Förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt

SFS nr
2006:390
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2006-05-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:72

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till projekt vars syfte är att främja jämställdhet mellan
kvinnor och män (jämställdhetsprojekt).

2 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Förordning (2007:1137).

Villkor för bidrag

3 § Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till
jämställdhetsprojekt vars syfte ligger inom ramen för
regeringens mål för jämställdhetspolitiken.

Bidrag får endast lämnas till projekt som är skäliga från
kostnadssynpunkt och som har förutsättningar att nå de mål som
har satts upp för projektet.

Bidrag får inte lämnas till projekt som kan antas ha ett
kommersiellt syfte.

4 § Projekt som är nyskapande och som kan ge kunskap av värde
för utvecklingen av jämställdhetsarbetet samt projekt som inte
kan finansieras med andra medel skall särskilt prioriteras.

5 § Bidrag får lämnas till ideella föreningar eller stiftelser,
som inte är statliga eller kommunala, och som bedriver en
verksamhet som inte strider mot demokratins idéer.

6 § Bidrag får inte lämnas till politiska partier. Med
politiska partier avses i denna förordning partier som är
representerade i riksdagen samt föreningar som avser att under
särskild beteckning ställa upp i allmänt val.

7 § Bidrag får inte lämnas till en förening eller stiftelse som
har skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt
i konkurs. Förordning (2007:1137).

Ansökan

8 § Ansökan görs skriftligen på blankett som Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor tillhandahåller. Ansökan ska
vara egenhändigt undertecknad av behörig företrädare för
sökanden. Företrädaren ska intyga att de uppgifter som lämnas i
ansökan är riktiga. Förordning (2014:72).

9 § Ansökan ska innehålla

1. sökandens stadgar,

2. handlingar som visar vem eller vilka som får företräda
sökanden,

3. en verksamhetsberättelse eller en annan redovisning av den
verksamhet som sökanden bedrivit under det senaste
verksamhetsåret,

4. en budget för projektet,

5. uppgifter om sökanden ansökt om eller beviljats annat
projektbidrag av liknande slag och i sådant fall för vilket
ändamål och med vilket belopp, samt

6. om sökanden är en förening, uppgift om antalet medlemmar.

Sökanden är även skyldig att lämna Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor andra handlingar och uppgifter som
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor anser sig
behöva för att ansökan ska kunna prövas. Förordning (2014:72).

10 § Om sökanden inte lämnar de handlingar och uppgifter som
följer av 8 och 9 §§, ska Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor ge sökanden möjlighet att komplettera
ansökan inom en viss tid. Förordning (2014:72).

Beslut

11 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fattar
beslut om bidrag vid de tidpunkter som Myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor bestämmer.

I ett beslut om bidrag ska det anges för vilket ändamål
bidraget beviljas. I beslutet ska vidare sista dag för
redovisning enligt 14 § bestämmas.

Ett beslut om bidrag får förenas med villkor.
Förordning (2014:72).

Utbetalning

12 § Har upphävts genom förordning (2007:1137).

13 § Bidraget betalas ut vid ett tillfälle. Om bidraget
överstiger fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken kan bidraget betalas ut vid två
tillfällen, vardera gången med hälften av det beviljade
bidraget. Förordning (2010:1728).

Redovisning

14 § En förening eller stiftelse som har tagit emot bidrag är
skyldig att vid den tidpunkt som angivits i beslutet lämna en
ekonomisk redovisning av de mottagna medlen till
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Bidragsmottagaren ska samtidigt redovisa vilka resultat som
har uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till det ändamål
som bidraget har beviljats för. Redovisningen ska lämnas på
den särskilda blankett som Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor tillhandahåller.

Föreningens eller stiftelsens revisor ska intyga att den
ekonomiska redovisningen är tillförlitlig, räkenskaperna
rättvisande samt att villkoren för bidraget och tillämpliga
föreskrifter m.m. har följts. Om det bidrag som har tagits
emot uppgått till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och
7 §§ socialförsäkringsbalken ska detta göras av en
auktoriserad eller godkänd revisor. Förordning (2014:72).

15 § En förening eller stiftelse som har tagit emot bidrag är
skyldig att på begäran av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor lämna det underlag som Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor begär för granskning av
redovisningen. Förordning (2014:72).

16 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska i
sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har
fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål.
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska dessutom
senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en
sammanfattande redogörelse för vad bidragen har använts till
och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i
förhållande till syftet med bidragen. Förordning (2014:72).

Återbetalning

17 § Bidrag skall till den del medlen inte har utnyttjats för
ett projekt återbetalas senast vid tidpunkten för redovisning
enligt 14 §.

18 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får
besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag om

1. mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter
eller på annat sätt har förorsakat att bidrag har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp eller om bidraget av annat
skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och
mottagaren borde ha insett detta,

2. bidraget inte har använts för det ändamål det har beviljats
för,

3. föreningen eller stiftelsen inte lämnar sådana handlingar
och underlag som avses i 14 eller 15 §, eller

4. villkor i beslutet inte har uppfyllts.
Förordning (2014:72).

Överklagande

19 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Bemyndigande

20 § Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får
meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av
denna förordning. Förordning (2007:1137).

Övergångsbestämmelser

2006:390

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

2. Ansökningar om bidrag till jämställdhetsprojekt, som kommit
in till Regeringskansliet före den 1 juli 2006, skall
överlämnas till Delegationen för fördelning av statsbidrag för
kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt för fortsatt
handläggning enligt denna förordning.

2007:1137

1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2008.

2. Bestämmelsen i 16 § tillämpas i fråga om årsredovisningen
första gången 2009.