Förordning (2006:467) om verkställighet av vårdnadsavgöranden

SFS nr
2006:467
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1172

Ansökningsförfarandet hos rätten

1 § En ansökan till rätten om verkställighet eller annan åtgärd
enligt 21 kap. föräldrabalken skall, utöver vad som följer av
lagen (1996:242) om domstolsärenden, innehålla uppgift om
barnets namn, födelsedatum och vistelseort.

2 § Till en ansökan om verkställighet skall fogas det avgörande
som begärs verkställt, i original eller bestyrkt kopia,
tillsammans med lagakraftbevis. Ett sådant bevis behövs dock
inte, om verkställighet får ske oberoende av om avgörandet har
vunnit laga kraft.

Om ansökan avser verkställighet av ett avtal, skall till
ansökan fogas avtalet i original eller bestyrkt kopia
tillsammans med socialnämndens beslut att godkänna avtalet.

Om ansökan avser överflyttning av barn enligt 21 kap. 7 eller
8 § föräldrabalken, bör det bifogas en handling som visar att
sökanden har vårdnaden eller del i vårdnaden om barnet.

Ansökan kan avse verkställighet på grund av rådets förordning
(EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols
behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i
äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av
förordning (EG) nr 1347/2000 (Bryssel II-förordningen). I ett
sådant fall skall avgörandet och en verkställbarhetsförklaring
fogas till ansökan, båda i original eller bestyrkt kopia. En
verkställbarhetsförklaring behöver dock inte bifogas, om
verkställighet får ske utan verkställbarhetsprövning och
avgörandet är försett med intyg i enlighet med Bryssel II-
förordningen.

3 § Till en ansökan om utdömande av vite som har förelagts
enligt 6 kap. 21 § första stycket föräldrabalken skall fogas
rättens dom eller beslut, i original eller bestyrkt kopia,
tillsammans med lagakraftbevis. Ett sådant bevis behövs dock
inte, om rätten har beslutat att vitesföreläggandet skall gälla
omedelbart.

Uppdrag enligt 21 kap. 2 § föräldrabalken

4 § Ett uppdrag enligt 21 kap. 2 § föräldrabalken bör inte
lämnas, om det är osannolikt att det kommer att leda till att
barnet överlämnas eller om det kan antas onödigt fördröja
ärendets behandling.

Uppdraget får lämnas utan att den som har hand om barnet har
fått del av ansökan.

Den som har fått uppdraget bör handla skyndsamt. Han eller hon
bör försöka klarlägga barnets inställning, om det är möjligt
och lämpligt.

5 § Om den som har fått uppdraget finner att barnet kommer att
överlämnas frivilligt, bör han eller hon genast underrätta
sökanden om detta och medverka till att tid och plats bestäms
för överlämnandet. När överlämnandet har skett, skall rätten
underrättas om detta.

6 § Om något frivilligt överlämnande inte kommer till stånd,
skall det i den redogörelse som avses i 21 kap. 2 § andra
stycket föräldrabalken anges vad den som har hand om barnet har
anfört som skäl för sin vägran att överlämna barnet. I
redogörelsen bör också anges om det kan antas att det finns
något sådant förhållande som enligt 21 kap. 5 eller 6 § eller 7
§ andra stycket föräldrabalken kan hindra ett överlämnande.

7 § Rätten kan i övrigt lämna den som får uppdraget närmare
anvisningar om hur det skall fullgöras.

Rättens handläggning i övrigt

8 § Skall ett barn under 15 år kallas till sammanträde, bör
kallelse med föreläggande att se till att barnet kommer till
sammanträdet sändas till den som har hand om barnet.

9 § Beslutar rätten om verkställighet utan att samtidigt
besluta om hämtning, skall rätten bestämma tid och plats för
verkställigheten, om det inte är uppenbart obehövligt.

10 § Om ett beslut om hämtning eller ett beslut om
omhändertagande får verkställas genom Polismyndighetens
försorg, ska rätten genast sända beslutet till myndigheten.
Förordning (2014:1172).

11 § Om ett beslut om hämtning eller omhändertagande som
omedelbart får verkställas genom Polismyndighetens försorg
överklagas, ska rätten underrätta myndigheten om detta.
Rätten ska också underrätta Polismyndigheten om beslut i
inhibitionsfrågor. Förordning (2014:1172).

Hämtning och omhändertagande

12 § Polismyndigheten bestämmer tidpunkten för hämtning eller
omhändertagande som får verkställas genom myndighetens
försorg och kallar dem som enligt 21 kap. 11 § föräldrabalken
ska närvara när åtgärden vidtas.

Den som har hand om barnet ska underrättas om tidpunkten för
åtgärden, om inte synnerliga skäl föranleder annat. En sådan
underrättelse ska även lämnas till socialnämnden och till den
som har fått ett uppdrag enligt 21 kap. 4 § första stycket
föräldrabalken.

Vid hämtning ska sökanden underrättas om var och när han
eller hon ska ta emot barnet. Förordning (2014:1172).

13 § Får Polismyndigheten underrättelse om ett sådant
överklagande som avses i 11 § och har inhibition begärts, ska
åtgärden inte genomföras innan frågan om inhibition har
prövats. Förordning (2014:1172).

14 § Har upphävts genom förordning (2014:1172).

15 § Om det finns hinder som avses i 21 kap. 9 § andra
stycket föräldrabalken och kan det antas att hindret inte är
endast tillfälligt, ska Polismyndigheten underrätta rätten.
Förordning (2014:1172).

16 § Hämtning och omhändertagande skall genomföras på ett
sådant sätt att åtgärden inte väcker onödig uppmärksamhet eller
orsakar dem som berörs av den större olägenhet än vad som är
oundvikligt. En polisman som deltar i åtgärden skall om möjligt
vara civilklädd och använda ett fordon som inte är särskilt
utmärkt som polisfordon.

Övriga bestämmelser

17 § Om högre rätt prövar en begäran om inhibition av ett
överklagat beslut om hämtning eller omhändertagande som
omedelbart får verkställas, skall den genast underrätta
tingsrätten om innehållet i beslutet i inhibitionsfrågan.

18 § Det som föreskrivs i denna förordning om överlämnande av
barn tilllämpas på motsvarande sätt i fråga om dom, beslut
eller avtal som kan verkställas utan att barnet överlämnas till
sökanden.

Övergångsbestämmelser

2006:467

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006, då
förordningen (1967:715) om tillämpning av 21 kap.
föräldrabalken skall upphöra att gälla.

2. Den äldre förordningen skall tillämpas i fråga om mål om
verkställighet eller överflyttning av barn i annat fall som vid
ikraftträdandet är anhängigt vid domstol.