Lag (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar

SFS nr
2006:418
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2006-05-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:741

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller säkerhet för trafikanter i vägtunnlar som
är längre än 500 meter.

2 § I denna lag betyder

tunnelns längd: det längsta körfältets längd i den helt
inneslutna delen,

väg: en sådan väg, gata eller annan led som allmänt används för
trafik med motorfordon,

TEN-vägnätet: det vägnät som definieras i bilaga 1, avsnitt 2
till Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den
23 juli 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det
transeuropeiska transportnätet och som illustreras med hjälp av
kartor eller beskrivs i bilaga 2 till beslutet.

Säkerhetskrav

3 § En tunnel skall uppfylla föreskrivna säkerhetskrav i fråga
om

1. antal tunnelrör och körfält,

2. tunnelgeometri,

3. utrymningsvägar och nödutgångar,

4. tillträde för räddningspersonal,

5. nödfickor,

6. dränering,

7. brandmotstånd,

8. belysning,

9. ventilation,

10. räddningsstationer,

11. vattenförsörjning,

12. vägmärken, skyltar och information,

13. övervakningssystem,

14. utrustning för stängning av tunneln,

15. kommunikationssystem,

16. strömförsörjning och elkretsar,

17. brandsäker utrustning, och

18. trafiken i tunneln.

Tunnelmyndighet

4 § För varje tunnel skall det finnas en tunnelmyndighet som
bestäms av regeringen.

Tunnelmyndigheten skall utöva tillsyn över efterlevnaden av
denna lag och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Tunnelhållare, säkerhetssamordnare och kontrollenhet

5 § För varje tunnel som projekteras, byggs eller är i drift
ska det finnas en tunnelhållare som ansvarar för tunneln.

Tunnelhållare är i fråga om

1. allmän väg, den som enligt väglagen (1971:948) ansvarar
för väghållningen,

2. gata som inte är allmän väg, den som enligt plan- och
bygglagen (2010:900) ansvarar för gatuhållningen, och

3. annan väg, den som tunnelmyndigheten utser.
Lag (2010:918).

6 § Tunnelhållaren skall

1. sammanställa en säkerhetsdokumentation för tunneln och hålla
den uppdaterad,

2. upprätta planer för organisationen och driften av tunneln,

3. utarbeta rutiner för stängning av tunneln i en nödsituation,
och

4. upprätta rapporter över olyckor och allvarliga olyckstillbud
i tunneln.

7 § Tunnelhållaren skall utse en säkerhetssamordnare, som är
godkänd av tunnelmyndigheten. Säkerhetssamordnaren skall
medverka i frågor som rör tunnelsäkerheten.

Varken tunnelhållaren eller övriga arbets- eller uppdragsgivare
får hindra eller försöka påverka säkerhetssamordnaren i
fullgörandet av dennes uppgifter.

8 § Kontroller, utvärderingar och provningar av tunnlar skall,
i den utsträckning det är särskilt föreskrivet, utföras av
kontrollenheter.

Åtgärder innan byggandet av en tunnel påbörjas

9 § Innan arbetet med att bygga en tunnel påbörjas skall
tunnelhållaren till tunnelmyndigheten överlämna föreskriven
säkerhetsdokumentation och säkerhetssamordnarens yttrande över
dokumentationen.

Godkännande av en tunnel

10 § En tunnel får inte tas i bruk för allmän trafik förrän den
godkänts av tunnelmyndigheten. Detsamma gäller om tunneln skall
tas i bruk på nytt för allmän trafik efter betydande
byggnadstekniska eller driftsmässiga förändringar.

Tunnelmyndigheten skall lämna sitt godkännande om tunneln
uppfyller säkerhetskraven i 3 § samt om tunnelhållaren har
sammanställt föreskriven säkerhetsdokumentation och har
fullgjort sina skyldigheter enligt 6 § 2 och 3.

Regelbundna kontroller och övningar

11 § Tunnelhållaren skall se till att det genomförs regelbundna
kontroller av en tunnel som är i drift. Kontroller skall
genomföras minst vart sjätte år och omfatta alla föreskrivna
säkerhetskrav.

12 § Tunnelhållaren, den kommunala organisationen för
räddningstjänst och Polismyndigheten ska årligen, i samarbete
med säkerhetssamordnaren, genomföra gemensamma övningar i
räddningsinsatser i en tunnel som är i drift. Lag (2014:741).

Tillsyn

13 § En tunnelmyndighet har för sin tillsyn rätt att få
tillträde till en tunnel och rätt att få de upplysningar och
handlingar som behövs för tillsynen.

Tunnelmyndigheten får meddela de förelägganden, förbud och
villkor som behövs för att denna lag och föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen skall efterlevas.

Förelägganden och förbud får förenas med vite.

Överklagande

14 § En tunnelmyndighets beslut enligt denna lag får överklagas
hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 10 § får
överklagas endast av tunnelhållaren.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Verkställighet

15 § Ett beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen gäller omedelbart, om inte
något annat anges i beslutet.

Bemyndiganden

16 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer,
får meddela föreskrifter om

1. säkerhetskraven på tunnlar,

2. tunnelhållarens, säkerhetssamordnarens och kontrollenhetens
verksamhet och uppgifter,

3. upprättandet av och innehållet i säkerhetsdokumentationen,

4. förfarandet vid sådana förändringar av tunnlar som inte
omfattas av 10 §,

5. regelbundna kontroller och övningar,

6. riskanalyser,

7. rapportering av olyckor och allvarliga olyckstillbud, och

8. avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna
lag och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av
lagen.

Regeringen får meddela föreskrifter om förfarandet i ärenden
om undantag från säkerhetskraven, motiverade av att ny teknik
används eller av tvingande skäl. Lag (2010:1573).

Övergångsbestämmelser

2006:418

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

2. På vägar som inte ingår i TEN-vägnätet gäller lagen endast
tunnlar som projekteras efter lagens ikraftträdande.

3. Om ett byggnadstekniskt krav för en tunnel som är i drift
eller under byggande vid lagens ikraftträdande är tekniskt
omöjligt att uppfylla, eller om det skulle medföra
oproportionerligt höga kostnader att uppfylla kravet, får
tunnelmyndigheten på tunnelhållarens begäran besluta att
alternativa åtgärder får vidtas. Sådana åtgärder får dock inte
innebära en lägre säkerhetsnivå. Åtgärdernas effektivitet skall
visas genom en riskanalys.

4. Tunnelhållaren skall för en tunnel som är under byggande vid
lagens ikraftträdande ge in de handlingar som anges i 9 § utan
onödigt dröjsmål.

5. För en tunnel som är i drift vid lagens ikraftträdande skall
tunnelmyndigheten före utgången av år 2006 bedöma om
säkerhetskraven är uppfyllda. Bedömningen skall grunda sig på
föreskriven säkerhetsdokumentation och på resultatet av en
kontroll som utförts av en kontrollenhet.

Om tunneln inte uppfyller kraven skall tunnelmyndigheten
besluta om de åtgärder som behövs för att anpassa tunneln till
säkerhetskraven och den tidpunkt, senast den 30 april 2014, när
åtgärderna skall vara utförda.