05-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:1153

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar
lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Termer och uttryck som används i lagen om genetisk integritet
m.m. har samma betydelse i förordningen.

2 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. genetiska undersökningar inom hälso- och sjukvården enligt 8
kap. 8 § 1 lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,

2. fosterdiagnostik och preimplantatorisk genetisk diagnostik
enligt 8 kap. 8 § 2 lagen (2006:351) om genetisk integritet
m.m.,

3. det antal befruktade ägg som skall återföras till kvinnan
vid befruktning utanför kroppen enligt 8 kap. 8 § 3 lagen om
genetisk integritet m.m.

Föreskrifter som anges i punkterna 1 och 2 skall beslutas efter
hörande av Statens medicinsk-etiska råd.

3 § Kravet på tillstånd av Socialstyrelsen till en genetisk
undersökning som utgör eller ingår som ett led i en allmän
hälsoundersökning gäller inte neonatala undersökningar avseende
fenylketonuri (PKU), galaktosemi, kongenital hypotyreos och
kongenital binjurebarkhyperplasi.

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
undantag från sådant tillstånd som avses i första stycket.

4 § Inspektionen för vård och omsorg får meddela föreskrifter
om ansökningsförfarandet för tillstånd enligt 6 kap 2 § och 7
kap. 4 § lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av lagen om genetisk integritet m.m.
Förordning (2013:1153).