Lag (2006:378) om lägenhetsregister

SFS nr
2006:378
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2006-05-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:847

Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns bestämmelser om register över
bostadslägenheter (lägenhetsregister).

2 § Den statliga lantmäterimyndigheten ska för de ändamål som
anges i 5 § föra ett lägenhetsregister.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid behandling av
personuppgifter i lägenhetsregistret, om inte annat följer av
denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av
denna lag eller annars av 2 § personuppgiftslagen.
Lag (2008:539).

Definitioner

3 § Om inget annat anges har termer och uttryck som används i
denna lag samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen
(2000:224) om fastighetsregister och fastighetstaxeringslagen
(1979:1152).

Med bostadslägenhet avses en sådan lägenhet som är avsedd att
helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad.

Med entré avses en ingång till byggnaden där bostadslägenheten
är belägen.

Med belägenhetsadress avses en adress som entydigt anger läget
för en bestämd plats.

Vad som föreskrivs om fastighetsägare i denna lag gäller, om
tomträtt har upplåtits i en fastighet, tomträttshavaren och, om
det på en fastighet finns en byggnad som inte hör till
fastigheten, ägaren av byggnaden.

Personuppgiftsansvar

4 § Den statliga lantmäterimyndigheten är
personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen (1998:204)
för lägenhetsregistret. Lag (2008:539).

Registerändamål

5 § Uppgifter i lägenhetsregistret får behandlas för

1. folkbokföring,

2. framställning av statistik,

3. forskning,

4. planering, uppföljning och utvärdering av bostadsbestånd och
byggande.

Registerinnehåll

6 § Lägenhetsregistret får innehålla

1. för bostadslägenhet uppgifter om

a) lägenhetsnummer,

b) antal rum,

c) kökstyp,

d) bostadsarea, och

e) lägenhetskategori,

2. för entré uppgifter om

a) belägenhetsadress, och

b) postnummer och postort,

3. för byggnad uppgifter om

a) byggnadsnummer,

b) byggnadstyp,

c) byggnadskategori,

d) nybyggnadsår,

e) ombyggnads- eller tillbyggnadsår,

f) värdeår, och

g) typ av taxeringsenhet,

4. för fastighet uppgifter om

a) fastighetsbeteckning,

b) län, och

c) fastighetsägarens juridiska form.

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om innehållet i
lägenhetsregistret.

8 § Uppgifter i lägenhetsregistret får hämtas från
fastighetsregistret och från fastighetsägare.

Bestämmelser om fastighetsregistret finns i lagen (2000:224) om
fastighetsregister.

9 § Behörighet att föra in, ändra och ta bort uppgifter i
lägenhetsregistret har

1. kommunen, när det gäller uppgifter enligt 6 § 1 och 3 b-e,
och

2. den statliga lantmäterimyndigheten. Lag (2008:539).

Kommunens skyldigheter

Belägenhetsadress

10 § För varje entré skall kommunen fastställa en
belägenhetsadress.

Lägenhetsnummer

11 § Om det finns mer än en bostadslägenhet med samma
belägenhetsadress, skall kommunen fastställa ett
lägenhetsnummer för varje lägenhet.

Fastighetsägaren skall omgående underrättas om beslut som avser
lägenhetsnummer.

12 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om utformningen av
lägenhetsnumret.

Registreringsåtgärder

13 § Kommunen skall för varje bostadslägenhet i kommunen
löpande registrera ändringar och kompletteringar av de
uppgifter som avses i 6 § 1 och 3 b-e.

Fastighetsägarens skyldigheter

14 § Fastighetsägaren ska lämna sådana uppgifter till kommunen
som föranleder ändringar eller kompletteringar av
lägenhetsregistret och som avses i

1. 6 § 1 d samt 3 b-e när det gäller bostadslägenhet i ett
småhus, och

2. 6 § 1 b-e samt 3 b-e när det gäller övriga
bostadslägenheter.

Om lägenhetsnummer ska fastställas för bostadslägenheten, ska
fastighetsägaren också lämna förslag till sådant nummer i
enlighet med föreskrifter som avses i 12 §. Lag (2008:966).

15 § Uppgifter enligt 14 § skall lämnas enligt formulär som
fastställs av kommunen.

Uppgifterna skall lämnas senast en månad efter det att den
förändring har skett som föranleder ändringen eller
kompletteringen av lägenhetsregistret.

16 § När fastighetsägaren har fått del av ett beslut om
fastställda lägenhetsnummer, skall fastighetsägaren inom en
månad skriftligen informera de boende om beslutet samt inom tre
månader anslå lägenhetsnumren på väl synlig plats i byggnaden.

Utlämnande av uppgifter

Direktåtkomst

17 § Direktåtkomst till lägenhetsregistret är tillåten endast i
den utsträckning som anges i lag eller förordning.

18 § En kommun får ha direktåtkomst till sådana uppgifter i
lägenhetsregistret som avser bostadslägenheter som har
belägenhetsadress i kommunen.

Samkörning

19 § Den statliga lantmäterimyndigheten och den som får ha
direktåtkomst till lägenhetsregistret får samköra uppgifter i
registret med uppgifter om namn och personnummer endast om
regeringen har meddelat föreskrifter om det. Lag (2008:539).

Automatiserad behandling

20 § Uppgifter i lägenhetsregistret får lämnas ut på medium för
automatiserad behandling endast om regeringen meddelar
föreskrifter om det.

Uppgifter får lämnas ut endast för de ändamål som anges i 5 §.

Avgifter

21 § Användningen av lägenhetsregistret får vara avgiftsbelagd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter.

Tvångsmedel

22 § Kommunen får förelägga en fastighetsägare som inte fullgör
sina skyldigheter enligt 14 eller 16 § att fullgöra dessa.

23 § Om det finns anledning att anta att ett föreläggande
enligt 22 § inte följs, får det förenas med vite.

Vid prövning av en ansökan om utdömande av vite får även vitets
lämplighet bedömas.

Rättelse och skadestånd

24 § Om personuppgifter behandlas i strid med denna lag eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, tillämpas
bestämmelserna om rättelse och skadestånd i personuppgiftslagen
(1998:204).

Överklagande

25 § Beslut enligt 10 §, 11 § första stycket, 22 § och 23 §
första stycket får inte överklagas. Övriga beslut enligt denna
lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2006:378

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. Genom lagen
upphävs lagen (1995:1537) om lägenhetsregister.

2. Den statliga lantmäterimyndigheten ansvarar för att upprätta
lägenhetsregistret. Lag (2008:539).

3. Den statliga lantmäterimyndigheten får behandla andra
uppgifter i lägenhetsregistret än dem som framgår av 6 §, om
det behövs för upprättande av registret. Sådana uppgifter skall
gallras när de inte längre behövs. Lag (2008:539).

4. Medan lägenhetsregistret upprättas fullgör den statliga
lantmäterimyndigheten de uppgifter som kommunen har enligt
11 §. Lag (2008:539).

5. Fastighetsägaren skall för upprättande av lägenhetsregistret
på begäran av den statliga lantmäterimyndigheten lämna
uppgifter enligt 14 § till myndigheten. Lag (2008:539).

6. Belägenhetsadresser enligt 10 § skall vara fastställda
senast den 1 juli 2007. Regeringen får föreskriva om anstånd
att fastställa belägenhetsadresser.

7. Den statliga lantmäterimyndigheten meddelar regeringen när
registret, för en viss kommun, är färdigt att tas i bruk.
Lag (2008:539).

8. Regeringen skall föreskriva när registret för en viss kommun
skall anses upprättat.

9. Kommunens skyldigheter enligt 11 och 13 §§ behöver inte
fullgöras förrän registret är upprättat.

10. Fastighetsägarens skyldigheter enligt 14 § behöver inte
fullgöras förrän registret är upprättat. Om fastighetsägaren
har lämnat uppgifter till den statliga lantmäterimyndigheten
enligt punkt 5 och förändringar som föranleder ändringar eller
kompletteringar av lägenhetsregistret har skett därefter men
innan registret är upprättat, skall fastighetsägaren lämna
uppgifterna till kommunen inom en månad efter det att registret
är upprättat. Lag (2008:539).

11. Vad som sägs i 22 § om kommuner gäller under upprättandet
av lägenhetsregistret för den statliga lantmäterimyndigheten.
Frågor om att döma ut vite som har förelagts enligt 23 § prövas
under denna tid av den förvaltningsrätt inom vars domkrets
uppgiftsskyldigheten skall fullgöras. Lag (2009:847).