Förordning (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar

SFS nr
2006:421
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2006-05-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1277

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om tillämpningen
av lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar.

2 § Begreppet TEN-vägnätet har i denna förordning samma
betydelse som i lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar.
Fordonsbegreppen har i denna förordning samma betydelse som i
lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Säkerhetskrav

3 § Transportstyrelsen får, efter att ha samrått med Trafikverket
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, meddela
föreskrifter om de säkerhetskrav som en tunnel ska uppfylla.
Förordning (2010:153).

Undantag från säkerhetskraven

4 § Tunnelmyndigheten får på begäran av en tunnelhållare medge
undantag från säkerhetskraven på en tunnel om det

1. är motiverat av att ny teknik används och om säkerheten i
tunneln inte därigenom försämras, eller

2. finns tvingande skäl för undantaget och om alternativa
riskbegränsande åtgärder säkerställer att säkerheten i tunneln
inte försämras.

Undantag enligt första stycket 2 får inte medges i fråga om
utformningen av räddningsstationer, skyltar,
nöduppställningsplatser eller nödutgångar eller i fråga om
återutsändning av radio.

5 § En begäran om undantag från säkerhetskraven skall innehålla

1. en beskrivning av det eller de undantag som begärs,

2. en beskrivning av de omständigheter som tunnelhållaren vill
anföra till stöd för att undantag skall medges, och

3. en utredning som visar att säkerheten inte försämras.

Om undantag begärs enligt 4 § första stycket 1 skall begäran
också innehålla ett yttrande av en kontrollenhet.

6 § Om tunnelmyndigheten anser att undantag enligt 4 § bör
medges, skall myndigheten lämna in en ansökan om undantag till
Europeiska kommissionen. Till ansökan skall tunnelmyndigheten
bifoga tunnelhållarens begäran och de handlingar som anges i
5 §.

7 § Tunnelmyndigheten får även på andra tunnlar tillämpa ett
undantag från säkerhetskraven som har beviljats för en tunnel
enligt förfarandet i artikel 14 i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2004/54/EG av den 29 april 2004 om minimikrav för
säkerhet i tunnlar som ingår i det transeuropeiska vägnätet.

Tunnelmyndighet

8 § Transportstyrelsen är tunnelmyndighet.
Förordning (2008:1181).

Säkerhetsdokumentation

9 § En säkerhetsdokumentation enligt 6 § 1 lagen (2006:418) om
säkerhet i vägtunnlar skall innehålla en beskrivning av de
förebyggande åtgärder och säkerhetsåtgärder som behövs

1. för att garantera säkerheten för trafikanterna, med
beaktande även av personer med funktionshinder eller nedsatt
rörelseförmåga,

2. med hänsyn till hur tunneln är uppbyggd i stort, och

3. med hänsyn till tunnelns omgivning, trafikens karaktär och
möjliga räddningsinsatser.

Tunnelhållaren skall underrätta säkerhetssamordnaren om varje
ändring av säkerhetsdokumentationen.

10 § Under projekteringen av en tunnel skall följande
handlingar tas in i säkerhetsdokumentationen:

1. en beskrivning av den planerade tunneln och infarterna till
den,

2. handlingar som visar hur tunneln kommer att vara uppbyggd
och vilka driftsanordningar som planeras,

3. en trafikprognos med en riskanalys i fråga om trafik med
farligt gods,

4. en särskild utredning som beskriver olycksriskerna och
åtgärder för att minska risken för olyckor och deras följder
och

5. ett yttrande över samtliga säkerhetsaspekter från en
kontrollenhet eller någon annan med speciell sakkunskap på
området.

11 § När en tunnel är färdig att tas i drift skall
säkerhetsdokumentationen, utöver vad som anges i 10 §,
innehålla

1. en beskrivning av organisationen för att säkra driften och
underhållet av tunneln,

2. en plan för räddningsinsatser, som särskilt tar hänsyn till
de behov som personer med funktionshinder eller nedsatt
rörelseförmåga har, och

3. en beskrivning av hur olyckor och allvarliga olyckstillbud
skall rapporteras.

Tunnelhållaren skall samråda med den kommunala organisationen
för räddningstjänst och säkerhetssamordnaren vid utarbetandet
av den plan som anges i första stycket 2.

12 § När en tunnel är i drift skall säkerhetsdokumentationen,
utöver vad som anges i 10 och 11 §§, innehålla

1. en beskrivning med analys av de olyckor och allvarliga
olyckstillbud som har inträffat i tunneln, och

2. en förteckning över de övningar i räddningsinsatser som har
genomförts och en analys av dessa.

13 § Transportstyrelsen får, efter att ha samrått med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket,
meddela närmare föreskrifter om upprättandet av och
innehållet i säkerhetsdokumentationen.
Förordning (2010:153).

Säkerhetssamordnarens verksamhet

14 § Säkerhetssamordnaren skall, utöver vad som är särskilt
föreskrivet,

1. säkerställa samordningen med den kommunala organisationen
för räddningstjänst,

2. delta i utarbetandet av planer för driften av tunneln,

3. bistå den kommunala organisationen för räddningstjänst vid
planeringen, genomförandet och utvärderingen av
räddningsinsatser,

4. delta i utarbetandet av säkerhetsplaner och specifikationer
för stomme, utrustning och drift,

5. kontrollera att tunnelhållaren ger driftspersonal och
räddningspersonal den utbildning som behövs,

6. ge råd när stomme och utrustning tas i drift samt vid
driften av tunneln i övrigt,

7. kontrollera att stomme och utrustning underhålls och
repareras, och

8. delta i utvärderingen av alla olyckor och olyckstillbud
enligt 31 §.

15 § Tunnelhållaren skall vidta de åtgärder som behövs för att
säkerhetssamordnaren skall kunna utföra de uppgifter som anges
i 14 §.

16 § En säkerhetssamordnare får ha till uppgift att vara
säkerhetssamordnare för flera tunnlar.

17 § Transportstyrelsen får, efter att ha samrått med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket,
meddela närmare föreskrifter om säkerhetssamordnarens
verksamhet och uppgifter. Förordning (2010:153).

Godkännande av en tunnel

18 § Tunnelhållaren skall till en begäran om godkännande enligt
10 § lagen (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar bifoga

1. den säkerhetsdokumentation som anges i 11 § denna förordning
och säkerhetssamordnarens yttrande över
säkerhetsdokumentationen,

2. de planer för organisationen och driften av tunneln som har
upprättats enligt 6 § 2 lagen om säkerhet i vägtunnlar, och

3. en beskrivning av de rutiner för stängning av tunneln i en
nödsituation som har utarbetats enligt 6 § 3 lagen om säkerhet
i vägtunnlar, och

4. tillgängliga yttranden av kontrollenheter över säkerheten i
tunneln.

19 § Tunnelmyndigheten skall underrätta tunnelhållaren om
beslut i ärenden om godkännande av en tunnel enligt 10 § lagen
(2006:418) om säkerhet i vägtunnlar. Underrättelser om sådana
beslut skall också sändas till säkerhetssamordnaren och den
kommunala organisationen för räddningstjänst.

Byggnadstekniska förändringar m.m. av tunnlar i drift

20 § En tunnel skall anses ha genomgått sådana byggnadstekniska
eller driftsmässiga förändringar som anges i 10 § första
stycket andra meningen lagen (2006:418) om säkerhet i
vägtunnlar, om förändringarna innebär att någon punkt i
säkerhetsdokumentationen måste ändras väsentligt.

21 § Tunnelhållaren skall underrätta säkerhetssamordnaren om
andra förändringar i tunnelns byggnadstekniska utförande eller
i planerna för driften än som avses i 20 §.

Om tunneln skall byggas om, skall tunnelhållaren innan arbetet
påbörjas underrätta tunnelmyndigheten och den kommunala
organisationen för räddningstjänst om de planerade åtgärderna
och om säkerhetssamordnarens synpunkter på åtgärderna.

Kontrollenhet

22 § En kontrollenhet som utför kontroller, utvärderingar och
provningar skall ha en hög kompetens och använda ett
högkvalitativt förfarande samt även i övrigt vara lämplig att
utföra sina uppgifter.

Kontrollenheten skall vara funktionellt oberoende av
tunnelhållaren.

23 § Transportstyrelsen får, efter att ha samrått med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket,
meddela ytterligare föreskrifter om kontrollenheters
verksamhet och uppgifter. Förordning (2010:153).

Regelbundna kontroller och övningar

24 § Kontroller enligt 11 § lagen (2006:418) om säkerhet i
vägtunnlar skall utföras av en eller flera kontrollenheter.

Tunnelhållaren skall underrätta tunnelmyndigheten om resultatet
av kontrollerna.

25 § Övningar i räddningsinsatser enligt 12 § lagen
(2006:418) om säkerhet i vägtunnlar ska genomföras under
realistiska förhållanden i syfte att uppnå tydliga
utvärderingsresultat av tunnelns säkerhet.

Säkerhetssamordnaren ska i samarbete med den kommunala
organisationen för räddningstjänst och Polismyndigheten
upprätta en rapport över varje övning. Rapporten ska
innehålla en utvärdering av övningen och de förslag till
förbättringar av säkerheten som behövs. Säkerhetssamordnaren
ska skicka rapporten till tunnelhållaren. Tunnelhållaren ska
med eget yttrande överlämna rapporten till tunnelmyndigheten.
Tunnelhållaren ska skicka sitt yttrande även till
säkerhetssamordnaren. Förordning (2014:1277).

26 § Transportstyrelsen får, efter att ha samrått med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket,
meddela närmare föreskrifter om regelbundna kontroller och
övningar. Förordning (2010:153).

Riskanalyser

27 § Riskanalyser skall utföras i den utsträckning det är
särskilt föreskrivet. Den som utför en riskanalys skall vara
funktionellt oberoende av tunnelhållaren.

Med riskanalys avses en analys av de risker som är förknippade
med en viss tunnel. Analysen skall göras i enlighet med bästa
tillgängliga metod och med beaktande av alla faktorer som rör
utformningen och dimensioneringen av tunneln samt de
trafikförhållanden som påverkar säkerheten, särskilt trafikens
karaktär och typ, tunnelns längd, tunnelgeometrin och det
förväntade antalet tunga lastfordon per dag.

28 § Innan en tunnel tas i bruk för allmän trafik skall
tunnelhållaren genomföra riskanalyser som avser omkörning med
tunga lastbilar i tunneln och transport av farligt gods i
tunneln. Riskanalyserna skall sändas till den eller de
myndigheter som har rätt att meddela lokala trafikföreskrifter
i dessa avseenden.

29 § Transportstyrelsen får, efter att ha samrått med
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket,
meddela närmare föreskrifter om utförandet av riskanalyser.
Förordning (2010:153).

30 § Transportstyrelsen ska löpande informera Europeiska
kommissionen om vilken eller vilka metoder för riskanalys som
används. Förordning (2008:1181).

Rapportering av olyckor och allvarliga olyckstillbud

31 § Tunnelhållaren skall skyndsamt upprätta en rapport över
varje olycka och allvarligt olyckstillbud som har inträffat i
tunneln.

Rapporten skall innehålla en beskrivning av händelsen och en
analys av omständigheterna kring olyckan eller olyckstillbudet.
Om orsakerna till olyckan eller olyckstillbudet kan
fastställas, skall rapporten innehålla förslag till åtgärder
för att förhindra olyckor eller olyckstillbud av liknande slag.

Rapporten skall inom en månad från färdigställandet skickas
till tunnelmyndigheten, säkerhetssamordnaren och den kommunala
organisationen för räddningstjänst.

32 § I rapporter enligt 31 § skall inblandade personers namn,
fordons registreringsnummer och andra liknande uppgifter inte
anges.

33 § Tunnelmyndigheten ska senast den 1 juni vartannat
kalenderår, med början år 2008, sammanställa en rapport om
bränder och olyckor som har inträffat i tunnlar på TEN-vägnätet
under de två föregående kalenderåren och som klart har inverkat
på trafikanternas säkerhet. Rapporten ska för varje brand och
olycka innehålla en utvärdering av säkerhetsutrustningens och
säkerhetsåtgärdernas betydelse och effektivitet. Utvärderingen
ska göras av en kontrollenhet.

Tunnelmyndigheten ska överlämna rapporten till Europeiska
kommissionen senast den 30 september året efter
rapporteringsperioden. Förordning (2008:1181).

Överklagande

34 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. En
tunnelmyndighets beslut i ärenden om undantag från
säkerhetskraven får dock inte överklagas, om beslutet föregåtts
av en ansökan till Europeiska kommissionen om undantag från
säkerhetskraven.

Bemyndiganden

35 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt lagen
(2006:418) om säkerhet i vägtunnlar och enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen, och

2. för verkställighet av lagen och denna förordning.

Föreskrifter för verkställigheten meddelas efter att
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Trafikverket
har hörts. Förordning (2010:1608).

Övergångsbestämmelser

2006:421

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

2. I fråga om tunnlar som är i drift på TEN-vägnätet vid
ikraftträdandet skall tunnelmyndigheten

a. senast vid utgången av år 2006 upprätta en plan för gradvis
tillämpning av säkerhetskraven och underrätta Europeiska
kommissionen om planen, och

b. senast den 30 april 2007 underrätta Europeiska kommissionen
om hur säkerhetskraven uppfylls samt om vilka åtgärder som
planeras och dessas effekter.