Förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

SFS nr
2006:39
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2006-02-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1382

Inledning

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om

1. behandling av personuppgifter i samband med att kommunerna
för register över ungdomar som de har aktivitetsansvar för,
och

2. kommunernas dokumentation av sina insatser för dessa
ungdomar enligt 29 kap. 9 § skollagen (2010:800).

Bestämmelserna i 3–7 §§ gäller endast om behandlingen av
personuppgifter är helt eller delvis automatiserad eller om
uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en
strukturerad samling personuppgifter som är tillgängliga för
sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna
förordning får utföras även om den registrerade motsätter sig
detta. Förordning (2014:1382).

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid den behandling
av personuppgifter som en kommun vidtar i sin verksamhet
enligt 29 kap. 9 § skollagen (2010:800) om inte annat följer
av denna förordning. Förordning (2011:530).

Ändamål

3 § Personuppgifter får behandlas bara om det är nödvändigt
för att kommunen ska kunna fullgöra den skyldighet som
framgår av 29 kap. 9 § första, andra och tredje styckena
skollagen (2010:800) och den uppgiftsskyldighet som följer av
26 kap. 25 § samma lag. Förordning (2014:1382).

Personuppgifter som får behandlas

4 § Kommunen får endast behandla följande personuppgifter om
de ungdomar som omfattas av en kommuns skyldighet enligt 29
kap. 9 § skollagen (2010:800):

1. namn, personnummer eller samordningsnummer, bostadsadress,
e-postadress, telefonnummer,

2. tidigare, nuvarande och framtida sysselsättning i form av
utbildning, arbete, annan tjänstgöring eller aktivitet, och

3. om det är aktuellt med någon individuell åtgärd, åtgärdens
innehåll, tidpunkten när åtgärden inleds och upphör samt
orsaken till att den upphör. Förordning (2014:1382).

Förbud mot behandling av känsliga personuppgifter m.m.

5 § Personuppgifter som omfattas av 13 och 21 §§
personuppgiftslagen (1998:204) får inte behandlas.

Rättelse och skadestånd

6 § Bestämmelserna i 28 och 48 §§ personuppgiftslagen
(1998:204) om rättelse och skadestånd gäller även vid
behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Gallring

7 § Personuppgifter ska gallras ur registret när de inte
längre behövs med hänsyn till ändamålet med behandlingen,
dock senast vid utgången av det kalenderår när den
registrerade fyller 21 år. Förordning (2014:1382).

Dokumentation

8 § Av 29 kap. 9 § skollagen (2010:800) framgår att kommunen
på lämpligt sätt ska dokumentera sina insatser för de
ungdomar i kommunen som omfattas av aktivitetsansvaret.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om innehållet i
dokumentationen. Förordning (2014:1382).

Uppgiftsskyldighet

9 § Av 26 kap. 25 § skollagen (2010:800) framgår att en
huvudman för utbildning eller annan verksamhet som är föremål
för nationell uppföljning och utvärdering till Statens
skolverk ska lämna sådana uppgifter om verksamheten och sådan
verksamhetsredovisning som behövs för uppföljningen och
utvärderingen.

Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka uppgifter
som ska lämnas för uppföljning och utvärdering enligt 26 kap.
25 § skollagen (2010:800) av hur kommunerna uppfyller sina
skyldigheter enligt 29 kap. 9 § samma lag.
Förordning (2014:1382).