Lag (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet

SFS nr
2006:484
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2006-05-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:511

Lagens innehåll

1 § I denna lag finns bestämmelser om franchisegivares
skyldighet att innan ett franchiseavtal ingås ge
franchisetagaren viss information.

Definition av franchiseavtal

2 § Med franchiseavtal avses i denna lag ett avtal varigenom en
näringsidkare (franchisegivaren) kommer överens med någon annan
(franchisetagaren) om att denne mot ersättning till
franchisegivaren skall använda franchisegivarens särskilda
affärsidé om marknadsföring och försäljning av varor eller
tjänster. Som ytterligare förutsättningar för att ett avtal
skall anses vara ett franchiseavtal enligt denna lag gäller att
franchisetagaren enligt avtalet skall använda franchisegivarens
näringskännetecken eller andra immateriella rättigheter samt
medverka vid återkommande kontroller av att avtalet följs.

Franchisegivarens informationsskyldighet

3 § I god tid innan ett franchiseavtal ingås skall en
franchisegivare skriftligen ge franchisetagaren den information
om avtalets innebörd och övriga förhållanden som behövs med
hänsyn till omständigheterna. Informationen skall vara klar och
begriplig. Den skall minst innehålla

1. en beskrivning av den franchiseverksamhet som
franchisetagaren skall bedriva,

2. uppgift om andra franchisetagare som franchisegivaren har
träffat avtal med inom samma franchisesystem och omfattningen
av deras verksamhet,

3. uppgift om den ersättning som franchisetagaren skall betala
till franchisegivaren och övriga ekonomiska villkor för
franchiseverksamheten,

4. uppgift om immateriella rättigheter som skall upplåtas till
franchisetagaren,

5. uppgift om de varor eller tjänster som franchisetagaren är
skyldig att köpa eller hyra,

6. uppgift om konkurrensförbud som skall gälla under eller
efter den tid som franchiseavtalet gäller,

7. uppgift om avtalstiden, villkoren för förändring,
förlängning och uppsägning av franchiseavtalet samt de
ekonomiska konsekvenserna av en uppsägning, och

8. uppgift om hur en tvist med anledning av avtalet skall
prövas och vad som skall gälla i fråga om kostnadsansvar för en
sådan tvist.

Vad som sägs i första stycket gäller också när ett befintligt
franchiseavtal, med franchisegivarens tillåtelse, skall
överlåtas till en ny franchisetagare.

Underlåtenhet att lämna information

4 § En franchisegivare som har ingått ett franchiseavtal utan
att ha uppfyllt sin skyldighet enligt 3 § får åläggas att, i
fråga om det avtalet och framtida franchiseavtal, lämna
information i enlighet med vad som sägs i den paragrafen. Ett
sådant åläggande kan riktas också mot någon som är anställd hos
franchisegivaren eller som handlar på dennes vägnar.

5 § Talan om åläggande enligt 4 § väcks vid Marknadsdomstolen.

En sådan talan får väckas av

1. en franchisetagare i ett sådant avtal som avses i 4 §,

2. en sammanslutning av näringsidkare, eller

3. en annan sammanslutning som har ett befogat intresse av att
företräda näringsidkare.

Den som har talerätt enligt andra stycket har rätt att delta i
rättegången som intervenient enligt 14 kap. rättegångsbalken.

I mål om åläggande enligt 4 § gäller i övrigt de bestämmelser i
marknadsföringslagen (2008:486) som reglerar förfarandet och
fördelningen av rättegångskostnader i mål om åläggande att
lämna information enligt 24 § den lagen. Bestämmelserna i 28,
42-46 och 61 §§ om Konsumentombudsmannen ska dock inte
tillämpas. Lag (2008:511).

6 § Ett åläggande enligt 4 § skall förenas med vite, om det
inte av särskilda skäl är obehövligt.

Talan om utdömande av vite väcks vid en tingsrätt som är
behörig enligt 10 kap. rättegångsbalken. En sådan talan får
alltid väckas vid Stockholms tingsrätt.

Talan får väckas av den som har begärt vitesföreläggandet.