Lag (2006:449) om skydd för störningskänslig forskning

SFS nr
2006:449
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2006-05-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:831

Syfte och tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om skydd för forskning
som är känslig för störningar och som är av särskilt värde från
allmän synpunkt.

Allmän regel om hänsyn

2 § Den som bedriver en verksamhet eller företar en åtgärd som
kan medföra störning av forskning som avses i 1 § skall vidta
rimliga försiktighetsmått för att motverka sådana störningar.

Skydd mot störningar från utomstående

3 § Om det behövs för att skydda forskning som avses i 1 § mot
störningar, får länsstyrelsen efter ansökan enligt 6 § besluta
att ett område skall utgöra forskningsområde med
tillträdesskydd eller, om det är tillräckligt för att skydda
forskningen, forskningsområde med störningsskydd. Ett sådant
beslut får meddelas endast om det finns förutsättningar att på
lämpligt sätt markera områdets gränser på platsen där beslutet
skall gälla.

I ett forskningsområde med tillträdesskydd gäller förbud för
utomstående att beträda området utan tillstånd enligt 12 §.

I ett forskningsområde med störningsskydd gäller förbud för
utomstående att, utan tillstånd enligt 12 §, använda
radiosändare, framföra motordrivna fordon eller använda annan
teknisk utrustning på ett sätt som stör forskningen.

I fråga om områden som ägs eller nyttjas av någon annan än den
som utför forskningen får beslut enligt första stycket meddelas
bara med samtycke av ägaren och av den som har nyttjanderätt,
servitut, rätt till elektrisk kraft eller liknande rätt.

Skydd mot störande verksamheter i närheten

4 § Om forskning som avses i 1 § utsätts för varaktiga eller
upprepade störningar från annan verksamhet i närheten, får
länsstyrelsen efter ansökan enligt 6 § meddela förbud eller
förelägganden mot den störande verksamheten för att skydda
forskningen.

Det som sägs i första stycket gäller inte sådan verksamhet
som regleras i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation
eller lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet
eller i föreskrifter utfärdade med stöd av dessa lagar. Det
som sägs i första stycket gäller inte heller störningar från
en verksamhet som bedrivs med tillstånd enligt miljöbalken
eller motsvarande bestämmelser i äldre lag.

Om ett beslut enligt första stycket medför att pågående
markanvändning inom det berörda området avsevärt försvåras,
har områdets ägare och den som har nyttjanderätt, servitut,
rätt till elektrisk kraft eller liknande rätt till detta
område, rätt till ersättning för skada till följd av
beslutet.

Ersättningen ska motsvara skadan med avdrag för vad den
berättigade är skyldig att tåla utan ersättning. Ersättningen
ska betalas av den som ansökt om skyddet.

I fråga om ersättningen tillämpas i övrigt
expropriationslagen (1972:719). Lag (2010:831).

Avvägning mellan olika intressen

5 § Vid prövning av en ansökan om skydd enligt 3 eller 4 §
skall en avvägning göras mellan motstående intressen. Vid denna
intresseavvägning skall särskilt sådana faktorer beaktas som

1. forskningens art, inriktning och behov av skydd,

2. risken för störningar eller, vid prövning enligt 4 §,
konstaterade störningar av verksamheten,

3. möjligheten att på annat sätt motverka störningarna,

4. det allmänna intresset av rörelsefrihet, och

5. intresset av att näringsverksamhet och offentlig verksamhet
kan utövas fritt.

En inskränkning i rörelsefriheten får inte gå längre än vad som
är nödvändigt för att tillgodose forskningens rimliga behov av
skydd.

Det som sägs i första och andra stycket gäller även vid
bedömning av om kraven på försiktighetsmått enligt 2 § har
iakttagits.

Ansökan om skydd

6 § En ansökan om skydd enligt 3 eller 4 § får göras av den
statliga myndighet eller den juridiska person i vars verksamhet
forskningen utförs (forskningshuvudman).

Kungörelse av ansökan

7 § Innan en ansökan om skydd enligt 3 § prövas skall
länsstyrelsen kungöra ansökan i ortstidning. Sökanden är
skyldig att betala de kostnader som uppkommer för
kungörelseförfarandet.

Samråd

8 § Innan ett beslut fattas i ett ärende om skydd enligt 3
eller 4 §, skall länsstyrelsen samråda med en kommun vars
geografiska område omfattas av beslutet och med de statliga
myndigheter som har väsentliga intressen i frågan.

Beslutens giltighetstid

9 § Ett beslut enligt 3 eller 4 § skall gälla tills vidare
eller under viss angiven tid.

I beslut enligt 3 eller 4 § får det förordnas att beslutet
skall tillämpas även om det inte har vunnit laga kraft.

Information om beslut

10 § Information om länsstyrelsens beslut enligt 3 eller 4 §
skall kungöras i ortstidning. Sökanden är skyldig att betala de
kostnader som uppkommer för kungörelseförfarandet.

En forskningshuvudman vars verksamhet har forskningsskydd
enligt 3 §, skall se till att innebörden av beslutet tydligt
tillkännages på platsen genom skyltning eller på annat sätt.

Återkallelse och ändring av beslut

11 § Länsstyrelsen får återkalla eller inskränka ett beslut om
skydd enligt 3 eller 4 §, när det finns skäl till det.

En forskningshuvudman vars verksamhet har forskningsskydd
enligt 3 § är skyldig att underrätta länsstyrelsen om
förutsättningarna för skyddet ändras väsentligt.

Undantag från förbud

12 § En forskningshuvudman får bevilja en person tillstånd att,
trots förbud enligt 3 § andra och tredje stycket, beträda ett
forskningsområde med tillträdesskydd eller använda teknisk
utrustning inom ett forskningsområde med störningsskydd.

Länsstyrelsen får i ett enskilt fall efter ansökan besluta om
undantag från förbud enligt 3 § under begränsad tid, om det kan
ske utan risk för väsentlig störning av forskningen.

Straff

13 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot förbud
enligt 3 § döms till böter. I ringa fall skall inte dömas till
ansvar. Om gärningen är belagd med straff i någon annan
författning gäller i stället bestämmelserna i den
författningen.

Vite

14 § Länsstyrelsen får förena förbud eller förelägganden enligt
4 § med vite.

Överklagande

15 § Beslut i ett ärende enligt 3 eller 4 §, 11 § första
stycket eller 12 § andra stycket får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Beslut i ett ärende enligt 3 § får även överklagas av
Naturvårdsverket och av en kommun vars geografiska område
omfattas av beslutet. Beslut i ett ärende enligt 11 § första
stycket får överklagas endast av forskningshuvudmannen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Tiden för överklagande av ett beslut i ett ärende enligt 3
eller 4 § räknas från den dag då beslutet kungjorts enligt
10 §.

Övergångsbestämmelser

2010:831

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättning med
anledning av ett beslut enligt 4 § första stycket som har
meddelats före ikraftträdandet. I ett sådant fall ska
hänvisningarna till expropriationslagen (1972:719) avse den
lagens lydelse vid utgången av juli 2010.