Lag (2006:385) om avgift för annonsering i Post- och Inrikes Tidningar

SFS nr
2006:385
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2006-05-11

1 § Den som enligt lag eller förordning kungör ett visst
förhållande i Post- och Inrikes Tidningar skall betala en
annonsavgift till den som verkställer kungörandet. Om det av en
särskild föreskrift framgår att någon annan skall stå för
kostnaden för kungörande, skall den personen i stället betala
avgiften. Regeringen får meddela föreskrifter om avgiftens
storlek.