Lag (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

SFS nr
2006:469
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1589

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i
sådan verksamhet vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
som gäller tillsyn, uppföljning, registrering av uppgifter om
arbetslöshetskassor, utfärdande av intyg, framtagande av
statistik samt rapportering av vissa uppgifter till
Arbetsförmedlingen.

Lagen gäller endast för sådan behandling av personuppgifter som
helt eller delvis är automatiserad. Lagen gäller även för annan
behandling av personuppgifter, om uppgifterna ingår i eller är
avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter
som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier.

Behandling av personuppgifter som är tillåten enligt denna lag
får utföras även om den registrerade motsätter sig
behandlingen. Lag (2007:412).

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid
behandling av personuppgifter inom verksamhet vid Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen, i den utsträckning som denna lag
eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag inte
innehåller föreskrifter som avviker från personuppgiftslagens
motsvarande bestämmelser.

Personuppgiftsansvar

3 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är
personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter
som inspektionen utför.

Ändamål

4 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla
personuppgifter, om det behövs

1. för tillsyn över arbetslöshetskassorna och uppföljning av
arbetslöshetsförsäkringen enligt 89 § första stycket lagen
(1997:239) om arbetslöshetskassor,

2. för tillsyn över handläggning av och rutiner för
handläggning av sådana ärenden hos Arbetsförmedlingen som har
samband med arbetslöshetsförsäkringen eller som rör
återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska
program,

3. för tillsyn över handläggning av och rutiner för
handläggning av sådana ärenden hos Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan som rör åtgärder inom aktivitetsstöd och
utvecklingsersättning eller för uppföljning av sådana
åtgärder,

4. för registrering av uppgifter enligt lagen om
arbetslöshetskassor, eller

5. som underlag och för kontroll vid utfärdande av intyg
enligt 48 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får också
behandlas, om det behövs för statistiska och vetenskapliga
ändamål. Lag (2014:1589).

5 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla
personuppgifter för att tillhandahålla information som behövs
inom Arbetsförmedlingens verksamhet som underlag i
uppföljnings-, analys- och utvärderingsarbete.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får vidare behandla
personuppgifter för att tillhandahålla information till
riksdagen eller regeringen eller till annan för att fullgöra
uppgiftslämnande i enlighet med lag eller förordning. I övrigt
gäller 9 § första stycket d och andra stycket
personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2011:546).

6 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer,
får meddela föreskrifter om begränsningar av ändamålen i 4 och
5 §§ samt om begränsningar av vilka personuppgifter som får
behandlas för ett visst ändamål.

Statistik- och tillsynsdatabas

7 § Inom verksamheten enligt 1 § vid Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen får det finnas en samling uppgifter
som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt för
de ändamål som anges i 4-6 §§ (statistik- och tillsynsdatabas).

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

8 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får behandla
sådana känsliga personuppgifter som avses i 13 §
personuppgiftslagen (1998:204) och sådana personuppgifter som
avses i 21 § samma lag, om uppgifterna har lämnats i ett ärende
eller annars är nödvändiga för handläggningen av ett ärende.

9 § I statistik- och tillsynsdatabasen får inga andra känsliga
personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen (1998:204)
behandlas än sådana som avslöjar etniskt ursprung eller rör
hälsa.

Känsliga personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung eller
rör hälsa, personuppgifter om sociala förhållanden samt
omdömen, slutsatser eller andra värderande upplysningar om en
enskild, får behandlas i statistik- och tillsynsdatabasen
endast om de har lämnats i ett ärende eller är nödvändiga för
handläggningen av det.

10 § Sådana personuppgifter som avses i 21 §
personuppgiftslagen (1998:204) samt uppgifter om att den
enskilde har vårdats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453)
eller varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagen
(2005:716) får inte behandlas i statistik- och
tillsynsdatabasen.

Direktåtkomst och utlämnande av personuppgifter

11 § Arbetsförmedlingen får ha direktåtkomst till statistik-
och tillsynsdatabasen.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får
meddela föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av
direktåtkomst enligt första stycket. Lag (2007:412).

12 § Uppgifter i statistik- och tillsynsdatabasen får lämnas ut
till enskilda på medium för automatiserad behandling endast om
regeringen har föreskrivit att så får ske.

Om regeringen meddelar föreskrifter enligt första stycket får
regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, också
meddela närmare föreskrifter om vilka personuppgifter som får
lämnas ut på medium för automatiserad behandling till enskilda.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får
meddela föreskrifter om vilka personuppgifter som får lämnas ut
på medium för automatiserad behandling till myndigheter.

Sökbegrepp

13 § Sådana känsliga personuppgifter som avses i 13 §
personuppgiftslagen (1998:204) samt sådana personuppgifter som
avses i 9 § andra stycket och 10 § denna lag får inte användas
som sökbegrepp.

Med undantag från förbudet i första stycket får dock kod för
hälsotillstånd eller för sådan funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga, kod för arbetsmarknadspolitiskt program
eller insats samt kod för sökandekategori eller
anvisningsgrund användas som sökbegrepp för tillsyn,
uppföljning, utvärdering och framställning av avidentifierad
statistik.

Regeringen får meddela föreskrifter om begränsningar i övrigt
av de sökbegrepp som får användas. Lag (2011:546).

Rättelse och skadestånd

14 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av
personuppgifter enligt denna lag eller föreskrifter som har
meddelats i anslutning till denna lag.

Gallring

15 § Personuppgifter som behandlas för ändamål som anges i 4 §
första stycket 1, 2 och 4 skall gallras två år efter utgången
av det år då behandlingen av uppgifterna har avslutats i ett
ärende hos den handläggande myndigheten.

Om personuppgifter enligt första stycket behövs för statistiska
eller vetenskapliga ändamål skall de gallras tio år efter det
att uppgifterna avskildes för dessa ändamål.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får
meddela föreskrifter om undantag från föreskrifterna i första
och andra styckena, om detta behövs för forskningens behov.
Material med personuppgifter, som omfattas av en sådan
föreskrift, skall lämnas över till en arkivmyndighet.

Överklagande

16 § Beslut av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om
rättelse eller om avslag på ansökan om information enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204) får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt denna lag får inte
överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.