Lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid

SFS nr
2006:45
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
2006-02-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1435

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller omvandling av fängelse på livstid till
fängelse på viss tid.

Lagen gäller inte för personer som har överförts hit för
verkställighet av fängelsestraff med stöd av lagen (1994:569)
om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för
brott mot internationell humanitär rätt eller lagen (2002:329)
om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen.

Att regeringen genom nåd får efterge eller mildra en
brottspåföljd framgår av 12 kap. 9 § regeringsformen.
Lag (2010:1435).

Ansökan om omvandling

2 § En ansökan om omvandling får göras av den dömde eller, när
det finns särskilda skäl, av Kriminalvården. Kriminalvårdens
beslut att ansöka om omvandling får inte överklagas.

3 § En ansökan får göras när den dömde har avtjänat minst tio
år av livstidsstraffet. Om ansökan avslås, får en ny ansökan
göras tidigast ett år efter det att beslutet vann laga kraft.

4 § Vid prövning av omvandling skall särskilt beaktas den tid
som den dömde har avtjänat, vad som av domen framgår om de
omständigheter som legat till grund för straffmätningen, om det
finns risk för att den dömde återfaller i brottslighet av
allvarligt slag, om den dömde har åsidosatt vad som gäller för
verkställigheten och om den dömde har medverkat till att främja
sin anpassning i samhället.

Om ansökan bifalls skall det utdömda livstidsstraffet omvandlas
till fängelse på viss tid.

Fängelsestraffets längd skall bestämmas med utgångspunkt från
den tid som den dömde har avtjänat och med beaktande av
reglerna om villkorlig frigivning samt den dömdes behov av
åtgärder för att underlätta övergången till ett liv i frihet.
Fängelsestraffets längd får inte understiga det längsta
tidsbestämda straff som kan dömas ut.

5 § Vid prövning av omvandling skall sådana villkor följas som
har uppställts vid överförande av verkställighet av straffet
från en annan stat till Sverige.

Handläggning

6 § En ansökan om omvandling tas upp av Örebro tingsrätt.
Ansökan skall vara skriftlig.

7 § Åklagaren skall vara den dömdes motpart.

8 § För den dömde skall offentligt biträde förordnas, om det
inte måste antas att behov av biträde saknas.

9 § Rätten skall, om det inte är uppenbart obehövligt, inhämta
yttrande från Kriminalvården.

10 § Rätten får inhämta en utredning med utlåtande om risken
för att den dömde återfaller i brottslighet. Föreskrifter om
genomförande av en sådan utredning meddelas av regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer.

En ansökan får inte bifallas utan att en utredning enligt
första stycket har inhämtats. En sådan utredning behöver dock
inte inhämtas om det är uppenbart obehövligt.

11 § Sådana uppgifter om den dömde som behövs för genomförandet
av en utredning enligt 10 § ska lämnas ut från en verksamhet
där sekretess annars gäller enligt 25 kap. 1–5 §§, 26 kap. 1 §
eller 35 kap. 15 eller 16 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Lag (2009:512).

12 § Begär den dömde att bli hörd muntligen, skall han eller
hon ges tillfälle till det om det inte är uppenbart obehövligt.

Parterna skall ges tillfälle att yttra sig över det som
tillförts ärendet genom någon annan.

13 § När tingsrätten avgör en fråga om omvandling skall den
bestå av en lagfaren domare och tre nämndemän. Rättens
avgörande sker genom beslut.

14 § I övrigt gäller vad som föreskrivs om brottmål i
rättegångsbalken.