Lag (2006:444) om passagerarregister

SFS nr
2006:444
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2006-05-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:657

Passagerarregister

1 § Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad
behandling föra ett register över sådana passagerare som
avses i 9 kap. 3 a § utlänningslagen (2005:716)
(passagerarregistret). Myndigheten är personuppgiftsansvarig
för behandlingen av personuppgifter i registret.
Lag (2014:657).

Lagens tillämpningsområde

2 § Om inget annat följer av denna lag eller föreskrifter som
har meddelats med stöd av den, tillämpas personuppgiftslagen
(1998:204) vid behandlingen av personuppgifter i
passagerarregistret.

En registrerad person har inte rätt att motsätta sig sådan
behandling som är tillåten enligt denna lag.

Definitioner

3 § I denna lag avses med

personkontroll: kontroll av personer vid inresa i Sverige,

Schengenkonventionen: konventionen om tillämpning av
Schengenavtalet av den 14 juni 1985.

De begrepp som i övrigt används i denna lag har samma betydelse
som i personuppgiftslagen (1998:204).

Ändamål

4 § Passagerarregistret skall föras för att underlätta
verkställandet av personkontroller vid Sveriges gräns mot
stater som inte tillhör Europeiska unionen och inte heller har
träffat avtal om samarbete enligt Schengenkonventionen med
konventionsstaterna.

Innehåll

5 § I registret får endast förekomma följande personuppgifter
som har inkommit i enlighet med 9 kap. 3 a § utlänningslagen
(2005:716):

1. nummer på och typ av resehandling som används,

2. medborgarskap,

3. fullständigt namn,

4. födelsedatum,

5. gränsövergångsstället för inresa,

6. transportkod,

7. avgångs- och ankomsttid för transporten,

8. det totala antalet passagerare vid transporten, och

9. ursprunglig ort för ombordstigning.

Utlämnande av uppgifter

6 § Personuppgifter ur passagerarregistret ska lämnas ut på
begäran av Säkerhetspolisen och Tullverket för sådan
verksamhet som avses i 4 §.

Regeringen får meddela föreskrifter om att uppgifter ur
registret ska lämnas ut även till annan myndighet än dem som
anges i första stycket för sådan verksamhet som avses i 4 §.
Lag (2014:657).

7 § Personuppgifter ur passagerarregistret får inte lämnas ut
på medium för automatiserad behandling.

Direktåtkomst

8 § Säkerhetspolisen får för sådan verksamhet som avses i 4 §
ha direktåtkomst till personuppgifterna i
passagerarregistret.

Regeringen får meddela föreskrifter om att även annan
myndighet får ha direktåtkomst till registret för sådan
verksamhet som avses i 4 §. Lag (2014:657).

Gallring

9 § En uppgift i passagerarregistret ska gallras inom 24
timmar efter överföringen till Polismyndigheten.

Om uppgifter i registret behövs för att Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen eller Tullverket ska kunna verkställa
personkontroller enligt 4 §, får uppgifterna i registret dock
stå kvar till dess att myndighetens kontroller är
slutförda.

Regeringen får meddela föreskrifter om att
uppgifter i registret får stå kvar till dess att någon annan
myndighet, som behöver uppgifterna för att kunna verkställa
personkontroller enligt 4 §, har slutfört kontrollerna.
Lag (2014:657).

Rättelse och skadestånd

10 § Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller
enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen gäller
bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och
skadestånd.