Lag (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ

SFS nr
2006:477
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2006-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:430

Lagens innehåll och tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om arbetstagarinflytande
i europakooperativ som bildas eller har bildats

a) av minst två juridiska personer,

b) genom ombildning, eller

c) av enbart fysiska personer eller av en juridisk person och
fysiska personer, om dessa tillsammans har eller hade minst 50
arbetstagare i minst två EES-stater vid bildandet av
europakooperativet.

För europakooperativ som inte omfattas av första stycket gäller
bestämmelserna efter det att europakooperativet har
registrerats

a) om sammanlagt minst en tredjedel av arbetstagarna i
europakooperativet, dess dotterföretag och filialer i minst två
EES-stater begär detta, eller

b) om arbetsstyrkan i europakooperativet, dess dotterföretag
och filialer uppgår eller uppgått till sammanlagt minst 50
arbetstagare i minst två EES-stater.

2 § Arbetstagarinflytandet kommer till stånd på följande sätt.
Det bildas en förhandlingsdelegation för arbetstagarna, som har
till uppgift att med dem som direkt deltar i bildandet av ett
europakooperativ träffa ett avtal om arbetstagarinflytande i
europakooperativet. I vissa fall skall ett arbetstagarråd
inrättas och regler om medverkan tillämpas enligt 35-66 §§.
Regler om hur arbetstagarledamöter i vissa fall utses till
stämmor finns i 67 och 68 §§.

3 § Verksamhet som är av religiös, vetenskaplig, konstnärlig
eller annan ideell natur eller som har kooperativt, fackligt,
politiskt eller annat opinionsbildande ändamål undantas från
lagens tillämpningsområde i fråga om verksamhetens mål och
inriktning.

4 § Bestämmelserna i 8-12 §§ om förhandlingsdelegationen och i
22-34 §§ om förhandlingsförfarandet samt i 35-39, 45-61 och
63-66 §§ om vad som gäller om avtal inte träffas, gäller när
ett europakooperativ skall ha eller har sitt säte i Sverige.

Bestämmelserna i 13-21, 40-44 och 62 §§ om fördelning av
platser och om hur ledamöter för arbetstagare i Sverige utses
gäller oavsett var europakooperativet skall ha eller har sitt
säte.

Bestämmelserna i 67 och 68 §§ om arbetstagarledamöter för
medverkan vid stämmor gäller när ett europakooperativ inte
kommer att ha eller inte har sitt säte i Sverige.

5 § När en ordning för arbetstagarinflytande skall fastställas
i fall som avses i 1 § första stycket c skall vad som sägs i
denna lag om deltagande juridiska personer gälla för fysiska
personer som deltar i bildandet av europakooperativet.

6 § När en ordning för arbetstagarinflytande skall fastställas
i fall som avses i 1 § andra stycket skall vad som sägs om
deltagande juridiska personer, berörda dotterföretag och
berörda filialer gälla för europakooperativet respektive dess
dotterföretag och filialer.

Definitioner

7 § I denna lag avses med

– EES-stater: staterna i Europeiska unionen samt de övriga
stater som omfattas av EES-avtalet,

– europakooperativ: en kooperativ förening som bildas i
enlighet med rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli
2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar
(SCE-föreningar),

– deltagande juridisk person: bolag enligt civil- eller
handelslagstiftning med undantag av sådana som inte drivs i
vinstsyfte, inbegripet kooperativa sammanslutningar samt andra
offentligrättsliga eller privaträttsliga juridiska personer som
bildas och regleras enligt lagstiftningen i en EES-stat, som
direkt deltar i bildandet av ett europakooperativ,

– dotterföretag: ett företag som ett annat företag utövar ett
bestämmande inflytande över i enlighet med 13-16 §§ lagen
(2011:427) om europeiska företagsråd,

– berörda dotterföretag eller berörda filialer: dotterföretag
eller filialer till en deltagande juridisk person och som
föreslås bli dotterföretag eller filialer till ett
europakooperativ när detta bildas,

– medverkan: det arbetstagarinflytande som utövas genom rätten
att

a) välja eller på annat sätt utse några av ledamöterna i ett
företags tillsyns- eller förvaltningsorgan, eller

b) föreslå eller avvisa några eller alla ledamöter i ett
företags tillsyns- eller förvaltningsorgan, och

– arbetstagarråd: organ som företräder arbetstagarna i ett
europakooperativ och dess dotterföretag och filialer vid
information och samråd samt, i förekommande fall, utövar rätten
till medverkan i europakooperativet. Lag (2011:430).

Förhandlingsdelegation för arbetstagarna

Inrättande av en förhandlingsdelegation

8 § De deltagande juridiska personerna skall så snart som
möjligt vidta nödvändiga åtgärder för att en
förhandlingsdelegation för arbetstagarna skall kunna inrättas.

De deltagande juridiska personerna skall lämna information om
namnen på och antalet arbetstagare i de deltagande juridiska
personerna, berörda dotterföretagen och berörda filialerna samt
namnen på övriga dotterföretag och filialer i EES-staterna.
Informationen skall lämnas till arbetstagarnas representanter i
de deltagande juridiska personerna, berörda dotterföretagen och
berörda filialerna.

9 § En förhandlingsdelegation för arbetstagarna skall inrättas
i enlighet med bestämmelserna i 10-21 §§. Ledamöter till
förhandlingsdelegationen skall väljas eller utses inom tio
veckor från det att de deltagande juridiska personerna
fullgjort sina skyldigheter enligt 8 §.
Förhandlingsdelegationen företräder arbetstagarna i de
deltagande juridiska personerna, berörda dotterföretagen och
berörda filialerna i förhandlingar med de deltagande juridiska
personerna om ett avtal om arbetstagarinflytande i
europakooperativet.

Fördelning av platser mellan arbetstagare i de olika EES-
staterna

10 § Arbetstagarna i de deltagande juridiska personerna,
berörda dotterföretagen och berörda filialerna i varje EES-stat
skall tilldelas en ordinarie plats i förhandlingsdelegationen
för varje hel eller påbörjad tiondel som de tillsammans utgör
av samtliga arbetstagare i de deltagande juridiska personerna,
berörda dotterföretagen och berörda filialerna i samtliga EES-
stater.

11 § När ett europakooperativ skall bildas genom fusion skall
arbetstagarna i de olika EES-staterna tilldelas extraplatser i
förhandlingsdelegationen om det behövs för att minst en
representant skall kunna utses för arbetstagarna i varje
deltagande juridisk person som föreslås upphöra i och med
fusionen.

De extraplatser som tilldelas arbetstagarna enligt första
stycket får dock inte överstiga tjugo procent av de platser som
sammanlagt tilldelats arbetstagarna enligt 10 §. Om hela
behovet av extraplatser med hänsyn till detta inte kan täckas,
skall de tillgängliga platserna tilldelas arbetstagarna i de
deltagande juridiska personerna i olika EES-stater i fallande
ordning efter antalet arbetstagare i de deltagande juridiska
personer som föreslås upphöra i och med fusionen.

Tilldelningen av extraplatser får inte medföra att arbetstagare
blir representerade av mer än en ledamot.

12 § Om antalet arbetstagare i de deltagande juridiska
personerna, berörda dotterföretagen eller berörda filialerna
förändras under den tid förhandlingsdelegationen verkar och
förändringen är av sådan omfattning att den påverkar
fördelningen av antalet platser mellan arbetstagarna i olika
EES-stater, skall fördelningen enligt 10 och 11 §§ göras om.

Fördelning av platser mellan arbetstagare i olika företag och
filialer i Sverige

13 § De ordinarie platser i förhandlingsdelegationen som
tilldelas arbetstagare i Sverige, skall fördelas mellan
arbetstagarna i de deltagande juridiska personerna i Sverige i
fallande ordning efter antalet arbetstagare i de juridiska
personerna. Arbetstagarna i varje deltagande juridisk person
tilldelas högst en plats per juridisk person.

Om det efter fördelningen återstår ordinarie platser att
fördela, fördelas dessa mellan arbetstagarna i berörda
dotterföretag och berörda filialer i fallande ordning efter
antalet arbetstagare i respektive dotterföretag eller filial.
Arbetstagarna i varje dotterföretag eller filial tilldelas
högst en plats per företag respektive filial.

Om det därefter återstår ordinarie platser att fördela,
fördelas dessa mellan arbetstagarna i de deltagande juridiska
personerna, berörda dotterföretagen och berörda filialerna med
en plats vardera i fallande ordning efter antalet arbetstagare
i de deltagande juridiska personerna, berörda dotterföretagen
eller berörda filialerna. Fördelningen upprepas till dess inga
ordinarie platser återstår att fördela.

14 § De lokala arbetstagarorganisationer som enligt 18 eller
19 § skall utse ledamöter från Sverige får komma överens om att
en annan fördelning av de ordinarie platserna skall gälla än
den som följer av 13 §. En sådan överenskommelse skall dock så
långt det är möjligt säkerställa att arbetstagarna i varje
deltagande juridisk person tilldelas en plats.

15 § De extraplatser i förhandlingsdelegationen som enligt 11 §
kan komma att tilldelas arbetstagare i Sverige fördelas mellan
arbetstagare i svenska deltagande juridiska personer som
föreslås upphöra i och med fusionen i fallande ordning efter
antalet arbetstagare i de juridiska personerna. Fördelningen
sker enbart mellan arbetstagare i deltagande juridiska personer
som inte fått någon plats enligt 13 §.

16 § Om fördelningen av antalet platser i
förhandlingsdelegationen görs om enligt 12 §, skall även
fördelningen enligt 13 och 15 §§ göras om.

17 § Om arbetstagarna i en deltagande juridisk person, berört
dotterföretag eller berörd filial i Sverige tilldelats en plats
i förhandlingsdelegationen och den deltagande juridiska
personen, berörda dotterföretaget eller filialen upphör att
vara deltagande eller berört, skall platsen omfördelas även om
förhandlingsdelegationens sammansättning inte skall göras om
enligt 12 §.

Om det är en ordinarie plats som skall omfördelas enligt första
stycket, skall platsen tilldelas arbetstagarna i den deltagande
juridiska person, det berörda dotterföretag eller den filial
som vid närmast föregående fördelning enligt 13 § stod i tur
att få nästa ordinarie plats. Om platsen därigenom skulle
tilldelas arbetstagarna i en juridisk person som redan fått en
extraplats enligt bestämmelserna i 15 §, skall platsen dock gå
vidare till arbetstagarna i den deltagande juridiska person,
det dotterföretag eller den filial som därefter står näst i
tur.

Om det är en extraplats som skall omfördelas enligt första
stycket, skall platsen tilldelas arbetstagarna i den deltagande
juridiska person som enligt 15 § stod i tur att få nästa
extraplats vid det tidigare förfarandet. Om det inte finns
någon sådan deltagande juridisk person skall ingen tilldelas
platsen.

Hur ledamöter från Sverige utses

18 § Ledamöter från Sverige i förhandlingsdelegationen utses av
den eller de lokala arbetstagarorganisationer i Sverige som är
bundna av kollektivavtal i förhållande till de deltagande
juridiska personerna, berörda dotterföretagen eller berörda
filialerna i Sverige.

Om det finns flera kollektivavtalsbundna lokala
arbetstagarorganisationer och dessa inte kommer överens om
annat gäller följande ordning för att utse en eller flera
ledamöter. Om det är fråga om att utse en ledamot skall denna
utses av den lokala arbetstagarorganisation som företräder det
största antalet av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna i
Sverige vid de deltagande juridiska personerna, berörda
dotterföretagen och berörda filialerna. Om det är fråga om att
utse flera ledamöter skall den ordning gälla för hur
arbetstagarrepresentanter utses som finns angiven i 8 § andra
och tredje styckena lagen (1987:1245) om styrelserepresentation
för de privatanställda.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma
huvudorganisation skall anses som en organisation.

19 § Om ingen av de deltagande juridiska personerna, berörda
dotterföretagen eller berörda filialerna i Sverige är bunden av
kollektivavtal i förhållande till någon
arbetstagarorganisation, skall ledamöterna från Sverige i
förhandlingsdelegationen utses av den lokala
arbetstagarorganisation som företräder flest arbetstagare i de
deltagande juridiska personerna, berörda dotterföretagen och
berörda filialerna i Sverige. Detta gäller dock endast om de
lokala arbetstagarorganisationerna inte kommer överens om
annat.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma
huvudorganisation skall anses som en organisation.

20 § Finns inte sådan organisation som avses i 19 §, utses
ledamöterna i förhandlingsdelegationen av arbetstagarna i de
deltagande juridiska personerna, berörda dotterföretagen och
berörda filialerna i Sverige.

Vilka arbetstagare företräder ledamöterna från Sverige?

21 § En ledamot som utses sedan platsen tilldelats med stöd av
bestämmelserna i 13 § företräder arbetstagarna i den deltagande
juridiska person, det dotterföretag eller den filial vars
arbetstagare tilldelats platsen.

Om flera ledamöter utses för arbetstagarna i en deltagande
juridisk person, ett dotterföretag eller en filial med stöd av
bestämmelserna i 13 § företräder de, om möjligt, lika många
arbetstagare var.

En ledamot som utses sedan platsen tilldelats med stöd av 13 §
företräder även arbetstagare i deltagande juridiska personer,
dotterföretag och filialer vars arbetstagare inte tilldelats
någon plats i förhandlingsdelegationen. Antalet arbetstagare i
de deltagande juridiska personer, dotterföretag och filialer
vars arbetstagare inte tilldelats någon plats fördelas så jämnt
som möjligt mellan de ledamöter som företräder andra
arbetstagare.

En ledamot som utses sedan platsen tilldelats med stöd av
bestämmelserna i 15 § företräder enbart arbetstagarna i den
deltagande juridiska person som föreslås upphöra i och med
fusionen.

Förhandlingar

Förhandlingsperiod

22 § Förhandlingarna mellan de deltagande juridiska personerna
och arbetstagarnas förhandlingsdelegation om ett avtal om
arbetstagarinflytande i europakooperativet skall inledas så
snart förhandlingsdelegationen har inrättats och får pågå i
högst sex månader efter inrättandet.

Parterna får gemensamt besluta att förlänga
förhandlingsperioden till sammanlagt högst ett år.

23 § Om tidsfristen i 9 § överskrids på grund av omständigheter
som arbetstagarna ansvarar för skall den förhandlingsperiod som
avses i 22 § anses börja löpa när tidsfristen enligt 9 §
överskrids.

Avstående från eller avbrytande av förhandlingar

24 § Förhandlingsdelegationen får besluta att avstå från att
inleda förhandlingar om ett avtal om arbetstagarinflytande i
europakooperativet eller att avbryta pågående sådana
förhandlingar. Ett sådant beslut får dock inte fattas om
europakooperativet skall bildas genom ombildning och det finns
en rätt till medverkan i den deltagande juridiska person som
skall ombildas.

Tidigast två år efter ett beslut enligt första stycket, skall
en förhandlingsdelegation sammankallas på nytt om det finns en
skriftlig begäran från minst tio procent av arbetstagarna i
europakooperativet, dess dotterföretag och filialer. Parterna
får dock gemensamt besluta att inleda eller återuppta
förhandlingarna tidigare.

Information

25 § De deltagande juridiska personerna skall informera
förhandlingsdelegationen om förekomsten och omfattningen av
arbetstagarinflytande i form av medverkan i de deltagande
juridiska personerna samt om planerna för bildandet av
europakooperativet och om hur processen med att bilda
europakooperativet fortskrider fram till dess att kooperativet
registrerats.

Experter

26 § Förhandlingsdelegationen får biträdas av experter som den
själv utser. Experterna får på förhandlingsdelegationens
begäran närvara vid förhandlingarna med de deltagande juridiska
personerna när detta är lämpligt för att främja enhetlighet och
konsekvens på europeisk nivå.

Omröstningsregler

27 § Som förhandlingsdelegationens beslut gäller, om inte annat
följer av 28 eller 29 §, den mening som stöds av mer än hälften
av förhandlingsdelegationens ledamöter om dessa representerar
mer än hälften av samtliga arbetstagare i de deltagande
juridiska personerna, berörda dotterföretagen och berörda
filialerna.

28 § Om ett avtalsförslag skulle leda till att andelen
ledamöter som omfattas av rätt till medverkan i
europakooperativet blir mindre än vad som tidigare gällt för
arbetstagarna i den av de deltagande juridiska personerna med
högst andel medverkan, krävs för att avtalet skall godkännas
att minst två tredjedelar av de ledamöter som företräder minst
två tredjedelar av arbetstagarna i minst två EES-stater röstar
för detta. Denna majoritetsregel gäller

– när europakooperativ bildas genom fusion, om
arbetstagarinflytande i form av medverkan omfattar minst
tjugofem procent av det totala antalet arbetstagare i de
deltagande juridiska personerna,

– när europakooperativ bildas på annat sätt än genom fusion
eller ombildning, om medverkan omfattar minst femtio procent av
det totala antalet arbetstagare i de deltagande juridiska
personerna, och

– när arbetstagarinflytande skall fastställas enligt denna lag
i fall som avses i 1 § andra stycket.

När europakooperativ bildas genom ombildning gäller 34 §.

29 § För ett beslut att avstå från att inleda förhandlingar
eller att avbryta pågående förhandlingar enligt 24 § krävs
samma majoritet som anges i 28 § första stycket.

Kostnader

30 § Alla kostnader för förhandlingsdelegationens
förhandlingsverksamhet och verksamhet i övrigt skall bäras av
de deltagande juridiska personerna i den utsträckning som krävs
för att förhandlingsdelegationen skall kunna utföra sina
uppgifter på lämpligt sätt.

Avtal om arbetstagarinflytande

31 § Ett avtal om arbetstagarinflytande skall vara skriftligt.

Avtalet skall behandla

a) avtalets omfattning,

b) om ett arbetstagarråd skall inrättas eller om en annan
ordning för informations- och samrådsförfarande skall gälla,

c) om rätt till medverkan skall finnas eller inte, och

d) avtalets löptid, i vilka fall det bör omförhandlas, hur en
omförhandling skall genomföras och vad som skall gälla för det
fall omförhandlingar inte leder till något nytt avtal.

32 § Om ett arbetstagarråd skall inrättas skall avtalet
behandla

a) arbetstagarrådets sammansättning,

b) arbetstagarrådets uppgifter samt hur information och samråd
med arbetstagarrådet skall gå till,

c) hur ofta arbetstagarrådet skall sammanträda, och

d) vilka ekonomiska och materiella resurser som skall ställas
till arbetstagarrådets förfogande.

Om en annan ordning för informations- och samrådsförfarande
skall gälla, skall det i avtalet regleras hur en sådan ordning
skall utformas.

33 § Om rätt till medverkan skall finnas skall avtalet behandla

a) det huvudsakliga innehållet i en ordning för medverkan,
inklusive uppgifter om antalet ledamöter som arbetstagarna har
rätt att välja, utse, föreslå eller avvisa,

b) vilka förfaranden som skall användas när ledamöterna väljs,
utses, föreslås eller avvisas, och

c) ledamöternas rättigheter.

34 § Om ett europakooperativ bildas genom ombildning, skall det
i ett avtal om arbetstagarinflytande föreskrivas åtminstone
samma nivå för arbetstagarinflytandet som den som finns i den
juridiska person som skall ombildas.

Vad som gäller om avtal inte träffas

När reglerna skall tillämpas

35 § Bestämmelserna om arbetstagarråd för information och
samråd enligt 39-57 §§ skall tillämpas om

a) parterna är ense om detta, eller

b) ett avtal som uppfyller kraven i denna lag inte har träffats
när tidsfristen under vilken förhandlingar kan pågå enligt 22 §
har löpt ut.

36 § Bestämmelserna om medverkan i 58-66 §§ skall tillämpas om
parterna är överens om det.

Även i fall som avses i 35 § b skall bestämmelserna om
medverkan i 58-66 §§ tillämpas när

a) ett europakooperativ bildas genom ombildning,

– om arbetstagarna hade rätt till medverkan i kooperativet före
ombildningen till europakooperativ,

b) ett europakooperativ bildas genom fusion,

– om minst tjugofem procent av arbetstagarna i de deltagande
juridiska personerna hade rätt till medverkan, eller

– om arbetstagarna i någon av de deltagande juridiska
personerna, även om de utgjorde en mindre andel än tjugofem
procent av arbetstagarna i dessa juridiska personer, hade rätt
till medverkan och förhandlingsdelegationen beslutar att
arbetstagarna skall ha rätt till medverkan i
europakooperativet,

c) ett europakooperativ bildas på annat sätt än genom fusion
eller ombildning

– om minst femtio procent av arbetstagarna i de deltagande
juridiska personerna hade rätt till medverkan, eller

– om arbetstagarna i någon av de deltagande juridiska
personerna, även om de utgjorde en mindre andel än femtio
procent av arbetstagarna i dessa juridiska personer, hade rätt
till medverkan och förhandlingsdelegationen beslutar att
arbetstagarna skall ha rätt till medverkan i
europakooperativet, eller

d) arbetstagarinflytande fastställs i fall som avses i 1 §
andra stycket

– om arbetstagarna hade rätt till medverkan i
europakooperativet innan lagen blev tillämplig.

37 § Bestämmelserna i 39-66 §§ skall dock inte tillämpas om
förhandlingsdelegationen fattat beslut enligt 24 § första
stycket att avstå från att inleda eller att avbryta pågående
förhandlingar om ett avtal om arbetstagarinflytande.
Bestämmelserna skall inte heller tillämpas om avtal inte
träffats efter att parterna enligt 24 § andra stycket inlett
nya förhandlingar eller återupptagit förhandlingar om ett
avtal.

38 § Om bestämmelserna om medverkan i 58-66 §§ skall tillämpas
och det i de deltagande juridiska personerna finns mer än en
form för medverkan, får förhandlingsdelegationen besluta vilken
form som skall införas i europakooperativet.

Om förhandlingsdelegationen inte fattar ett beslut enligt
första stycket, får de deltagande juridiska personerna besluta
vilken form för medverkan som skall införas i
europakooperativet.

Arbetstagarrådets sammansättning m.m.

39 § Arbetstagarna i europakooperativet, dess dotterföretag och
filialer i varje EES-stat skall tilldelas en plats i
arbetstagarrådet för varje hel eller påbörjad tiondel som de
tillsammans utgör av samtliga arbetstagare i
europakooperativet, dess dotterföretag och filialer i samtliga
EES-stater.

40 § De platser i arbetstagarrådet som tilldelats arbetstagare
i Sverige skall fördelas mellan arbetstagarna i
europakooperativet, dess dotterföretag och filialer i Sverige
med en plats vardera i fallande ordning efter antalet
arbetstagare i var och en av dessa, om inte de organisationer
som enligt 42 eller 43 § skall utse ledamöterna enas om något
annat. Fördelningen upprepas till dess inga platser återstår
att fördela.

41 § Ledamöter från Sverige i arbetstagarrådet skall utses
bland arbetstagarna i Sverige i europakooperativet, dess
dotterföretag och filialer.

42 § Ledamöter från Sverige i arbetstagarrådet utses av den
eller de lokala arbetstagarorganisationer i Sverige som är
bundna av kollektivavtal i förhållande till europakooperativet,
dess dotterföretag eller filialer.

Om det finns flera kollektivavtalsbundna lokala
arbetstagarorganisationer och dessa inte kommer överens om
annat gäller följande ordning för att utse en eller flera
ledamöter. Om det är fråga om att utse en ledamot skall denna
utses av den lokala arbetstagarorganisation som företräder det
största antalet av de kollektivavtalsbundna arbetstagarna i
Sverige vid företagen och filialerna. Om det är fråga om att
utse flera ledamöter skall den ordning gälla för hur
arbetstagarrepresentanter utses som finns angiven i 8 § andra
och tredje styckena lagen (1987:1245) om styrelserepresentation
för de privatanställda.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma
huvudorganisation skall anses som en organisation.

43 § Om varken europakooperativet, dess dotterföretag eller
filialer i Sverige är bundna av kollektivavtal i förhållande
till någon arbetstagarorganisation, skall ledamöterna från
Sverige utses av den lokala arbetstagarorganisation i Sverige
som företräder flest arbetstagare vid företagen och filialerna.
Detta gäller dock endast om de lokala
arbetstagarorganisationerna inte kommer överens om annat.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma
huvudorganisation skall anses som en organisation.

44 § En ledamot från Sverige företräder arbetstagarna i det
företag eller den filial vars arbetstagare tilldelats platsen
enligt 40 §.

Om flera ledamöter utses för arbetstagarna i ett företag eller
en filial företräder de, om möjligt, lika många arbetstagare
var.

En ledamot från Sverige företräder även arbetstagare i företag
och filialer vars arbetstagare inte tilldelats någon plats vid
fördelning enligt 40 §. Antalet arbetstagare i de företag och
filialer vars arbetstagare inte tilldelats någon plats fördelas
så jämnt som möjligt mellan de ledamöter som företräder andra
arbetstagare.

45 § Om inte annat avtalats skall arbetstagarrådet en gång om
året pröva om förändringar inom europakooperativet, dess
dotterföretag och filialer leder till att arbetstagarrådet
skall ges en ny sammansättning varvid 39-44 §§ skall tillämpas.

46 § Arbetstagarrådet skall underrätta europakooperativet om
rådets sammansättning.

Arbetstagarrådet fastställer sin egen arbetsordning.

47 § När det är lämpligt med hänsyn till arbetstagarrådets
storlek, skall det bland ledamöterna utses ett arbetsutskott
bestående av högst tre ledamöter.

Information och samråd

48 § Arbetstagarrådet har rätt till information från och samråd
med europakooperativet i frågor som

– rör europakooperativet,

– rör dotterföretag eller filialer belägna i en annan EES-stat
än den där europakooperativet har sitt säte, eller

– faller utanför beslutsbefogenheterna för de beslutsfattande
organen i en enskild EES-stat.

49 § Information skall ges vid en tidpunkt, på ett sätt och med
ett innehåll så att den ger arbetstagarrådet möjlighet att göra
en noggrann bedömning av eventuella konsekvenser samt, när det
är lämpligt, förbereda samråd med europakooperativet.

Samråd innebär upprättande av en dialog mellan
europakooperativet och arbetstagarrådet och skall ske vid en
tidpunkt, på ett sätt och med ett innehåll som ger
arbetstagarrådet möjlighet att, på grundval av tillhandahållen
information, lämna synpunkter på planerade åtgärder så att de
kan beaktas i europakooperativets beslutsprocess.

50 § Europakooperativet skall minst en gång om året
sammanträffa med arbetstagarrådet och informera och samråda om
företagets verksamhetsutveckling och framtidsplaner.

Inför ett sådant möte skall europakooperativet förse
arbetstagarrådet med dagordningar för mötena i förvaltnings-,
eller i förekommande fall, lednings- och tillsynsorganen, samt
kopior av alla handlingar som förelagts föreningsstämman.

Ett sådant möte skall särskilt handla om

a) föreningsstrukturen,

b) den ekonomiska och finansiella situationen,

c) den förväntade utvecklingen av affärsverksamheten och av
produktionen och försäljningen,

d) sysselsättningsläget och den förväntade utvecklingen,

e) investeringar,

f) betydande organisationsförändringar,

g) införande av nya arbetsmetoder eller produktionsprocesser,

h) produktionsöverföringar,

i) fusioner,

j) nedläggningar av verksamheter eller betydande nedskärningar
av verksamheter,

k) kollektiva uppsägningar, och

l) initiativ som rör företagens sociala ansvar.

51 § Europakooperativet skall, så snart det kan ske och i god
tid före beslut, lämna information till arbetstagarrådet om
särskilda omständigheter som påverkar arbetstagarnas intressen
i betydande utsträckning, särskilt såvitt avser
omlokaliseringar, produktionsöverföringar, nedläggning av hela
eller delar av verksamheter eller kollektiva uppsägningar.

Om arbetstagarrådet eller arbetsutskottet så begär, skall
europakooperativet sammanträffa med rådet eller utskottet för
att informera och samråda om sådana särskilda omständigheter
som avses i första stycket. I de fall ett möte sker med
arbetsutskottet skall de ledamöter som företräder arbetstagare
som direkt berörs av åtgärderna också ha rätt att delta.

Om europakooperativet överväger att inte handla i enlighet med
den uppfattning som framförts av arbetstagarrådet, skall detta
ges tillfälle till ytterligare ett möte med företaget för att
försöka nå enighet.

Regler för arbetstagarrådet och arbetsutskottet

52 § Arbetstagarrådet och arbetsutskottet får biträdas av
experter som de själva utser.

53 § Arbetstagarrådet och arbetsutskottet har rätt att på
europakooperativets bekostnad sammanträda enskilt inför möten
med företaget. Därutöver har arbetstagarrådet rätt att på
europakooperativets bekostnad sammanträda enskilt ytterligare
en gång per år.

54 § Ledamöterna i arbetstagarrådet skall, i den utsträckning
det är nödvändigt för att de skall kunna fullgöra sina
uppgifter, ha rätt till ledighet för utbildning med bibehållna
anställningsförmåner.

55 § Ledamöterna i arbetstagarrådet skall, med beaktande av
eventuell tystnadsplikt, underrätta representanter för
arbetstagarna i europakooperativet och dess dotterföretag och
filialer om innehållet i och resultatet av informations- och
samrådsförfarandet.

56 § Fyra år efter det att arbetstagarrådet har inrättats,
skall det pröva om förhandlingar skall inledas för att sluta
ett avtal som avses i 31-34 §§.

Om förhandlingar inleds skall 22, 24 och 26-33 §§ samt vad som
enligt 4 § föreskrivs om lagval för dessa bestämmelser
tillämpas. Vad som sägs om de deltagande juridiska personerna
skall gälla för europakooperativet. Arbetstagarrådet skall
utgöra förhandlingsdelegation. Tidsfristen enligt 22 § skall
räknas från det att rådet påkallat förhandling.

Om inget avtal har träffats när tidsfristen enligt 22 § löpt
ut, skall reglerna om vad som gäller om avtal inte träffas
fortsätta att tillämpas.

Kostnader

57 § Arbetstagarrådets och arbetsutskottets kostnader skall
bäras av europakooperativet i den utsträckning som krävs för
att rådet och utskottet skall kunna utföra sina uppgifter på
lämpligt sätt.

Medverkan

58 § När ett europakooperativ bildas genom ombildning, skall
arbetstagarna ha rätt till medverkan i samma omfattning som
före ombildningen.

59 § När ett europakooperativ bildas på annat sätt än genom
ombildning, skall arbetstagarnas rätt att välja, utse, föreslå
eller avvisa ett antal ledamöter i europakooperativets
förvaltnings- eller tillsynsorgan motsvara den högsta andel som
gällde i någon av de deltagande juridiska personerna före
registreringen.

När arbetstagarinflytande skall gälla enligt denna lag i fall
som avses i 1 § andra stycket, skall arbetstagarnas rätt att
välja, utse, föreslå eller avvisa ett antal ledamöter i
europakooperativets förvaltnings- eller tillsynsorgan motsvara
den andel som gällde i europakooperativet innan lagen blev
tillämplig.

60 § Arbetstagarrådet skall besluta hur platser i
europakooperativets förvaltnings- eller tillsynsorgan skall
fördelas mellan ledamöter som företräder arbetstagare från
olika EES-stater. Fördelningen skall ske proportionellt i
förhållande till andelen arbetstagare i europakooperativet,
dess dotterföretag och filialer i varje EES-stat.

Om inte arbetstagarna i samtliga EES-stater blir representerade
vid fördelningen enligt första stycket, skall en plats undantas
från den proportionella fördelningen. Den undantagna platsen
skall tilldelas arbetstagarna i den EES-stat där
europakooperativet skall ha sitt säte. Om dessa arbetstagare
redan är representerade skall platsen i stället tilldelas
arbetstagarna i den EES-stat som har flest arbetstagare av dem
som blivit utan representation.

61 § Arbetstagarrådet skall utse ledamöter till de platser i
förvaltnings- eller tillsynsorganet som fördelats mellan
arbetstagarna i olika EES-stater enligt 60 §. Om en EES-stat
har en nationell ordning för val av arbetstagarledamöter till
förvaltnings- eller tillsynsorgan, skall i stället den
ordningen tillämpas för val av ledamöter till platser som
tilldelats arbetstagare från den staten.

62 § Ledamöter till de platser i förvaltnings- eller
tillsynsorganet som tilldelats arbetstagare i Sverige utses av
lokala arbetstagarorganisationer enligt 42 eller 43 §.
Organisationerna får enas om att överlåta sin rätt att utse
ledamöter till arbetstagarrådet.

63 § Den som utser arbetstagarledamöter till förvaltnings-
eller tillsynsorganet enligt 61 och 62 §§ skall bestämma
mandatperiodens längd.

64 § När arbetstagarnas medverkan består i en rätt att föreslå
eller avvisa ledamöter till förvaltnings- eller
tillsynsorganet, bestämmer arbetstagarrådet vilka kandidater
som skall föreslås eller avvisas.

65 § Arbetstagarrepresentanter i förvaltnings- eller
tillsynsorganet skall ha samma rättigheter och skyldigheter som
de ledamöter som företräder kooperativets medlemmar.

Arbetstagarrepresentanterna får dock inte delta i behandlingen
av frågor som rör kollektivavtal eller stridsåtgärder eller av
andra frågor där arbetstagarrådet eller en
arbetstagarorganisation har ett väsentligt intresse som kan
strida mot europakooperativets.

66 § En av arbetstagarrepresentanterna får närvara och delta i
överläggningarna när ett ärende, som senare skall avgöras i
europakooperativets förvaltnings- eller tillsynsorgan,
förbereds av därtill särskilt utsedda ledamöter i förvaltnings-
eller tillsynsorganet eller befattningshavare i företaget.

Stämmomedverkan

67 § Ledamöter till de platser i föreningsstämma eller annan
stämma som tilldelats arbetstagare i Sverige utses av lokala
arbetstagarorganisationer enligt 42 eller 43 §.
Organisationerna får enas om att överlåta sin rätt att utse
ledamöter till arbetstagarrådet.

68 § Den som utser ledamöter till föreningsstämma eller annan
stämma enligt 67 § skall bestämma mandattidens längd, om inte
något annat följer av europakooperativets stadgar.

Övriga bestämmelser

69 § Arbetstagarnas förhandlingsdelegation och ett
arbetstagarråd kan förvärva rättigheter och ikläda sig
skyldigheter samt föra talan inför domstolar och andra
myndigheter.

När ett arbetstagarråd inrättats övertar det alla rättigheter
och skyldigheter från förhandlingsdelegationen och inträder som
part i ett avtal om arbetstagarinflytande i europakooperativet.

Skydd för arbetstagarrepresentanter

70 § Bestämmelserna i 3 § första stycket, 4 § och 6-8 §§ lagen
(1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
skall gälla på motsvarande sätt för arbetstagarrepresentanter
som vanligtvis utför sitt arbete i Sverige och utför uppgifter
eller utses enligt denna lag.

Tystnadsplikt

71 § De deltagande juridiska personerna eller
europakooperativet får besluta om tystnadsplikt för ledamöter i
förhandlingsdelegationen eller arbetstagarrådet samt för de
experter som biträder dessa organ, om det är nödvändigt med
hänsyn till företagets bästa. Europakooperativet får av samma
skäl besluta om tystnadsplikt även för övriga
arbetstagarrepresentanter som fullgör uppgifter inom ett
informations- och samrådsförfarande enligt denna lag.

Den som har fått information under tystnadsplikt får trots
tystnadsplikten föra informationen vidare till andra ledamöter
i samma förhandlingsdelegation eller arbetstagarråd och deras
experter. Rätten att föra informationen vidare gäller endast om
uppgiftslämnaren underrättar mottagaren om tystnadsplikten. I
sådant fall gäller tystnadsplikten även för mottagaren.

Tystnadsplikten skall fortsätta att gälla även efter det att
uppdraget som ledamot, annan arbetstagarrepresentant eller
expert upphört.

Missbruk av förfarandet

72 § Reglerna om europakooperativ får inte tillämpas i syfte
att frånta eller förvägra arbetstagarna deras rätt till
arbetstagarinflytande.

Om väsentliga förändringar i europakooperativet, dess
dotterföretag eller filialer inträffar inom ett år från det att
europakooperativet har registrerats och är sådana att
arbetstagarna skulle ha fått ett mer omfattande inflytande om
förändringarna gjorts före registreringen av
europakooperativet, skall förändringarna anses gjorda i syfte
att frånta eller förvägra arbetstagarna deras rätt till
arbetstagarinflytande, om inte företaget visar andra skäl för
förändringarna.

Skadestånd

73 § Den som bryter mot denna lag, mot ett avtal enligt lagen
eller mot tystnadsplikt som avses i denna lag skall ersätta
uppkommen skada i enlighet med bestämmelserna i 55 och 56 §§,
57 § andra stycket, 60 § första stycket samt 61 och 62 §§ lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Vid tillämpningen av dessa bestämmelser skall vad som där sägs
om arbetsgivare gälla även för europakooperativ och deltagande
juridisk person samt vad som sägs om arbetstagarorganisation
gälla även för arbetstagarråd, arbetstagarnas
förhandlingsdelegation och andra organ för information och
samråd.

En arbetstagare eller en arbetstagarorganisation kan dock inte
med stöd av denna lag kräva skadestånd av en annan arbetstagare
eller arbetstagarorganisation.

Rättegång

74 § Mål om tillämpningen av denna lag ska, i den mån tvisten
avser förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare,
handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister. I ett sådant fall ska Arbetsdomstolen vara
första domstol.

Vid tillämpningen av lagen om rättegången i arbetstvister ska
det som sägs där om arbetsgivare gälla även för
europakooperativ och deltagande juridisk person samt det som
sägs om arbetstagarorganisation gälla även för arbetstagarnas
förhandlingsdelegation, arbetstagarråd och andra organ för
information och samråd. Det som sägs där om kollektivavtal ska
gälla även för sådana avtal som avses i denna lag.

Mål om tillåtligheten av tystnadsplikt ska handläggas
skyndsamt. Lag (2011:430).

75 § När någon vill yrka skadestånd enligt denna lag, gäller i
tillämpliga delar vad som sägs i 64, 65 och 68 §§ lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. Vid tillämpningen
av 64 § skall europakooperativ, deltagande juridisk person,
arbetstagarnas förhandlingsdelegation samt arbetstagarrådet och
andra organ för information och samråd anses ha
förhandlingsrätt enligt 10 § lagen om medbestämmande i
arbetslivet. Den tid enligt 65 § inom vilken talan senast skall
väckas, skall dock vara åtta månader.